Visar alla blogginlägg från: januari 2016

Vårens temperaturmätningar har inletts

Projektet sätter nu igång arbetet med temperaturmätningar ute på gymnasieskolorna. Vi har hittills hunnit träffa tre stycken och under våren kommer vi att träffa samtliga skolor. Temperaturmätningarna är en viktig del av skolornas arbete med handlingsplanen och är en milstolpe inför nästa självskattning.

Syftet med temperaturmätningarna är att följa upp och vid behov stödja genomförandet av handlingsplanen samt att sprida kunskap, goda exempel och lärdomar. 1:1–2016 projektet erbjuder flera stödaktiviteter och workshops för skolor som önskar ytterligare fortbildning och inspiration. Vi från projektet får tillfälle att träffa rektor, inspirationslärare, arbetslagsledare och it-pedagoger för att diskutera digitaliseringsarbetet på skolan.

Vi ser fram emot att under våren besöka alla gymnasieskolor och höra mer om de många initiativ och exempel på kollegialt lärande som ligger bakom den goda utvecklingen vi har sett i samband med höstens självskattningar.

/Charlotte Dingertz

1:1 – 2016 nu även på Facebook

För att sprida goda exempel, tips på bra arbetssätt och metoder samt öka kommunikationen från 1:1-projektet har vi nu lanserat en Facebooksida.  Vi kommer också att använda sidan för kortare uppdateringar och även underlätta diskussion mellan våra följare.

Gå in och gilla sidan här!

Peter Åkerberg

Ett perspektiv på samarbete

UlfHelinSamarbetet mellan Stockholms gymnasieskolor och projektet 1:1 – 2016 är en viktig ingrediens i digitaliseringen av lärandet. Vi har intervjuat Ulf Helin, it-pedagog på Lindeparkens gymnasiesärskola, om hur han har använt projektet för att driva digitaliseringen på sin skola.

1. Kan du beskriva din roll på skolan?

Min roll som it-pedagog på Lindeparken är bland annat att samordna IKT-utvecklingen på skolan. Till min hjälp har jag lärare, assistenter, elever och vår IKT-grupp.

2. Hur kom du i kontakt med projektet 1:1 – 2016 för första gången?

Det var juni 2015 när vår kontaktperson från projektet kom till oss och utvärderade vår självskattning för läsåret 2014 med åtgärdsdiskussion och samtidigt planerade vi för höstens kommande självskattning. Självskattningen utfördes sedan den 13/8 och även då fick alla närvarande kännedom om 1:1 – 2016.

3. Kan du beskriva hur processen från och med självskattning till framtagande av handlingsplan såg ut?

Den första handlingsplanen skapades utifrån självskattningen 2014. Ledningen avsatte tid på uppstartsdagarna av terminen vid ett tillfälle för lärarna att göra självskattningen. Vi har därefter haft en till under hösten 2015. Självskattningsresultatet blev sedan grunden för lärarnas, arbetslagens och skolans IKT-planer.

Under den senaste självskattningsdagen, som anordnades tillsammans med projektgruppen 1:1 – 2016, träffades lärarna tillsammans i sina arbetslag och diskuterade hur man ville använda It i undervisningen. Resultatet från självskattningen samt lärarnas diskussioner sammanställdes av mig och jag la in detta i vår gemensamma IKT-plan. Skolans gemensamma IKT-plan diskuterades i skolans IKT-grupp och tillsammans med vår kontaktperson från 1:1–2016-projektet. Vi kom fram till en handlingsplan med åtgärder och slutdatum i en aktivitetplan för när saker ska ha genomförts. Därefter gick det ut i arbetslagen igen som började jobba enligt planen.

4. Vilket mervärde upplever du att stödet från 1:1 har gett dig?

I min roll som it-pedagog har jag har haft stor hjälp med strukturen tack vare vår konkreta handlingsplan som grundar sig på stadens IKT-plan. Medarbetarna i projektet har varit noga med uppföljning. Vi har kunnat diskutera vår handlingsplan tillsammans med vår kontaktperson från projektet. Han har varit engagerad i vårt arbete med handlingsplanen och deltog i möte när planen färdigställdes. Hans hjälp var viktig för att kunna specificera vår aktivitetsplan inom den närmsta tiden. Vi kom fram till att försöka hålla det enkelt och bestämde oss för tre huvuduppgifter att jobba med denna termin och nästa.

5. Vilket stöd skulle han vilja se att vi erbjuder Lindeparken och andra skolor framöver?

Vi vill gärna fortsättningsvis ha en kontaktperson i projektet som har koll på vad som är viktigt att tänka på framöver. Vi har pratat om att vi ska ha olika workshops på skolan där lärare kan inspirera varandra. Vi i IKT-gruppen kan även hålla utbildning i valda delar.

Jag tror att många lärare skulle uppskatta om 1:1 kunde erbjuda någon form av utbildningar där man fokuserar på elevverktyg och program/appar för elever. På Pedagog Stockholm finns mycket men det kan vara svårt att veta var man ska börja på egen hand. Därför är det bra att 1:1 projektet arrangerar utbildningsdagar eller workshops där lärare från olika gymnasiesärskolor medverkar. Jag har frågat våra lärare och de ser helst att utbildningarna sker på dagtid. Det är viktigt att tid avsätts för detta.

Inspirationsdagen v. 44 var mycket lyckad och responsen från lärarna var väldigt positiv.

6. Kan du rekommendera andra skolor att utnyttja de resurser och kompetenser som finns inom 1:1 – 2016?

Ja. För vår skola är det speciellt bra med allt stöd vi kan få med tanke på att vi har elever med särskilda behov. Vi har elever som kan ta till sig kunskaper i grupp och vissa som behöver mer tid enskilt tillsammans med lärare. Det ställer krav på lärarnas kunskaper i att kunna anpassa undervisningen med hjälp av IKT-verktyg. Därför är det bra att projektet har bidragit till att öka intresset och kunskaper för både personal och elever. I och med att projektet håller i självskattningarna och även kan följa upp handlingsplanerna så uppmuntrar det skolornas arbete med IKT i undervisningen.

7. Hur lyckas man på bästa sätt skapa ett bra samarbete mellan skolor och 1:1 – 2016?

Jag tycker att 1:1 har lyckats bra från början då de engagerade rektorerna på skolorna till att göra självskattningen och efterföljande uppföljning. Projektet kan erbjuda skolorna att komma ut och medverka på utbildningsdagar hålla workshops eller vara med på personalkonferenser.

Peter Åkerberg

Digitala exempel sprids i LÄRA

I förra veckans upplaga av Pedagog Stockholms LÄRA #6 2015 uppmärksammades 1:1 – 2016 projektet. Artikeln tar upp exempel från verksamheten som belyser och delvis förklarar den framgång att alla stadens gymnasieskolor har utvecklat sin digitala mognad jämfört med den första självskattningen som gjordes 2014.

En viktig del av framgången är alla de initiativ som lärare och rektorer driver på egen hand utan projektets inblandning. Bland annat har en idrottslärare på Thorildsplans gymnasium genomfört ett test där han jämförde analoga och digitala inlärningsätt – med klart bättre resultat för de digitala. På Stockholms hotell- och restaurangskola har alla ämnen egna ämnesrum i Fronter för att främja kollegialt lärande.

För fler exempel och artikeln i dess helhet, se den digitala upplagan av LÄRA här.

Charlotte Dingertz

MIK-projekt, del 2

Tidigare i höstas har 1:1 -2016 initierat ett samarbete med Statens medieråd kring Medie- och informationskunnighet. Samarbetet har gått över till nästa fas och en träff med lärare och rektorer hölls tidigare i december. 

Det första mötet hölls i september med samtliga rektorer från gymnasieområde 1. Under detta möte informerade Helena Dal från Statens medieråd (SMR) och Carl Sahlin från UR om MIK och det arbets- och informationsmaterial Statens Medieråd tagit fram. Detta mottogs mycket väl av samtliga rektorer. Nästa steg var då att få några lärare i gymnasieområdet att testa SMR:s material och följa arbetet för att sedan mäta de deltagande elevernas kunskapsnivå.

Den 4 december hölls ett möte där lärare (och två skolledare) från Midsommarkransens gymnasium, Enskede Gårds gymnasium, Östra Real och Lindeparkens gymnasiesärskola träffades. En intressant sammansättning av skolor med olika förutsättningar.

Helena från SMR visade materialet, som nu bytt namn till Lär om media, och berättade hur man kan använda det i skolan. Flera av lärarna såg direkt hur de skulle kunna använda detta med sina elever. Nästa steg blir nu att lärarna sätter sig in i SMR:s MIK-material och funderar kring hur de vill lägga upp arbetet med Helena.

Fortsättning följer…

Länk till SMR.

Peter Åkerberg