Visar alla blogginlägg med kategorin:
Flipped classroom

Första inkubatorn är nu i hamn

inkubator avslut svart vit

Förra veckan samlades medlemmarna i årets upplaga av 1:1–2016s inkubator för sista gången. Deltagare från de två inkubatorspåren fick chansen att höra vad det andra spåret har utvecklat samt ge feedback till varandra. Många var väldigt imponerade av resultaten och flera uttryckte att de nu skulle testa det andra spårets arbetssätt med sina elever. Deltagarna var överlag mycket nöjda med inkubatorn och stämningen var god.

Syftet med inkubatorn var att hitta arbetssätt för att öka elevernas engagemang och lust att lära samt ge eleverna en möjlighet att påverka sitt eget lärande. Deltagarna ansökte genom att berätta om en didaktisk idé som de ville utveckla för att lösa ett specifikt problem. Utifrån förslagen delades lärarna in i två spår, Spelifierat lärande och On demand.

Arbetet i inkubatorn har gått till på så vis att deltagarna har diskuterat fram förslag och idéer på didaktiska metoder och verktyg samt vägt för och nackdelar mot varandra. När ett gemensamt förslag tagit form testade några av lärarna idén på sina elever. Efter testerna utvärderades idén av både lärare och elever och förbättringar kunde göras. Exempelvis valde lärarna ibland att testa andra digitala verktyg för att nå bättre resultat.

Ett viktigt mål med inkubatorn var att sprida materialet som skapats till andra lärare. Det slutgiltiga materialet i form av mallar och beskrivningar finns därför samlat för lärare att använda fritt. Länken till materialet hittar ni här.

Under 2016 kommer vi att genomföra en ny inkubator med liknande upplägg och nya spår. Ansök gärna, eller om ni känner någon som ni tror skulle passa bra får ni gärna tipsa dem om att ansöka. Länk till ansökan hittar ni här.

Helene Derkert

Lyckat klassrumstest på ESS

BildUnder fredagen besökte 1:1 2016-projektet ESS-gymnasiet för att dokumentera klassrumstest i On Demand-spåret. Det var Victoria Naverfeldt (inspirationslärare och inkubatormedlem) som tillsammans med Emelie Sköld genomförde klassrumstestet. Fokus för momentet var studiestrategier.

Inför vårt besök hade klassen fått ta del av introduktionsmaterialet, nämligen frågan som momentet skulle besvara, youtube-klipp om inlärning och lässtrategier samt avslutningsvis några korta frågor om innehållet. Resultatet av filmerna och frågorna var att klassen, innan lektionsstart, redan hade reflekterat kring vad momentet gick ut på.

Emelie inledde lektionen med att gå igenom klippen som klassen tittat på och bad eleverna beskriva vad filmerna handlat om. Därefter gick hon igenom en presentation som byggde på den input som eleverna gett, alltså baserat på eleverna förståelse, behov och intresse. Utifrån input från eleverna fokuserade Emelie till stor del på djupläsning. ”Svaren på frågorna gör så att man som lärare vet vad lektionen bör fokusera på” sa Emelie efter lektionen.

Efter repetitionen och den fördjupande genomgången fick eleverna en övning som handlade om att plocka ut nyckelord från en text. Därefter arbetade klassen, med att via projektorn, sammanställa en lista på möjliga nyckelord. Efter denna uppgift följde en nästa uppgift där eleverna skulle skriva en sammanfattning utifrån de nyckelord som de valt i texten. Efter uppgiften fick några av eleverna läsa upp sina sammanfattningar för diskussion i klassen. Det klassen gjorde var en kortare djupläsning, vilket var den del som klassen haft flest frågor kring i sin ”demand”.

Slutligen genomfördes en exitticket i form av korta muntliga frågor i klassen.

Avslutningsvis fick klassen utvärdera arbetssättet. Utvärderingen visade på ett positivt resultat. Då läraren som utförde själva lektionen ej varit med i inkubatorn fick vi även ett nytt perspektiv från ännu en lärare. Upplevelsen från oss som åskådare var en intresserad och aktiv klass. ”Som lärare kändes arbetssättet väldigt bra” sa Emelie vid frågan vad hon tyckte om arbetssättet.

Charlotte Dingertz

On demand-spåret förbättrar arbetssättet

OnDemand_3

Under måndagen träffades flippat-spåret för sin tredje workshop. Workshopen hade som mål att studera det klassrumstest som Lisa haft och utifrån insikter från detta förbättra arbetssättet.

Gruppen tog ett gemensamt beslut om att döpa om arbetssättet till ”on demand” då det på ett bättre sätt beskriver vad arbetssättet innebär. Under workshopen presenterade Lisa sitt klassrumstest och visade det material hon tagit fram. Hon hade till stor del valt att använda Office 365: Powerpoint och Excel.LarsBjörklund

Utifrån Lisas klassrumstest diskuterades möjliga förbättringar av arbetssättet. Efter diskussion förenklades arbetssättet till fem steg som är de som påverkar eleven direkt (kan ses i bilden). Vi förtydligade även exakt vad de olika stegen innebär.

Gruppen diskuterade också hur arbetssättet på bästa sätt sprids. Där kommer vi utgå ifrån en modell bestående av fyra delar: individuell förberedelse, diskussion i grupp, användning och därefter reflektion i grupp. Gruppen enades också om vikten av tydlighet och användning av andra kommunikationsmedel än text.

Inför nästa träff kommer så många som möjligt i gruppen att testa då fokus för detta tillfälle blir reflektion kring klassrumstester och slutgiltig dokumentation.

Helene Derkert

Klassrumstest av ”on demand” i Spånga

Bild 1Under tisdagen hade Lisa Rolf klassrumstest av arbetssättet som hon valt att kalla ”on demand”. Då detta tillfälle var ett test utfördes även de delar som är tänkt att eleven gör hemma under lektionstillfället.

Eleverna fick först en introduktion av arbetssättet och projektet av Lisa. Efter denna introduktion fick de lyssna på två korta radioklipp som följdes av två frågor kring innehållet samt vad de önskade lära sig mer om. Utifrån svaren på dessa frågor förberedde sedan Lisa fördjupningsmaterial i form av en kortare presentation. Efter denna presentation fick eleverna en uppgift som de skulle arbeta med i par. Uppgiften kommer eleverna fortsätta med under nästa lektion då de också kommer få svara på en eller några få frågor kring vad de lärt sig.Bild 2

Tillfället gav möjlighet för eleverna att bekanta sig mer med molntjänster och O365 men framförallt fick de vara med och styra innehållet i fördjupningen. Testet var mycket lyckat och eleverna verkade uppskatta variationen som arbetssättet erbjöd.

Som nästa steg kommer testet att utvärderas för att utvecklas vidare och förbättras.

Helene Derkert

Test i klassrummen nästa steg i inkubatorn!

händer spelifiering ws2_2 (2)

Under veckan har båda spåren haft workshop i inkubatorn, detta var workshop två av totalt fyra där målet var att gruppen skulle enas kring hur en lektion med arbetssättet skulle se ut, vilka digitala verktyg som kommer användas samt vilket underlag som behövs. I slutet av workshopen bestämdes vem/vilka som kommer testa.

I flippat-spåret kommer en lärare testa arbetssättet som till stor del kommer använda Fronter som digitalt verktyg. Det arbetssätt som kommer att testas består av sju steg:

  1. Frågan som momentet/lektionen skall besvara förtydligas inför instuderingsmaterialet
  2. Eleven tar del av instuderingsmaterialet som kan bestå av film, ljud, eller presentation med ljud
  3. Eleven utför övning baserat på innehållet i instuderingsmaterialet
  4. Läraren anpassar lektionsinnehåll baserat på resultatet av övningen (elev får direkt återkoppling genom resultat)
  5. Lektionen ägnas åt fördjupning i ämnet där samverkan mellan elever är viktig
  6. Efter lektionens slut svarar eleven på en eller några få enkla frågor kring sin förståelse av momentet/lektionen (”exitbiljett”)
  7. Resultatet från elevernas självskattning används som återkoppling till läraren

I spelifieringsspåret kommer två lärare att testa arbetssättet, till testningen kommer till stor del Powerpoint att användas. Dessa test planeras också i början av juni. Det arbetssätt som kommer testas består av tre delar:

  1. En interaktiv karta som innehåller punkter med uppgifter där elev kan välja olika vägar mot målet. Genom att klicka på punkterna kommer uppgifter upp. Kartan innehåller även en fortsättning efter målet med så kallade bonusbanor, denna del innehåller extrauppgifter som eleven kan göra om denne vill samla extrapoäng
  2. Ett poängsystem med tydlig maxpoäng används för att premiera genomförda uppgifter
  3. Badges används för att premiera elev för insatser som skapar god miljö i klassrummet. Dessa används endast som ”plus i kanten” och måste tydligt kommuniceras i början av användningen

Nästa gång grupperna träffas kommer klassrumstesterna att utvärderas och arbetssättet förbättras!

Helene Derkert

Ännu en lyckad workshop i inkubatorn

DSC00824_litenPå måndagen träffades gruppen i utvecklingsspåret som fokuserar på flippat klassrum med självskattning och återkoppling. Det finns otroligt många idéer i gruppen och en stark vilja att utveckla undervisningen.

Målet med dagen var att enas om var gruppen ville nå med utvecklingen i inkubatorn. Vi började, precis som i andra gruppen, att diskutera Brainswarm-övningen. Först breddade vi diskussionen för att sedan smalna av och välja ett gemensamt fokus.

Fokus blev en trappa eller tidslinje byggd kring en lektion, eller ett moment, och som består av sex delar. Första delen består av att förstärka flippmaterialet (filmen, podcasten, eller dylikt) med en fråga eller ett problem. Den andra delen är själva flippen, instuderingsmaterialet, där eleven får en introduktion till ämnet. Den tredje delen består av en självskattning där eleven själv får reflektera kring sin kunskapsinhämtning och förståelse. Den fjärde delen är återkoppling till eleven baserad på självskattningsresultat. Själva lektionen, fördjupningen, är den femte delen som följs av den sista delen som består av en exit-övning där eleven åter igen får fundera kring sin inlärning.

Syftet med arbetssättet är att ge eleven ägandeskap för sin lärprocess genom reflektion kring sin inlärning samt att öka motivationen genom nya spännande utlärningssätt.

Nästa gång gruppen ses kommer vi diskutera vilka digitala verktyg som gör arbetssättet möjligt.

Helene Derkert

”Det snurrar i min skalle”

DSC_1121_1

– Precis så känns det när man börjar jobba med digitala verktyg. De väller över en som en tsunami. Och när man lärt sig ett digitalt verktyg så kommer det tio till som andra tycker är bättre. Detta är en stress. Det är lätt att jobba ihjäl sig som lärare.

Det säger Sara Bruun, förstelärare i engelska och tyska på Furutorpskolan i Vinslöv som föreläste på SETT-dagarna i veckan.

Det är viktigt att välja den väg som passar en själv och ens elever. Det är inte det digitala verktyget i sig som är grejen utan för att underlätta i arbets- eller skrivprocessen. Och den vägen är inte rak.

–Mina elever jublar inte och galopperar till mina lektioner för att jag använder digitala verktyg utan det krävs att jag har en pedagogisk tanke med det jag gör. Om jag kan motivera dem med digitala verktyg. Det viktiga är att ta det i sin egen takt eftersom vi alla springer olika fort. Det måste få ta tid.

Verktygen som Sara Bruun presenterar hjälper henne och hennes elever att hålla en struktur. Om det blir för många digitala verktyg så blir det kaos för eleverna också tror hon.

–Jag tror att man på skolan ska bestämma sig för att – nu provar vi det här. För om vi kollegor provar olika system så blir det kaos för eleverna. De har sexton olika ämnen. De blir en digital stress för dem, där måste vi hjälpa dem.

Pearltrees är ett digitalt verktyg som hjälper till att skapa struktur. Ett program där det går att spara spännande och bra internetsidor som man plötsligt hittar och lätt glömmer. I Pearltrees går det enkelt att spara i olika mappar och man kan även se vad ens nätverk gillar. Det går att ta hela ”pärlor” från kollegorna. Det är enkelt och minskar stressen.

Ett annat digitalt verktyg för att skapa struktur är Quizlet. Där kan man jobba med begrepp och ord och eleverna kan träna och göra egna tester eller spel. Som språklärare är det viktigt att man kan lyssna på dem, till exempel på uttalet.

Kaizena är också ett verktyg som underlättar vardagen för Sara – För det är lätt att jobba ihjäl sig som lärare, säger hon.

Här kan hon till exempel ge feedback genom voice comments på elevernas arbeten utöver vanliga textkommentarer. De gillar att i lyssna på hennes röst i lugn och ro. Det är ett smart verktyg för att ge formativ bedömning. Verktyget måste hämtas via google chrome, kaizena.com eftersom det inte finns i vanliga Appstore.

Flippat klassrum

Som den innovatör hon är har Sara Bruun tröttnat en smula på det flippade klassrummet. Hon har hållit på länge. Men det tvingar henne att tänka och skapa struktur i klassrummet. Att eleverna är förberedda, har fått instruktion via bloggen eller Youtube gör att de kan börja jobba direkt vilket leder till att tid frigörs. –Jag behöver inte stå och prata utan kan vara hos de elever som behöver mig mest. Men om tiden används till att sitta och rätta så har man missuppfattat hela idén med det flippade klassrummet. Det är det du gör med tiden som är det flippade klassrummet.

Sara Bruun flippar ofta ”huret”, hur en elev ska lösa en uppgift. Om hon inte gör det så är det tusen händer i luften.

Stödstrukturer är bra att jobba med. Framför allt för svagare elever som tycker det är svårt och jobbigt att skriva. Sara tar ett exempel då eleverna fick skriva känslodikter utifrån en bok som alla läst. Uppgiften var att genom dikten beskriva dofter och känslor. Till stöd för presentationen använder de designprogrammet, Canva. Här finns också fria bilder att använda.

En annan stödstruktur är Webbstjärnan om man vill lära sig att blogga.

– Att arbeta med digitala verktyg kräver mod, det är skitläskigt att börja jobba med det, för jag är inte bäst längre. För ungarna är mycket bättre. Men våga släppa det. Men de måste också få spelregler efter sin digitala mognadsgrad.

 

Ann Turlock

PS Alla program i texten är webbaserade och kostnadsfria.

Kunskapsdelning på SETT

På SETT-dagarna i veckan mötte projektet 1:1 2016 upp Stockholms stads inspirationslärare. Inspirationslärarna är en grupp lärare som rektorerna har rekommenderat. Vi frågade efter duktiga, engagerade och inspirerande lärare som var intresserade av att dela med sig av idéer och metoder om användning av it i undervisningen. Och de fanns. Nu identifierar, synliggör och sprider de goda exempel och kunskap inom digitalisering i lärandet. Under SETT bad vi dem berätta om digitaliseringen och det kollegiala lärandet på deras skolor, resultatet kan ni se här:

Ann Turlock

Kreativ och energifylld kick-off för 1:1 2016:s inkubator

inkubator1

”Bra, effektivt, tydligt, tempo” lydde en av kommentarerna efter kick-offen för inkubatorn i veckan. Det var 14 inkubatordeltagare och projektmedlemmar från 1:1 2016 som samlats för att köra igång projektets inkubator. Här kommer lärare, bibliotekarier och projektmedlemmar att prova och utveckla innovativa arbetssätt med digitala verktyg i en liten miljö.

Träffen inleddes med att Charlotte Dingertz, projektledare för 1:1 2016, berättade om projektets aktiviteter och hur inkubatorn kommer komplettera de aktiviteter som redan pågår i projektet. Därefter delades gruppen in i två spår; det ena spåret kommer att fokusera på digitaliserad spelifiering och det andra på flippat klassrum med självskattning och återkoppling. Efter att ha presenterat och diskuterat mål och risker med utvecklingsspåren presenterades strukturen och planen för inkubatorn.

Inkubatorn kommer att bestå av en serie workshops (fyra stycken) och två klassrumstester. Efter detta är målet att projektet kan paketera och sprida de två arbetssätt som de två grupperna utvecklat.

Under kick-offen hade gruppen även en kort workshop för att tillsammans bena ut hur utvecklingsmålen kan nås genom olika digitala verktyg.

Träffen var en bra uppstart med mycket energi och kreativitet och la en fin grund för det fortsatta arbetet i inkubatorn. Vi i projektet 1:1 2016 ser fram emot nästa träff!

Vill du veta mer och inkubatorn? Tveka inte att höra av dig till oss.

Helene Derkert