Visar alla blogginlägg från: mars 2016

Andra träffen i workshopserien ”I Use IT”

dsvws22Lärarna och bibliotekarierna som deltar i samarbetet med DSV har träffats för en andra workshop som bygger på vidare på den ”framtidsverkstad” som inleddes förra gången.

Robert Ramberg och Ola Knutsson från DSV började med att presentera samman-ställningen från den ”nulägesbeskrivning” som deltagarna gjorde vid förra workshopen, där mycket kretsade kring infrastruktur och pedagogik i en dystopisk och en positiv framtidsvision.

Uppgiften för dagens träff var att i mindre grupper blicka framåt, att gå in i fantasifasen där det inte finns några begränsningar och försöka lösa de problem som formulerats tidigare. Sedan skulle lösningarna grupperas och rangordnas och en aktionsplan skrivas för hur de skulle kunna implementeras.

Det är riktigt härligt att se hur deltagarna, som kommer från olika gymnasieskolor, olika ämnesbakgrund mm., med stor entusiasm försöker att hitta lösningar på uppgifterna. Det är nätverkande på hög nivå!

Nästa workshop är i maj och då kommer arbetet med designmönster att påbörjas. Fortsättning följer…

/Alexander Köhn

Programmering i Stockholm stads kommunala skolor

Debatten i media har gått het i ungefär ett och ett halvt år kring huruvida programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens ska bli ett obligatoriskt ämne i skolan eller om det ska in under befintliga ämnen. Skolverket ligger ute med en öppen remiss kring hur man skulle kunna stärka elevernas digitala kompetens. Under mars drog utbildningsförvaltningens projekt kring programmering igång med en fortbildning för lärare på Vetenskapens hus.

grabbar sprint 2 1024

Projekt Programmering Stockholm är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och Vetenskapens hus. Syftet är att se hur man kan öka kunskapen om och intresset för programmering bland lärare och elever. Man vill även utröna hur undervisning i programmering kan stödja olika förmågor och elevers lärande i andra ämnen.

16 lärare från både grund- och gymnasieskolan deltar i fortbildningen. En av dessa lärare som deltar är Elisa Saarikettu-Nykvist från SPRINT-gymnasiets språkintroduktion. Hon har hittills prövat lapp-programmering och BeebBottar med sina elever och kommer snart även att testa Scratch.

Elisas förhoppning är att det här ska vara ett frö, att eleverna redan nu ska ta del av något som kan bli deras framtida yrke. Elisa påpekar att programmering är ett språk som vilket annat språk som helst.

beebott vh sprint_1024

Elisa säger också att det är viktigt att eleverna vet vad som finns bakom spelen dom spelar och att de förstår att det faktiskt är någon som suttit och programmerat allt. Dessutom måste man låta eleverna producera saker, inte enbart låta dem konsumera hela tiden.

Under arbetet med BeeBottarna drar Ismigul Yunusova, en elev,  paralleller mellan när de lärde sig att ge vägbeskrivningar och att programmera bottarna. Ismigul säger också att det är väldigt roligt och att hon gillar robotar.

ismigul sprint_633

Kodstuga
Den 4/4 kommer 1:1 projektet i sammarbete med KTH att anordna en kodstuga på KTH för lärare och elever. Länk till anmälningsformuläret

Skolverkets öppna remiss

Vetenskapens hus

Scratchguider från Webbstjärnan

Helene Derkert

Kick-off för årets lärarinkubator

I veckan hölls den första träffen för årets lärarinkubator. Inom denna inkubator får lärare utveckla sina kreativa idéer för att tillsammans skapa ett enkelt och tydligt arbetssätt som sedan sprids vidare till alla lärare inom staden. inkubator bild tecknadMetodiken går ut på att testa innovativa idéer i en trygg och kontrollerad miljö, lite som en kuvös för nya didaktiska metoder. Målet för inkubatorn är att hitta ett arbetssätt som ökar elevernas måluppfyllelse genom göra it till ett naturligt redskap i lärandet. Dessutom ska arbetsformerna som utvecklas inom inkubatorn främja ökad lust att lära hos både elever och lärare.

Under denna kick-off fick deltagarna börja med att beskriva deras ursprungliga idéer som de hade med sig inför arbetsmötet. Dessa idéer diskuterades och bearbetades inom gruppen, bland annat genom en så kallad Brainsworm. Se en kort introduktion till vad en Brainsworm är på Harvard Busines Review.

inkubator medlemmar 2016

Syftet med Brainswormen var att försöka enas om ett gemensamt spår som gruppen nu ska fortsätta att arbeta utifrån under vårterminen, där bland annat fyra ytterligare arbetsmöten och två klassrumstester kommer att genomföras. Utan att säga för mycket kan jag nämna att spåret kommer att involvera formativ bedömning och publicering av arbeten.
/Helene Derkert

Guldtrappan på besök hos utbildningsförvaltningen

Förra veckan hade vi nöjet att få ta emot representanter från Guldtrappan och presentera utbildningsförvaltningens arbete med att främja digitalt lärande.

Under en intensiv heldag genomfördes intervjuer med ett flertal representanter från utbildningsförvaltningen och Stockholm stad. Dagen inleddes av Ann Hellenius, it-direktör i staden, som beskrev stadens vision, strategi och plan för digital skolutveckling.

AHguldtrappan_3

Förmiddagen fortsatte med presentationer om digitalt förändringsarbete med bland annat representanter från projekten 1:1 2016 och Verktyg för självskattning. Därefter beskrev utbildningsdirektör Tony Mufic, gymnasiedirektör Jan Holmquist och grundskoledirektör Inger Pripp det pedagogiska ledarskapet och vikten av styrning för att främja digitalt lärande.

Efter lunch presenterades pedagogiska erfarenheter, framgångsfaktorer till digital utveckling och digitala lärresurser av bland annat Medioteket, lärare och rektor från Kista grundskola samt Stockholmskällan. Även utbildningsförvaltningens arbete för att nå ut till samtliga skolor, lärare och elever inom Stockholm stad beskrevs. Dagen rundades av med att representanter från utbildningsförvaltningens IKT-enhet presenterade det stora arbete som genomförs för att säkerställa stadens digitala infrastruktur.

munklägret guldtrappan horisontal

Det var väldigt roligt att under en heldag få presentera och diskutera den stora mängd aktiviteter som utbildningsförvaltningen driver för att främja ett framgångsrikt digitalt lärande. Jag vill passa på att tacka alla som deltog och bidrog till denna lyckade dag tillsammans med Guldtrappan.

Charlotte Dingertz

Framgångfaktorer till digital utveckling bland stadens skolor

12341635_135324266835197_4282658695258096947_nI dagarna har projekt 1:1 2016 och projekt Verktyg för självskattning avslutat en grundlig analys för att identifiera de viktigaste faktorerna för digital utveckling på skolorna. För att kartlägga dessa framgångsfaktorer har en serie intervjuer genomförts med 67 personer från fem grundskolor och fem gymnasieskolor i Stockholms stad. 

Analysen har fokuserat på fem områden i skolans verksamhet: styrning, processer, resurser och kompetenser, organisation samt kultur. Totalt har 19 framgångsfaktorer till utvecklingen av skolornas digitala mognad identifierats. Några faktorer kan ses som extra viktiga och är tydliga på alla skolor med stark digital utveckling:

  • Vision, riktning och prioritering från rektor. Rektors stöd till och prioritering av digitaliseringsarbetet på skolan är en kritisk framgångsfaktor, särskilt i ett skede där skolan ska komma igång med sin digitala resa. I de fall där det pedagogiska ledarskapet kring ikt saknas proriteras den digitala utvecklingen oftare bort av kollegiet.
  • Dela-kultur och strukturerad kunskapsdelning. På samtliga skolor med stark digital utveckling har personalen delat idéer, tips och råd kring ikt i undervisningen med varandra. Fokus ligger på hur digitala verktyg kan användas för att förbättra undervisningen för eleverna snarare än enbart att lära sig använda specifik teknisk utrustning. Kollegiet tar hjälp av varandras kunskap och erfarenhet vid sidan av fortbildning. Kunskapsdelningen sker ofta informellt, men för skolor som vill komma igång med den digitala utvecklingen blir strukturerad kunskapsdelning viktigare.
  • Plan för utveckling och uppföljning. Skolor med stark digital utveckling har en plan för hur och när utvecklingen ska ske. Planen kan antingen ägas av rektor, arbetslagen eller en it-grupp och är levande och följs upp kontinuerligt. I samtliga Stockholms stads skolor har handlingsplaner tagits fram för att öka den digitala mognaden. För att planerna ska vara verksamma måste de dock användas, kommuniceras, uppdateras och följas upp kontinuerligt.

Resultatet kan användas för att öka kunskapen om vad som kännetecknar skolor som lyckats väl i sitt digitaliseringsarbete. Resultatet kan även ses som en verktygslåda för rektorer, central förvaltning och politiker för att styra och leda utvecklingen.

Samtliga framgångsfaktorer och rapporten i sin helhet hittar ni här

Charlotte Dingertz

Stockholm stad vidare i Guldtrappan 2016

Stockholm stad har gått igenom det första urvalet till utmärkelsen Guldtrappan, som varje år delas ut till skolhuvudmän ”som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande”. Utmärkelsen ges till de huvudmän som uppnått en viss kvalitetsnivå i skolutveckling med digitalt stöd.

Det är väldigt glädjande att Stockholm har gått igenom första urvalet och också att många huvudmän jobbar hårt för digitalisering i lärandet runt om i landet. Sju bedömningskriterier har legat till grund för beslutet, bl.a. vision, strategi och plan för digital skolutveckling, digitalt förändringsarbete samt pedagogiskt ledarskap.

Guldtrappan är ett initiativ av stiftelsen Datorn i Utbildningen, Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolledarförbundet, Skolchefsföreningen, Fronter, Gleerups, Liber, Modellen/Infomentor samt Netsmart, vilka samtliga medverkar med representanter i juryn. Andra utvalda huvudmän är: Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Simrishamns kommun, Sollentuna kommun, Sundsvalls kommun och Västerås stad. För mer information se Guldtrappans hemsida.

Utmärkelserna kommer att delas ut till vinnande huvudmän på konferensen Framtidens lärande den 11-12 oktober i år. Nästa steg i processen är att representanter för Guldtrappans jury besöker staden och genomför intervjuer och samtal med urval av personer från staden. Detta kommer ske nästa vecka torsdagen den 10 mars. Vi ser fram emot att träffa representanterna från Guldtrappan och berätta mer om allt vårt arbete som sker i Stockholm stad!

Charlotte Dingertz