Visar alla blogginlägg med kategorin:
Inspirationsplatser

Nya verktyg och arbetssätt för stadens rektorer

Under året har 1:1 – 2016 och fem rektorer från gymnasieskolor i staden träffats och tillsammans utvecklat ett antal lösningar på problem som rektorer ofta stöter på i sin vardag. Nu har vi haft den sista träffen för det vi kallat för rektorsinkubatorn och vi har tagit fram en verktygslåda full med idéer och metoder för att förenkla och förbättra rektorernas arbete.

Fem rektorer deltog i inkubatorn: Anna Hoffsten, Ann-Sofie Rosenqvist, Gunilla Blomqvist, Lesley Brunnman och Maria Magnerius. Stort tack till dessa för ett väl genomfört arbete som varit både roligt och utvecklande!

Det första steget i arbetet med inkubatorn var att hitta och definiera vanliga problem som rektorer stöter på i sitt arbete. Denna problemformulering mynnade ut i följande problem:

 • Hur kan vi kommunicera för att öka lärarnas engagemang på möten?
 • Hur kan rektor leda it-utveckling när man inte är i framkant själv?
 • Hur kan vi kommunicera för att göra lärarna mer delaktiga i den digitala utvecklingen?
 • Hur säkerställer vi att lärarna tar del av information som skickas ut?
 • Hur kan kommunikation påskyndas och effektiviseras
 • Hur åstadkommer vi kollegialt lärande mellan rektorer?

Efter att problemen var formulerade tog vi fram lösningsförslag och testade ett flertal av dessa i verksamheten. Efter testerna hade vi en avslutande träff där erfarenheter utbyttes och lösningsförslagen polerades. Efter det sista mötet har vårt fokus legat på att sammanställa allt material till en övergripande verktygslåda som stadens rektorer kan använda sig av.

Verktygslådan är nu ute på en sista remissrunda innan vi skickar ut den till stadens rektorer. Den kommer även att finnas på vår hemsida för digitala resurser. I denna kan ni även läsa inkubatormodellen och metodiken kring detta – kanske får vi se fler inkubatorer i framtiden?

/Peter Åkerberg

Digitalisering i lärandet – Inspirationsdag för gymnasiet 2016

Den 31 oktober hölls en inspirationsdag kring digitalisering i lärandet för alla stadens gymnasier. På sex olika skolor fick gymnasielärare påfyllning av inspiration. Gymnasieområde 1-4 samlades på Östra Real, Norra Real, Bromma gymnasium och Thorildsplans gymnasium. Gymnasiesärskolan hade en heldag på Stockholms Byggtekniska gymnasium och, nytt för i år, Introduktionsprogrammet (IM) på Enskede Gårds gymnasium.

Insp.dagen 1

Dagen var indelad i två huvuddelar, en del bestod i en gemensam föreläsning och den andra i flertalet olika workshops som lärarna kunde fritt kunde välja mellan. Under dessa workshops var det framför allt inspirationslärare och kollegor som visade hur de använder it i sin undervisning. Projektet 1:1 2016 ordnade med huvudföreläsare och aktiviteter i form av workshop och seminarier från Medioteket.

Dagen var mycket uppskattad bland många lärare som särskilt påtalade Mediotekets aktiviter som givande. Någon uttryckte att upplägget var för snarlikt mot förra året och någon annan tyckte att tiden kunde användas bättre, men på det stora hela var kommentarerna positiva. Huvudföreläsningarna handlade om allt möjligt, några exempel:

 • Inspiration – att tänka nytt
 • Att hitta nya sätt att utforma undervisningen, ”didaktisk design”
 • Om att låta eleverna göra något verkligt för ”riktiga” mottagare
 • Hur kan elever värja sig mot mobbing på nätet?
 • Ge elever möjlighet att återkoppla undervisningen medan lektionen pågår osv. osv.

Flera ämnen som gillades av många: Office365 och OneDrive, Digitala prov, Film i undervisningen, Samsök, Stockholmskällan, tips i vardagen i Outlook m.m.

Insp.dagen 2

En rolig aspekt av årets upplaga är att eftersom projektet 1:1 2016 övergår till förvaltning i år, så fick ansvariga rektorer stå för allt kring organisationen av dagen. Detta sköttes med bravur och vi känner än mer trygghet med att överlämna denna viktiga fortbildning till skolorna.

/Jonny Gullstrand

Kick-off för höstens träffar med inspirationslärare

I torsdags genomfördes en första träff för nätverkande, inspiration och spridning av erfarenheter med gymnasiernas inspirationslärare.

Inspirationslärarträff 1B

Projekt 1:1 2016 genomför under hösten en serie av träffar för stadens inspirationslärare. Dessa träffar är till för att stärka det existerande nätverket av inspirationslärare inom staden, sprida information mellan skolor och diskutera skolövergripande frågor och utmaningar kring digitalisering för ett bättre lärande.

Vid kick-offen träffades ett 15-tal nya och befintliga inspirationslärare från stadens olika gymnasieskolor i Lin Educations trevliga lokaler vid Johanneshov. Efter ett kortare mingel gav jag en kort introduktion om inspirationslärarrollen och arbetet med projekt 1:1 2016 i Stockholms stad.

Vad är då en inspirationslärare? Kortfattat kan det beskrivas i fem punkter:

 • Som inspirationslärare är du van vid att använda it i undervisningen och strävar efter att inspirera dina kollegor
 • Du stödjer skolledningen i utvecklingsarbetet inom ramen för Digitalisering i lärandet
 • Du deltar i idé- och planeringsarbete i samråd med rektor, arbetslagsledare och kollegor för att på ett strukturerat och organiserat sätt utveckla arbetsformer, metoder och innehåll i syfte att öka elevernas måluppfyllelse, t.ex. genom kollegiala workshops
 • Du driver en dialog och erfarenhetsutbyte mellan skolor
 • Som stöd i denna inspirerande roll får du genom IKT-enheten och Medioteket m.fl. möjlighet till fortbildning, stöd i coachning samt möjlighet att utveckla framtidens lärande

Efter denna introduktion höll Ewan McIntosh en inspirerande och tankeväckande workshop om hur man som lärare kan möta de största utmaningarna i sin vardag. Exempelvis utmaningen att få tiden att räcka till eller hur alla elevers tankar och idéer ska bli hörda i klassrummet. Ewan är lärare, talare och entreprenör och mycket kunnig inom digitala medier i utbildningssektorn. Det var genom stadens upphandlade utbildningsleverantör, Lin Education, som vi fick möjligheten att höra mer om hans erfarenheter och spännande reflektioner.

KickOff2B

Inspirationslärarna fick sedan i par identifiera och diskutera sina utmaningar och försöka finna rotorsaken till dessa med hjälp av tekniken The 5 Whys? I sann ”think-outside-the-box–anda” fick lärarna därefter komma på lösningar till utmaningarna genom att fråga sig hur kända företag skulle ha löst det. Till exempel, hur skulle 7-Eleven eller Tesla göra för att få alla elever hörda i klassrummet? Tankeövningen resulterade i mycket glädje och många nya spännande idéer och lösningar som inspirationslärarna tog med sig från övningen.

Kick-offen blev mycket lyckad och uppskattad bland deltagarna! Jag ser fram emot att träffa alla igen under de kommande tillfällena för att få nya insikter och fortsätta utbytet av erfarenheter mellan våra gymnasier.

Vill du veta mer om inspirationslärarrollen eller kommande aktiviteter? Hör av dig då till mig på alexander.kohn@stockholm.se för mer information!

/Alexander Köhn

Omarbetning av modellen och planering av klassrumstest två

Inkubator för att hitta och pröva nya vägar att använda digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.

Torsdagen den 22/10 träffades medlemmarna i lärarinkubatorn för första gången den här terminen. Det kändes verkligen som om det var länge sedan vi sågs men vi hittade snabbt upp var vi avslutade. Vi gick igenom de senaste klassrumstesten. Medlemmarna lyfte för och nackdelar med både upplägg och verktyg. Därefter börjare diskussionen kring förbättringsområden både på upplägget vad gällde val av digitala verktyg.inkubator logga4_b

En stor del av workshopen spenderades åt att diskutera hur man delar in elever i grupper på bästa sätt för elevrespons. Det är ett mycket viktigt område för vår metod som inte handlar om digitala verktyg men som ändå måste diskuteras för att ge bra resultat för den formativa bedömningen. Så efter omarbetningen är det nu dags för nästa test av metoden.

På återseende Helene

Designmönster för undervisning med it

Lisa Rolf, inspirationslärare på Spånga gymnasium, beskriver här sitt arbete som licentiand där designmönster utvecklas i ett samarbete mellan DSV och projekt 1:1 2016.

DSV samarbetev1

Bakgrund

Jag gör min lic på Stockholms universitet, institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Syftet är att följa och dokumentera arbetet som en grupp inbjudna lärare genomför i en workshopserie som kallas I USE IT. Lärarna ska samla kreativa idéer och arbetssätt med digitala resurser. Workshopserien leds av professorerna Robert Ramberg och Staffan Selander samt doktor Ola Knutsson, och ska fortgå under tre terminer. Vi är nu inne på andra terminen.

Projektet

De som ska använda digital teknik ska också vara med och utveckla/designa den, det är en övertygelse på DSV som staden tog fasta på då de skrev kontrakt med institutionen. Inspirationslärarna som har fått förtroendet att medverka bör dock ses som representanter för alla lärare i staden. Inom kort tar de med hem resultatet av sitt arbete och visar upp på sina respektive skolor. Slutligen, efter workshopserien ska alla stadens skolor kunna ta del av projektets resultat.

Designmönster

Just nu skapar lärarna mönster, på engelska design patterns. Begreppet hör ursprungligen till arkitektur-området där Christopher Alexander (1977) såg ett behov av att dokumentera kunskaper om designen av byggnader så att arkitekter inte alltid skulle behöva “uppfinna hjulet” på nytt. Det finns kunskaper t.ex. om villkor för placeringen av fönster och dörrar, och dessa bevaras i så kallade mönster. I skolans värld finns det kunskaper om hur it kan användas och genom att de skrivs ned så kan de samlas in och utgöra en källa för konkreta förslag på hur it kan användas i undervisningen.

Användbara mönster

De mönster som inspirationslärarna nu utvecklar bygger på de kunskaper och erfarenheter om it som de själva har. Några mönster beskriver tekniska hinder och de adresseras skolledning och andra överordnade. De flesta mönster är skapade för lärare, men de behöver testas och justeras för att vara fullt användbara och där kan hela Stockholms lärarkår bidra. Användbara mönster är ett viktigt mål.

Inom kort kommer projektets lärare ut till sina skolor och för att diskutera de mönster de skapat tillsammans med sina kollegor.. Jag kommer att följa med och hoppas på att vi ses då!

/Lisa Rolf

Kollegialt lärande på Stockholms hotell och restaurangskola

Come together var Eurovisions motto för i år. Jag tycker vi kan säga att det har varit ett av projektet 1:1 2016s motton i snart ett och ett halvt år, kanske tydligast i form av kollegialt lärande. I den kvalitativa analys som vi presenterade tidigare i år såg vi dessutom att kollegialt lärande är en stark framgångsfaktor för digital utveckling. En skola som verkligen har tagit till sig kollegialt lärande är Stockholms Hotell och restaurangskola. Läs nedan om den Edcamp som skolan anordnade.

För ett litet tag sedan ordnade Stockholms hotell och restaurangskola ett fortbildningstillfälle för alla sina lärare i sammarbete med 1:1 2016. Planen var att hålla ett s.k. Edcamp i kombination med att få jobba lite ”hands on” i workshopform. Ett Edcamp kan man beskriva som en pedagogisk picknick. Deltagarna tar med sig vad de har i form av erfarenheter och kunskaper och delar med sig av dessa till varandra.

Så hur gick vi tillväga då? En första planeringsrunda skedde via mail och ett uppstartsmöte. Sedan hittade vi några lärare som gärna ställde upp på att dela med sig av sina erfarenheter kring ett digitalt verktyg. Den fortsatta planeringen skedde genom att använda en mycket enkel hemsida med all information. På detta sätt gjorde vi upplägget mer tillgängligt och ökade flexibiliteten i förberedelserna. Vill ni se mer om vad som erbjöds fortsätt till: https://fortbildningit.wordpress.com/

Edcamp:et, som skedde på en eftermiddag, var indelad i två pass på 45 minuter vardera där lärarna testade verktyg och diskuterade användningsområden och pedagogiska vinster med dessa. Lärarna valde på plats vad som kändes mest lockande av det ”smörgåsbord” av olika presentationer som erbjöds. Passen inleddes med en kortare genomgång av verktyget och hur det kan användas i undervisningen. Sen blev det till att testa hands on, göra, göra fel fast med den stora fördelen av att ha någon som omedelbart kan hjälpa till.

Vid slutet av dagen gjorde vi en snabb utvärdering med hjälp av Mentimeter som visade på att många tyckte den var både bra och lärorikt.

Kollegialt lärande SHR1

Vi som planerat dagen kastade även ut en liten utmaning till kollegiet om att testa sina nyvunna kunskaper redan veckan därpå. Ni kan själva se det stora ”JA” som indikerar att många personer antog utmaningen.

Kollegialt lärande SHR2

/Helene Derkert

SETT-mässan 2016

 Sett_2_2För femte året i rad arrangerades SETT på Kista mässan med staden som medarrangör. I år hade mässan tre fokusområden: Lärmiljöer, inkludering, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Nedan sammanfattar vi våra erfarenheter och lärdomar från mässan.

Om vi börjar med trenderna i utställarnas montrar så kan man konstatera att skapande med hjälp av teknik kommer ännu mer nu med 3D skrivare, små makerlådor, minirobotar som är programerbara m.m. Microsoft satsade stort på att visa hur spelet Minecraft kan användas i undervisningen. Staden hade också i sin monter satsat på ett makerbord där besökarna kunde löda ihop ett digitalt hjärta och visade upp 3D skrivare, filma mot green screen m.m.

Många utställare visade upp programvara/appar för att underlätta för skolorna att möta alla nyanlända elever som kommit. Vidare så tyckte vi oss kunna ana att ett skifte från interaktiva projektorer mot interaktiva tv-skärmar som med fördel monterades på fällbara stativ så att eleverna t.ex. kan stå runt den och samarbeta.

Några av de föreläsningar som vi hann med att lyssna på var:

 • Nätmobbning, näthat och nätkärlek – Elza Dunkels: Alla i samhället drabbas av näthat men det ser olika ut om man är vuxen eller barn. Belza d_2arn utsätts ofta för ett personligt hat där det finns en relation t.ex. genom skolan. Det som har hänt på senare tid är att barn som blir kränkta på nätet vågar ge igen vilket leder till en eskalering. Personer som blir utsatta för näthat bör dela med sig, det är lättare om fler kan vara med och stötta. Vi måste även lära våra barn att de inte behöver vara så väluppfostrade på nätet, ärlighet kan leda till mer näthet. Det är bra att ljuga ibland på nätet.
 • Digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund – Daniel Barker: Daniel började med att definiera skillnaden mellan läromedel som skall vara ett stöd för elevens inlärning och läromedel som skall vara ett stöd för lärarens undervisning. Vi behöver heller inte vänta på ny forskning om hur elever lär sig på bästa sätt med digitala verktyg. Det finns redan beprövad forskning om hur eleverna tar till sig kunskap som vi kan applicera den nya tekniken på. Exempel på sådan forskning är Philip Treisman och Eric Mazur.
 • Speldidaktik – Aleksander Husøy: Aleksander är spelpedagog vid Nordahl Grieg skolan i Bergen där han och en kollega jobbar med att hitta spel att använda i sin undervisning. ”Vi jobbar med spel, riktiga spel som inte är gjorda för att användas i skolan” därför att eleverna uppfattar att de tar till sig kunskapen lättare, det blir en helhetsupplevelse. De har märkt att kunskap som eleverna har lärt sig genom spelen stannar kvar längre än vid traditionell inlärning. Ett exempel på spel som de har använt i religionsundervisningen är The Walking dead, där eleverna ställs inför olika etiska dilemman som de hittar en gemensam lösning på och genom spelet får en direkt återkopplig på vad deras val får för konsekvenser. Andra spel som de med framgång använt är Civilazation 4 i samhällskunskap och Portal 2 i fysik. Aleksanders råd till den som vill prova på att använda sig av ”riktiga” spel i sin undervisning är att ”Var inte rädd, din ämnesdidaktiska kunskap går att överföra på spel”.
 • Självskattning Ja men vad händer sen? – Charlotte Dingertz & Claes Johanesson: Alla skolor i staden gör sina självskattningar, men för att nå ökad digital mognad behövs kontinuerligt arbete med dessa frågor. Charlotte och Claes gick igenom de olika aktiviteter som pågår för att hjälpa skolorna med sin digitala utveckling. Bland annat presenterade de den kvalitativa analys som publicerades tidigare i vår, där ett 20-tal framgångsfaktorer för digital utveckling identifierats. Det var mycket roligt att se det stora intresset för denna kvalitativa analys bland åhörarna. Många kloka frågor ställdes och de tryckta exemplaren gick åt som smör i solsken efter avslutad presentation.

/Alexander Köhn

Sime Next 2016 om digitalt entreprenörsskap

Förra veckan genomfördes SIME Next, ett heldagsevent där inbjudna elever från 8:an och första året på gymnasiet fick en resa i digitalt entreprenörskap. Att följa sina drömmar och hur man lyckas nå sina mål. – Att våga försöka, misslyckas och försöka igen! Stockholms stads utbildningsförvaltning är en av huvudsponsorerna.

SIME1

SIME2

Ola Ahlvarsson grundare till över 20 företag och tidigare världsmästare i kickboxning, var dagens konferencier och presentatör. Belgin Fortaci, ekonom och expert för unga entreprenörer på SEB berättade om hur man bör lägga upp sin ekonomi och hur man inte ska göra. Stor varning för SMS-lån och Nätcasinon! Får du en räkning och inte kan betala, ring företaget och berätta hur det ligger till. De allra flesta företag hjälper dig och du får dela upp skulden. Dålig idé att bara strunta i räkningen!

SIME3

Janneke Niessen, är serieentreprenör och skapare av boksuccén Project prep om en ung tjejs äventyr som entreprenör – hon utvecklar en modeapp. Boken har sålt i 35 000 ex och både hon och hennes illustratör Josselin Bijl var på plats och berättade och signerade. Alla deltagare fick ett ex av boken som nyligen översatts till svenska.

Thabo Motsieloa, känd programledare för Brottcentralen och Sveriges mest framgångsrika kampsportstränare genom tiderna. Berättade om sin historia. Hans familj kom från Sydafrika till Sverige. Det var inte lätt att komma som mörkhyad och rätt kort kille. Fick utstå en massa vilket drev honom att lyckas. Thabos tips: Var självkritisk men glöm inte belöna dig själv. Satsa på det du gillar och du kommer att lyckas!

SIME4

Mikael Spreitz, tidigare svensk mästare och EM-tvåa i karate. Numera föreläsare och skådespelare. Han är kanske mest känd i rollen som Ronald Niederman i Stieg Larssons Milleniumtriologi och som gladiatorn Tor. Mikael har haft en stökig uppväxt med kriminalitet m.m. han anser att det är speciellt viktigt för killar att ha manliga förebilder. Han är kritisk mot sin pappa. Det var när han försökte vinna pappans uppskattning som han hamnade i kriminalitet. Mikaels tips om han kunde ge det till sig själv som 15-åring: – Du duger! I dag föreläser han och hjälper tidigare kriminella. Via Fighterhjälpen har han samlat in stora belopp till Barncancerfonden. Både Mikael och Thabo hyllade sina mammor!

Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya är två flyktingar från Iran som har skapat ett av Sveriges mest framgångsrika företag som i dag omsätter 4 miljarder! De har kallats för ”näringslivets Zlatan”. Deras företag heter Serendipity och de arbetar med nya tekniker och nya material inom skiftande områden, några exempel: allergimediciner för hundar, implantat mot artros, bildelar och delar till rymdraketer.

Stiftelsen för strategisk forskning menar att vartannat jobb i Sverige kommer försvinna om 20 år! Mot bakgrund av den rapporten skrev Saeid och Ashkan en artikel: ”Det är större risk att du förlorar ditt jobb till en utomjording än till en invandrare”. Saeid höll en inspirerande föreläsning om att vart du är på väg är viktigare än var du kommer ifrån. Deras devis är hämtad från Louis Pasteur, fransk kemist och biolog ”Turen kommer till den som förbereder sig på det”.

SIME5

Elin Wallberg, Corporate Citizenship Officer på Samsung Norden. Elin berättade att Samsung vill höra era tankar och idéer. Hon bjöd in eleverna att ta kontakt med Samsung och att ta chansen och gå på entreprenörskollo. Vid lunchen kunde man testa deras VR-glasögon m.m.

Mest applåder fick Anders Bagge, framgångsrik musikproducent och Idoldomare. Han berättade om att lyckas som artist. Anders berättade att det inte är lika lätt att slå sig fram längre. På Spotify släpps varje dag 25 000 nya låtar! För att sticka ut behöver du ha något extra.

Per Sundin, Vd för Universal Music berättade om när han upptäckte Avicii och Swedish House Mafia på Ibiza! De tre T:na för att lyckas: ”Talang, Tur och Timing” och att ”Satsa på din passion”.

SIME6

Paolo Roberto var ökänd bråkstake i tonåren. Från kampsporter och boxning, i dag är han en storsäljande kokboksförfattare och mångsysslare, med restaurang och 200 anställda. – Jag gör det som jag har framför fötterna. Han har mycket energi och är väldigt nyfiken. ”Hellre utbränd än att dö uttråkad.”

”Liten fisk i stor damm eller stor fisk i liten damm?” Paolo tog exemplet Picasso som var en duktig målare men målade som alla andra. Han tog ett nytt grepp och blev kubist. Med kubismen vågade han gå mot strömmen och idag kostar hans målningar jättebelopp!

Ytterligare uppskattade medverkande: Clara Henry, Youtubestjärna och författare, Michaela Forni, bloggare och författare, Karin Nilsdotter, Vd från Spaceport Sweden som har som mål att starta rymdresor från Sverige, Emil Erne, ung entreprenör som är apputvecklare och flera till.

Samtal med deltagare på SIME:

 • Vid lunchen pratade jag med elever från åk 8 i Rålambshovsskolan. Vad tyckte det om Sime Next, hittills? – Jättebra! Vad var bäst? Bäst var Thabo och Micke och de senaste inslaget med Anders och Per och förstås tjejgruppen som sjöng riktigt bra!
 • Från Södra Ängby skola pratade jag med fem elever, de tyckte också att det hade varit bra och inspirerande. Bra musikartister! De gillade också kampsportarna och Paolo Robertos berättelser.
 • Från Stockholm Science and Innovations School (SSIS) kom två klasser från åk 1. Jag pratade med deras rektor, Patrick Vestberg som berättade att hans elever också tyckte att det var jättebra!

Tillsist några tänkvärda citat:

” Modiga människor lever inte för evigt men fega människor lever inte alls”

” Du behöver träna! – Inte bara för att bygga muskler utan även för att utveckla den talang du har”

” Jag är rädd men jag gör det ändå”

” Jag har inte samma talang som de andra. Skitsnack!  – Ge dina ursäkter fingret och dina drömmar high five”

” Trygghetszonen är ett fängelse för dina drömmar. När du hittar passionen behöver du inte leta längre”

Text och foto Jonny Gullstrand

Lyckad IKT-dag på Lindeparkens gymnasiesärskola

lindeparkenI början av april hade Lindeparkens gymnasiesärskola en studiedag kring IKT. Deltog gjorde all personal, både lärare och assistenter. Dagen var ett utmärkt exempel på kollegialt lärande i praktiken då programmet nästan uteslutande bestod av föreläsningar och workshops som Lindeparkens egna lärare höll i.

Dagen inleddes av Szilvia Teszarik som berättade om sin masteruppsats som behandlar iPads som kommunikationshjälpmedel i särskolan. Szilvia beskrev hur personer med behov av särskilt stöd kan lära sig använda ett sådant tekniskt hjälpmedel för att uppnå förbättrad kunskap och personlig utveckling. Föreläsningen var mycket uppskattad och visar hur en kollegas egen forskning och arbete kan komma till nytta för alla lärare på skolan.

Emma Hammarström och Alfred Granberg berättade därefter om sina uppdrag som inspirationslärare på skolan och visade hur de använder Kahoot och iMovie med sina elever. Deltagarna fick sedan testa och se exempel på filmer som elever skapat under lektionerna. Därefter berättade Gidon Avraham om hur han arbetar med olika former av digitala bedömarstöd. Carl Nilsson och Emma Hammarström visade därefter hur de arbetar med Instagram i undervisningen och hur det har skapat en ökad delaktighet både för vårdnadshavare och elever.

Eftermiddagen ägnades sedan åt Office 365/OneDrive där jag, Peter Åkerberg från 1:1-2016, stod för det enda externa inslaget.

För att sammanfatta, en mycket givande dag och ett bra exempel på hur en skola på ett enkelt sätt kan utnyttja sina egna resurser och kompetenser.

/Peter Åkerberg

Hjälpmedel för att välja digitala verktyg

flowchart_2
Inspirations- och försteläraren Julia Tsygan har skapat ett flödesschema för att hjälpa lärare koppla ihop digitala verktyg med aktiviteter i verksamheten. Tack vare hennes arbete kan kollegorna på ISSR lättare navigera i den uppsjö av digitala verktyg som finns på marknaden. Nedan berättar hon med egna ord om arbetet med sitt flödesschema.

1. Vad är bakgrunden till att har valt att göra ett flödesschema?

Som inspirationslärare arbetar jag med att underlätta för mina kollegor att effektivisera sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Därför vill jag gärna undanröja de trösklar eller svårigheter som kan få lärare att välja bort att undersöka de möjligheter digitala verktyg erbjuder. En svårighet som jag ville undanröja är att det finns så väldigt många verktyg att det ofta känns svårnavigerat – var börjar man? Jag ville också uppmuntra till att man i mötet med IKT fortsätter att tänka didaktiskt och målmedvetet, så att IKT blir ett naturligt införlivat verktyg i stället för ett syfte i sig självt.

2. Kan du förklara hur det fungerar och hur man skall läsa av det?

Man kan ju börja med att fundera på vad man vill åstadkomma, alltså exempelvis ge formativ bedömning eller någon annan av ”startpunkterna” i diagrammet. Sen får man ta ställning till frågorna som finns längs pilarna så kommer man till sist fram till förslag på verktyg man kan använda sig av.

3. Hur använder du ditt schema i din lektionsplanering?

Jag har den hängande ovanför mitt arbetsbord som påminnelse om vilka möjligheter som finns både i termer av vad jag kan tänka mig vilja uppnå och vägarna dit.

4. Vad blir nästa steg i utvecklingen?

Diagrammet uppdateras kontinuerligt allt eftersom jag hittar nya verktyg, men det skulle vara ännu bättre att samarbeta med andra lärare kring verktygens möjligheter kopplat till vilka mål lärare strävar efter i sin undervisning. Som matematik- och psykologilärare på International Baccalaureate har jag väl rätt bra koll, tror jag, på verktyg jag kan ha nytta av i min egen undervisning – men vill jag inspirera och underlätta för andra måste jag också ha bättre koll på verktyg för exempelvis språklärare. Jag vill också använda mig mer av bifogade kommentarer (vilket appen draw.io, som användes för att skapa diagrammet, verkar tillåta) för att gå djupare in på vilka sätt, och med vilka styrkor och svagheter, verktygen låter mig och andra nå våra mål.

5. Skulle du rekommendera andra lärare att kartlägga digitala verktyg på samma sätt eller är det något som går att göra gemensamt?

Jag tänker mig att det är bra med en gemensam ytlig översikt eller kartläggning över vilka verktyg som verkar bra för vilka syften, men sen väljer ju varje lärare sina egna favoriter och då är det kanske bra att minska och förenkla för sin egen del, samtidigt som man kan skriva in reflektioner över verktygens styrkor och svagheter.

Klicka här för en högupplöst version av flödesschemat och om du tycker det här verkar spännande så kan du alltid höra av dig till Julia på mejl.

/Alexander Köhn