Hur kan en skola organisera sig för att öka den digitala mognaden?

Vad kan en skolledning göra med sin organisation för att öka den digitala mognaden i organisationen? Hur får man fart på det kollegiala lärandet? På ESS-gymnasiet i Stockholm har man kommit långt vilket bl.a. syns i de årliga självskattningarna i digital mognad. Maria Magnerius, en av tre rektorer på ESS-gymnasiet svarar här på vad hon tror har haft stor betydelse för skolans utveckling.

ESS-gy

Vad är skolans övergripande mål med att använda digitala verktyg i undervisningen?

Vi ser vårt arbete inom detta område som skolutveckling i stort. ESS försöker göra IKT till en naturlig del av vårt arbete med kollegialt lärande och formativ bedömning. Under pedagogiska konferenser får lärare lyfta olika digitala verktyg t.ex. en app, och berätta hur detta kan användas praktiskt. Arbetslagen och ämneslagen har digital kompetens som stående punkt på sina möten.

Vilka personer/roller är utsedda för att driva digitaliseringsarbetet på er skola, och vad är deras ansvar och uppgifter?

Vi har två lärare som i tjänst har att verka som IKT-pedagoger: Pål Luthman och Victoria Naverfeldt, som har till uppgift att driva arbetet och koppla det kollegiala lärandet i stort tillsammans med förstelärare och skolutvecklingsgrupp. De planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med skolutvecklingsgrupp samt direkt till arbetslag och lärare.

Det är viktigt att både ge tid och struktur till deras arbete och vi har regelbundna träffar där vi följer upp arbetet. Vi har även en person på konsultbasis som har hand om hårdvaran och den tekniska sidan.

Vår skola deltar också i ett projekt inom Erasmus som heter Let’s explore ICT som gett många på skolan en skjuts framåt i utvecklingen. Där har lärare fått resa till Malta och fortbildats.

Vilka råd skulle du ge till verksamheter som står inför en 1:1-satsning?

Det är viktigt att tänka till hur man vill att det ska fungera, både vad det gäller det pedagogiska och det tekniska. Hur ska olika lösningar se ut för att saker ska fungera? Vad behöver vi utveckla gemensamt och vad ska ske på individnivå? Vilket stöd kan behövas?  För oss har målet varit att det ska vara lättillgängligt för alla och att få stöd och tips kring hur jag som lärare kan använda tekniken i klassrummet med eleverna.  Vad är målet och syftet? Var befinner sig vår skola? I vilken omfattning behöver vi fortbilda? Vad kan ske på den egna skolan och hur kan vi använda och lägga upp fortbildningen?

Hur följer ni upp skolans arbete mot ökad digital mognad?

Vi gör ju, för tredje gången i år, en självskattning av vår digitala mognad. Detta görs individuellt och sedan skapar arbetslagen varsin handlingsplan som sedan sätts samman till en övergripande. Den individuella skattningen skriver lärarna ut och tar med sig till sitt medarbetarsamtal och utifrån den diskuterar vi nästa steg i utvecklingen.

På ett mer övergripande plan har vi tagit fram en checklista över vilka IKT-kunskaper man ska ha hos oss på ESS-gymnasiet. Vad är en miniminivå för oss? Hur kan vi använda IKT som en främjande av en god arbetsmiljö Detta har förankrats på APT och något vi lyfter regelbundet.

Avslutningsvis vill jag tacka Maria och ESS-gymnasiet som delat med sig av sina arbetssätt och idéer i denna intervju. Ett av många exempel för hur stadens gymnasieskolor arbetar med digitalisering för ett bättre lärande.

Läs mer om framgångsfaktorer för digital utveckling i vår kvalitiva analys här. 

/Peter Åkerberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.