Visar alla blogginlägg från: november 2016

Digitalisering i lärandet – Inspirationsdag för gymnasiet 2016

Den 31 oktober hölls en inspirationsdag kring digitalisering i lärandet för alla stadens gymnasier. På sex olika skolor fick gymnasielärare påfyllning av inspiration. Gymnasieområde 1-4 samlades på Östra Real, Norra Real, Bromma gymnasium och Thorildsplans gymnasium. Gymnasiesärskolan hade en heldag på Stockholms Byggtekniska gymnasium och, nytt för i år, Introduktionsprogrammet (IM) på Enskede Gårds gymnasium.

Insp.dagen 1

Dagen var indelad i två huvuddelar, en del bestod i en gemensam föreläsning och den andra i flertalet olika workshops som lärarna kunde fritt kunde välja mellan. Under dessa workshops var det framför allt inspirationslärare och kollegor som visade hur de använder it i sin undervisning. Projektet 1:1 2016 ordnade med huvudföreläsare och aktiviteter i form av workshop och seminarier från Medioteket.

Dagen var mycket uppskattad bland många lärare som särskilt påtalade Mediotekets aktiviter som givande. Någon uttryckte att upplägget var för snarlikt mot förra året och någon annan tyckte att tiden kunde användas bättre, men på det stora hela var kommentarerna positiva. Huvudföreläsningarna handlade om allt möjligt, några exempel:

  • Inspiration – att tänka nytt
  • Att hitta nya sätt att utforma undervisningen, ”didaktisk design”
  • Om att låta eleverna göra något verkligt för ”riktiga” mottagare
  • Hur kan elever värja sig mot mobbing på nätet?
  • Ge elever möjlighet att återkoppla undervisningen medan lektionen pågår osv. osv.

Flera ämnen som gillades av många: Office365 och OneDrive, Digitala prov, Film i undervisningen, Samsök, Stockholmskällan, tips i vardagen i Outlook m.m.

Insp.dagen 2

En rolig aspekt av årets upplaga är att eftersom projektet 1:1 2016 övergår till förvaltning i år, så fick ansvariga rektorer stå för allt kring organisationen av dagen. Detta sköttes med bravur och vi känner än mer trygghet med att överlämna denna viktiga fortbildning till skolorna.

/Jonny Gullstrand

Hur kan en skola organisera sig för att öka den digitala mognaden?

Vad kan en skolledning göra med sin organisation för att öka den digitala mognaden i organisationen? Hur får man fart på det kollegiala lärandet? På ESS-gymnasiet i Stockholm har man kommit långt vilket bl.a. syns i de årliga självskattningarna i digital mognad. Maria Magnerius, en av tre rektorer på ESS-gymnasiet svarar här på vad hon tror har haft stor betydelse för skolans utveckling.

ESS-gy

Vad är skolans övergripande mål med att använda digitala verktyg i undervisningen?

Vi ser vårt arbete inom detta område som skolutveckling i stort. ESS försöker göra IKT till en naturlig del av vårt arbete med kollegialt lärande och formativ bedömning. Under pedagogiska konferenser får lärare lyfta olika digitala verktyg t.ex. en app, och berätta hur detta kan användas praktiskt. Arbetslagen och ämneslagen har digital kompetens som stående punkt på sina möten.

Vilka personer/roller är utsedda för att driva digitaliseringsarbetet på er skola, och vad är deras ansvar och uppgifter?

Vi har två lärare som i tjänst har att verka som IKT-pedagoger: Pål Luthman och Victoria Naverfeldt, som har till uppgift att driva arbetet och koppla det kollegiala lärandet i stort tillsammans med förstelärare och skolutvecklingsgrupp. De planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med skolutvecklingsgrupp samt direkt till arbetslag och lärare.

Det är viktigt att både ge tid och struktur till deras arbete och vi har regelbundna träffar där vi följer upp arbetet. Vi har även en person på konsultbasis som har hand om hårdvaran och den tekniska sidan.

Vår skola deltar också i ett projekt inom Erasmus som heter Let’s explore ICT som gett många på skolan en skjuts framåt i utvecklingen. Där har lärare fått resa till Malta och fortbildats.

Vilka råd skulle du ge till verksamheter som står inför en 1:1-satsning?

Det är viktigt att tänka till hur man vill att det ska fungera, både vad det gäller det pedagogiska och det tekniska. Hur ska olika lösningar se ut för att saker ska fungera? Vad behöver vi utveckla gemensamt och vad ska ske på individnivå? Vilket stöd kan behövas?  För oss har målet varit att det ska vara lättillgängligt för alla och att få stöd och tips kring hur jag som lärare kan använda tekniken i klassrummet med eleverna.  Vad är målet och syftet? Var befinner sig vår skola? I vilken omfattning behöver vi fortbilda? Vad kan ske på den egna skolan och hur kan vi använda och lägga upp fortbildningen?

Hur följer ni upp skolans arbete mot ökad digital mognad?

Vi gör ju, för tredje gången i år, en självskattning av vår digitala mognad. Detta görs individuellt och sedan skapar arbetslagen varsin handlingsplan som sedan sätts samman till en övergripande. Den individuella skattningen skriver lärarna ut och tar med sig till sitt medarbetarsamtal och utifrån den diskuterar vi nästa steg i utvecklingen.

På ett mer övergripande plan har vi tagit fram en checklista över vilka IKT-kunskaper man ska ha hos oss på ESS-gymnasiet. Vad är en miniminivå för oss? Hur kan vi använda IKT som en främjande av en god arbetsmiljö Detta har förankrats på APT och något vi lyfter regelbundet.

Avslutningsvis vill jag tacka Maria och ESS-gymnasiet som delat med sig av sina arbetssätt och idéer i denna intervju. Ett av många exempel för hur stadens gymnasieskolor arbetar med digitalisering för ett bättre lärande.

Läs mer om framgångsfaktorer för digital utveckling i vår kvalitiva analys här. 

/Peter Åkerberg