Visar alla blogginlägg med kategorin:
Film och media

MIK-redovisningar på Östra Real

Som vi rapporterat om tidigare här på bloggen har 1:1–2016 projektet initierat ett samarbete med Statens medieråd (SMR) kring Medie- och informationskunnighet (MIK). Samarbetet startade då Helena Dal ifrån SMR besökte Östra Real i april och träffade eleverna i år 3 på Samhällsprogrammet inriktning media och deras lärare Anders Nilsson. Kursen som eleverna läste hette Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Inom ramen för denna kurs skulle eleverna författa ett arbete för att sedan presentera detta arbete i slutet av kursen. FullSizeRender2Eleverna valde flera olika inriktningar och redovisningsformer för sina elevarbeten. Några valde traditionella inlämningsuppgifter, men ett flertal valde att redovisa i form av film och podcasts. I slutet av maj hölls sedan en halvdag för redovisning av arbetena där jag och Helena Dal deltog.

Vi fick bl.a. se och lyssna på följande filmer och podcasts:

Exempel på filmer:

 • ”Smartphones och sociala medier – en beroendeproblematik”
 • ”Sociala medier – ett yrke?”

Podcasts:

 • ”Yrkespodden – yrken inom media”
 • ”Internationell feminism”
 • ”Mediers påverkan”
 • ”Instagram”
 • ”Feminism och kvinnoförtryck bland Stockholmsungdomar”
 • ”Sociala medier och stress”

Vi åhörare slogs av den professionalism eleverna visade både i sina presentationer av sina arbeten och av resultaten. Vi hoppas inom kort få tillgång till fler arbeten att publicera här.

Länk till ovan nämnda podcasts.

/Peter Åkerberg

MIK-projekt, del 2

Tidigare i höstas har 1:1 -2016 initierat ett samarbete med Statens medieråd kring Medie- och informationskunnighet. Samarbetet har gått över till nästa fas och en träff med lärare och rektorer hölls tidigare i december. 

Det första mötet hölls i september med samtliga rektorer från gymnasieområde 1. Under detta möte informerade Helena Dal från Statens medieråd (SMR) och Carl Sahlin från UR om MIK och det arbets- och informationsmaterial Statens Medieråd tagit fram. Detta mottogs mycket väl av samtliga rektorer. Nästa steg var då att få några lärare i gymnasieområdet att testa SMR:s material och följa arbetet för att sedan mäta de deltagande elevernas kunskapsnivå.

Den 4 december hölls ett möte där lärare (och två skolledare) från Midsommarkransens gymnasium, Enskede Gårds gymnasium, Östra Real och Lindeparkens gymnasiesärskola träffades. En intressant sammansättning av skolor med olika förutsättningar.

Helena från SMR visade materialet, som nu bytt namn till Lär om media, och berättade hur man kan använda det i skolan. Flera av lärarna såg direkt hur de skulle kunna använda detta med sina elever. Nästa steg blir nu att lärarna sätter sig in i SMR:s MIK-material och funderar kring hur de vill lägga upp arbetet med Helena.

Fortsättning följer…

Länk till SMR.

Peter Åkerberg

Chefer på kurs om smartare möten via Lync

Bild1_GY_ledningPå gymnasiedirektörens ledningsgruppsmöte var det ”hands on” som gällde på eftermiddagen. Gymnasiecheferna fick bland annat lära sig hur man kan använda lync för att hålla rektorsmöten.  

Johanna Juhl och Peter Åkerberg som arbetar i 1:1 2016-projektet ledde gruppen som fick testa praktiskt.

-Bild2_GY_ledning Just rektorsmötena är lite roliga för när vi är ute och håller självskattningarna så visar vi en målbild och en av delarna är att hålla rektorsmöte via webbkonferens. Då var det en rektor som sa; ”det kommer min gymnasiechef aldrig att göra”, sa Johanna Juhl.

Allmän munterhet utbröt då och nu var det upp till bevis.

Eftersom alla har Lync är det ett bra sätt att hålla möten då flexibiliteten är stor. Det går att spara både tid och pengar. Även mobilen kan användas. De flesta datorer har också kamera så att man kan Bild3_GY_ledningse varandra under mötet.

Lync startar upp av sig själv när man startar upp datorn och är enkel att använda.

Efter Lyncövningen fick gymnasiecheferna också testa på att spela in filmer via PowerPoint för att sedan publicera på YouTube samt hur de kan använda Mentimeter för att exempelvis utvärdera möten.

Engagerade gymnasiechefer fick testa själva och verkade nöjda med de nya möjligheterna.

Ann Turlock

Studiebesök och workshop i spelifierings-spåret!

BordUnder måndagen träffades spelifierings-spåret för sin tredje workshop. Workshopen hade som mål att studera det klassrumstest som Pål haft och utifrån insikter från detta förbättra arbetssättet. Dock började tillfället lite annorlunda med ett spännande studiebesök hos King.

Tillfället inleddes med ett studiebesök i Kings lokaler på Sveavägen. Under studiebesöket besvarade Annika Fogelgren frågor som inkubatormedlemmarna hade fått möjlighet till att ställa inför besöket. Många frågor handlade om hur de gör för att motivera spelare att spela mer, med en tanke på hur detta kan översättas till undervisning. Annika berättade även hur de delar upp i nivåer mot ett specifikt mål. Andra intressant tankar som dök upp inkluderade hur de tänker kring varierande svårighetsnivå för att hålla spelare motiverade.

Under besöket hade vi Annikaäven två tankeövningar. Den första övningen handlade om vad som gör ett spel bra. Här frågade Annika om egenskaper hos en vän/partner. Inkubatormedlemmarna fick därefter tänka fritt och kommer med förslag. Efter en stund fanns där många ord som beskrev hur ett bra spel fungerar. Den andra tankeövningen handlade om enkelheten i att komma på storylines för spel. Här bad Annika om två namn, två färdsätt och två platser. Med hjälp av dessa sex byggstenar förklarade Annika därefter hur storylinen bakom ett spel kan byggas.

Under den efterföljande workshopen presenterade Pål sitt klassrumstest och visade det material han tagit fram. Pål hade valt att använda Fronter och däri lärsekvenser samt provfunktionen. Även den utvärdering som eleverna fått besvara efter klassrumstesten presenterades. Majoriteten av eleverKingna tyckte att arbetssättet var motiverande och önskade arbetade med det även under framtida lektionstillfällen.

Utifrån Påls klassrumstest diskuterades möjliga förbättringar av arbetssättet. Gruppen kom fram till vikten av att knyta poängräkning mot nivåer/levels för att motivera eleverna att ”samla” mer poäng genom att lösa uppgifter. Gruppen diskuterade länge vikten av de digitala verktygen, slutsatsen blev att under nästkommande klassrumstester faktiskt använda olika verktyg för att möjliggöra jämförelse. Andra utvecklingar inkluderade klassgemensamma badges och möjlighet med samarbete kring badges inom arbetslaget.

Inför nästa tillfälle kommer samtliga att testa arbetssättet!

Helene Derkert

On demand-spåret förbättrar arbetssättet

OnDemand_3

Under måndagen träffades flippat-spåret för sin tredje workshop. Workshopen hade som mål att studera det klassrumstest som Lisa haft och utifrån insikter från detta förbättra arbetssättet.

Gruppen tog ett gemensamt beslut om att döpa om arbetssättet till ”on demand” då det på ett bättre sätt beskriver vad arbetssättet innebär. Under workshopen presenterade Lisa sitt klassrumstest och visade det material hon tagit fram. Hon hade till stor del valt att använda Office 365: Powerpoint och Excel.LarsBjörklund

Utifrån Lisas klassrumstest diskuterades möjliga förbättringar av arbetssättet. Efter diskussion förenklades arbetssättet till fem steg som är de som påverkar eleven direkt (kan ses i bilden). Vi förtydligade även exakt vad de olika stegen innebär.

Gruppen diskuterade också hur arbetssättet på bästa sätt sprids. Där kommer vi utgå ifrån en modell bestående av fyra delar: individuell förberedelse, diskussion i grupp, användning och därefter reflektion i grupp. Gruppen enades också om vikten av tydlighet och användning av andra kommunikationsmedel än text.

Inför nästa träff kommer så många som möjligt i gruppen att testa då fokus för detta tillfälle blir reflektion kring klassrumstester och slutgiltig dokumentation.

Helene Derkert

Test i klassrummen nästa steg i inkubatorn!

händer spelifiering ws2_2 (2)

Under veckan har båda spåren haft workshop i inkubatorn, detta var workshop två av totalt fyra där målet var att gruppen skulle enas kring hur en lektion med arbetssättet skulle se ut, vilka digitala verktyg som kommer användas samt vilket underlag som behövs. I slutet av workshopen bestämdes vem/vilka som kommer testa.

I flippat-spåret kommer en lärare testa arbetssättet som till stor del kommer använda Fronter som digitalt verktyg. Det arbetssätt som kommer att testas består av sju steg:

 1. Frågan som momentet/lektionen skall besvara förtydligas inför instuderingsmaterialet
 2. Eleven tar del av instuderingsmaterialet som kan bestå av film, ljud, eller presentation med ljud
 3. Eleven utför övning baserat på innehållet i instuderingsmaterialet
 4. Läraren anpassar lektionsinnehåll baserat på resultatet av övningen (elev får direkt återkoppling genom resultat)
 5. Lektionen ägnas åt fördjupning i ämnet där samverkan mellan elever är viktig
 6. Efter lektionens slut svarar eleven på en eller några få enkla frågor kring sin förståelse av momentet/lektionen (”exitbiljett”)
 7. Resultatet från elevernas självskattning används som återkoppling till läraren

I spelifieringsspåret kommer två lärare att testa arbetssättet, till testningen kommer till stor del Powerpoint att användas. Dessa test planeras också i början av juni. Det arbetssätt som kommer testas består av tre delar:

 1. En interaktiv karta som innehåller punkter med uppgifter där elev kan välja olika vägar mot målet. Genom att klicka på punkterna kommer uppgifter upp. Kartan innehåller även en fortsättning efter målet med så kallade bonusbanor, denna del innehåller extrauppgifter som eleven kan göra om denne vill samla extrapoäng
 2. Ett poängsystem med tydlig maxpoäng används för att premiera genomförda uppgifter
 3. Badges används för att premiera elev för insatser som skapar god miljö i klassrummet. Dessa används endast som ”plus i kanten” och måste tydligt kommuniceras i början av användningen

Nästa gång grupperna träffas kommer klassrumstesterna att utvärderas och arbetssättet förbättras!

Helene Derkert

Kollegialt lärande under rektorsträff

Under den senaste rektorsträffen gick startskottet för det kollegiala lärandet bland rektorer! Gymnasiedirektören Jan Holmqvist inledde tillfället med att berätta om vikten av just det kollegiala lärandet och den viktiga roll inspirationslärarna på Stockholm stads gymnasieskolor spelar i detta. Därefter kommunicerades det senaste om projektet. Sedan fick fyra fantastiska rektorer berätta hur de arbetar med att driva digitaliseringen på sina skolor. Sist berättade Darko Krsek om Skolplattform Stockholm.

Det var ett inspirerande tillfälle med mycket diskussion och kollegialt lärande.

Jan Holmqvist, gymnasiedirektör Stockholms stad

Charlotte Dingertz, samordnare Digitaliseringen i lärandet, utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Robert Mellander, rektor Östra Reals gymnasium

Ove Sköld, rektor Kungsholmens gymnasium

Patrick Vestberg, rektor Stockholm School of Science

Robert Waardahl, rektor Thorildsplans gymnasium

Darko Krsek, projektledare för införandeprojektet av Skolplattform Stockholm på gymnasiet

Charlotte Dingertz

Kunskapsdelning på SETT

På SETT-dagarna i veckan mötte projektet 1:1 2016 upp Stockholms stads inspirationslärare. Inspirationslärarna är en grupp lärare som rektorerna har rekommenderat. Vi frågade efter duktiga, engagerade och inspirerande lärare som var intresserade av att dela med sig av idéer och metoder om användning av it i undervisningen. Och de fanns. Nu identifierar, synliggör och sprider de goda exempel och kunskap inom digitalisering i lärandet. Under SETT bad vi dem berätta om digitaliseringen och det kollegiala lärandet på deras skolor, resultatet kan ni se här:

Ann Turlock