Visar alla blogginlägg från: juni 2015

Studiebesök och workshop i spelifierings-spåret!

BordUnder måndagen träffades spelifierings-spåret för sin tredje workshop. Workshopen hade som mål att studera det klassrumstest som Pål haft och utifrån insikter från detta förbättra arbetssättet. Dock började tillfället lite annorlunda med ett spännande studiebesök hos King.

Tillfället inleddes med ett studiebesök i Kings lokaler på Sveavägen. Under studiebesöket besvarade Annika Fogelgren frågor som inkubatormedlemmarna hade fått möjlighet till att ställa inför besöket. Många frågor handlade om hur de gör för att motivera spelare att spela mer, med en tanke på hur detta kan översättas till undervisning. Annika berättade även hur de delar upp i nivåer mot ett specifikt mål. Andra intressant tankar som dök upp inkluderade hur de tänker kring varierande svårighetsnivå för att hålla spelare motiverade.

Under besöket hade vi Annikaäven två tankeövningar. Den första övningen handlade om vad som gör ett spel bra. Här frågade Annika om egenskaper hos en vän/partner. Inkubatormedlemmarna fick därefter tänka fritt och kommer med förslag. Efter en stund fanns där många ord som beskrev hur ett bra spel fungerar. Den andra tankeövningen handlade om enkelheten i att komma på storylines för spel. Här bad Annika om två namn, två färdsätt och två platser. Med hjälp av dessa sex byggstenar förklarade Annika därefter hur storylinen bakom ett spel kan byggas.

Under den efterföljande workshopen presenterade Pål sitt klassrumstest och visade det material han tagit fram. Pål hade valt att använda Fronter och däri lärsekvenser samt provfunktionen. Även den utvärdering som eleverna fått besvara efter klassrumstesten presenterades. Majoriteten av eleverKingna tyckte att arbetssättet var motiverande och önskade arbetade med det även under framtida lektionstillfällen.

Utifrån Påls klassrumstest diskuterades möjliga förbättringar av arbetssättet. Gruppen kom fram till vikten av att knyta poängräkning mot nivåer/levels för att motivera eleverna att ”samla” mer poäng genom att lösa uppgifter. Gruppen diskuterade länge vikten av de digitala verktygen, slutsatsen blev att under nästkommande klassrumstester faktiskt använda olika verktyg för att möjliggöra jämförelse. Andra utvecklingar inkluderade klassgemensamma badges och möjlighet med samarbete kring badges inom arbetslaget.

Inför nästa tillfälle kommer samtliga att testa arbetssättet!

Helene Derkert

Ny omvärldsbevakning

Nu har projektet uppdaterat Digitala resurser med nytt innehåll från månadens omvärldsbevakning. Vi vill även passa på och tipsa om nedanstående publikationer och rapporter.

  • Nordic Journal of Digital Literacy - Nytt nummer av Nordic Journal of Digital Literacy ute
  • Youth Manifesto Publication - Youth Manifesto Publication är publicerat och tillgängligt. I manifestet har europeiska ungdomar identifierat och utvecklat tio principer som de anser vara nödvändiga för att skapa ett ”bättre internet för framtiden”
  • ICDE Quality Models - Rapport med nuläge och rekommendationer kring kvalitetssäkring av öppen och online utbildning, baserat på global studie

Ann Turlock

Projektet och Pedagog Stockholm tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna förmedlas utan faktagranskning men med referens till källa.

On demand-spåret förbättrar arbetssättet

OnDemand_3

Under måndagen träffades flippat-spåret för sin tredje workshop. Workshopen hade som mål att studera det klassrumstest som Lisa haft och utifrån insikter från detta förbättra arbetssättet.

Gruppen tog ett gemensamt beslut om att döpa om arbetssättet till ”on demand” då det på ett bättre sätt beskriver vad arbetssättet innebär. Under workshopen presenterade Lisa sitt klassrumstest och visade det material hon tagit fram. Hon hade till stor del valt att använda Office 365: Powerpoint och Excel.LarsBjörklund

Utifrån Lisas klassrumstest diskuterades möjliga förbättringar av arbetssättet. Efter diskussion förenklades arbetssättet till fem steg som är de som påverkar eleven direkt (kan ses i bilden). Vi förtydligade även exakt vad de olika stegen innebär.

Gruppen diskuterade också hur arbetssättet på bästa sätt sprids. Där kommer vi utgå ifrån en modell bestående av fyra delar: individuell förberedelse, diskussion i grupp, användning och därefter reflektion i grupp. Gruppen enades också om vikten av tydlighet och användning av andra kommunikationsmedel än text.

Inför nästa träff kommer så många som möjligt i gruppen att testa då fokus för detta tillfälle blir reflektion kring klassrumstester och slutgiltig dokumentation.

Helene Derkert

Första klassrumstestet av spelifieringsarbetssättet är genomfört

Under måndagenbild1.2 ägde de första klassrumstesten av arbetssättet spelifiering rum. Det var Pål Luthman som hade förverkligat spårets diskussioner, tankar och planer i ett spel kring de nordiska språken.

Eleverna fick följa en karta över norden, där varje land var kopplat till en eller flera filmer. Efter att ha sett filmen eller läst en text fick eleverna lösa uppgifter som var kopplade till poäng. Poängen var sedan kopplade till nivåer med ett intervall om 1000 poäng. Hela spelet bestod av fem nivåer. Eleverna kunde också få bagdes för exempelvis: att vara i tid till alla lektioner, lösa alla uppgifter samt få rätt på alla uppgifter. Pål hade byggt hela systemet i Fronter så eleverna exempelvis kunde se hur de förflyttade sig fram längs kartan.

Det fantastisBild 2.2kt kul att se hur pass väl detta nya arbetssätt fungerade för eleverna, som verkade bli motiverade av poängjakten och möjligheten att få badges. Under nästa workshop i inkubatorn kommer Pål att presentera sitt klassrumstest för diskussion i gruppen med syfte att vidareutveckla och förbättra arbetssättet.

Helene Derkert

Nedan finns en beskrivning från Pål Luthman som utvecklade och testade ”Språkäventyret”

”Mitt mål med spelet var att skapa ett välavgränsat ämnesområde som elever själva kan utforska. Mina elever arbetar på individuell basis och har kort tålamod med instruktioner. Därför valde jag nordiska språk som ämnesområde och skapade ett spann där eleverna själva får möjlighet att visa vad de kan. Det momentet går att fylla med alla möjliga uppgifter, men lärplattformen har sina begränsningar i vilka slags uppgifter man kan göra. Alla elever som kämpat sig dit de sista dagarna kom snabbt igång med spelet och förstod upplägget snabbt.

Spelet passade mina elever av flera skäl. För det första är det överskådligt och inte för långt. För det andra är det så intuitivt det kan bli, och det är en viktig spelmekanik. Under spelets gång, ser man också nya sidor av eleverna. Jag lämnade det öppet, så att eleverna själva kunde göra om alla delar för att höja sina poäng. En elev, som annars tycker att det är svårt att engagera sig, satt med spelet hela dagen och klarade till slut alla uppgifter med 100%.

Materialet jag har valt har utgått från är anpassat till vilka elever jag har haft. Det ska börja roligt, för att sedan stegras i en väl tilltänkt progression. Eleverna förstod det.

Slutsatsen jag kan dra är att eleverna aldrig blir för gamla för att ”leka”, och inte vi heller. Att begrunda hur en människa man inte känner på djupet ska klara en utmaning är givande. Det ger mycket tillbaka att se eleverna klara hinder som de först i efterhand förstått var just hinder. Just där, just då, var det bara ett spel.”

Pål Luthman

Klassrumstest av ”on demand” i Spånga

Bild 1Under tisdagen hade Lisa Rolf klassrumstest av arbetssättet som hon valt att kalla ”on demand”. Då detta tillfälle var ett test utfördes även de delar som är tänkt att eleven gör hemma under lektionstillfället.

Eleverna fick först en introduktion av arbetssättet och projektet av Lisa. Efter denna introduktion fick de lyssna på två korta radioklipp som följdes av två frågor kring innehållet samt vad de önskade lära sig mer om. Utifrån svaren på dessa frågor förberedde sedan Lisa fördjupningsmaterial i form av en kortare presentation. Efter denna presentation fick eleverna en uppgift som de skulle arbeta med i par. Uppgiften kommer eleverna fortsätta med under nästa lektion då de också kommer få svara på en eller några få frågor kring vad de lärt sig.Bild 2

Tillfället gav möjlighet för eleverna att bekanta sig mer med molntjänster och O365 men framförallt fick de vara med och styra innehållet i fördjupningen. Testet var mycket lyckat och eleverna verkade uppskatta variationen som arbetssättet erbjöd.

Som nästa steg kommer testet att utvärderas för att utvecklas vidare och förbättras.

Helene Derkert