Visar alla blogginlägg med kategorin:
Verktyg för formativ bedömning

Omarbetning av modellen och planering av klassrumstest två

Inkubator för att hitta och pröva nya vägar att använda digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.

Torsdagen den 22/10 träffades medlemmarna i lärarinkubatorn för första gången den här terminen. Det kändes verkligen som om det var länge sedan vi sågs men vi hittade snabbt upp var vi avslutade. Vi gick igenom de senaste klassrumstesten. Medlemmarna lyfte för och nackdelar med både upplägg och verktyg. Därefter börjare diskussionen kring förbättringsområden både på upplägget vad gällde val av digitala verktyg.inkubator logga4_b

En stor del av workshopen spenderades åt att diskutera hur man delar in elever i grupper på bästa sätt för elevrespons. Det är ett mycket viktigt område för vår metod som inte handlar om digitala verktyg men som ändå måste diskuteras för att ge bra resultat för den formativa bedömningen. Så efter omarbetningen är det nu dags för nästa test av metoden.

På återseende Helene

Intervju med Mårten Hultgren, en av inspirationslärarna i 1:1 2016, som är nominerad till årets Guldäpple

Förra veckanMH_bild tog vi tempen på lärarna Pål Luthman och Victoria Naverfeldt efter deras nominering till Guldäpplet. Denna vecka går strålkastarljuset vidare mot Mårten Hultgren, ytterligare en av de totalt tretton stycken lärare från Stockholms Stad som är nominerade till årets Guldäpple. 1:1 2016-projektet hörde sig för om Mårtens syn på nomineringen och utvecklingen av digitaliserat lärande.

Mårten Hultgren är inspirationslärare i 1:1 2016 och jobbar som matematiklärare samt IT-pedagog vid Kungsholmens Gymnasium. Mårten har som nominerad lärare till Guldäpplet utmärkt sig i sitt arbete med att använda digitala verktyg inom sin undervisning.

”Framförallt handlar nomineringen till Guldäpplet om mitt arbete med digitala verktyg i matematikundervisningen. Jag arbetar sedan flera år tillbaka enligt ”Flipped Classroom” konceptet. Detta arbetssätt är mycket uppskattat bland eleverna och har fått spridning även utanför mina egna klasser på skolan” – säger Mårten Hultgren.

Inom ”Flipped Classroom” konceptet jobbar läraren ofta med webbaserade genomgångar inför lektioner, exempelvis genom film eller podcast, vilket ger mer tid och utrymme till diskussion och laborativt arbete i klassrummet under själva lektionen.

Utöver att introducera nya digitala arbetssätt tillsammans med eleverna så är även kunskapsspridningen inom arbetslagen utav stor vikt. Mårten använder sig exempelvis av inspirationsseminarier för att visa på fördelarna med digitala verktyg i undervisningen. Vid andra tillfällen kan det helt enkelt handla om att kollegor söker upp Mårten för att få hjälp eller vägledning.

I slutändan avser arbetet med digitala verktyg att bidra till elevernas måluppfyllelse. Där anser Mårten att digitala verktyg dels kan spara tid så att läraren får mer tid till själva undervisningen. Dels kan de både underlätta, variera och göra undervisningen mer intressant. ”Min upplevelse är att eleverna i högre utsträckning når sina mål med hjälp av digitala verktyg i undervisningen”, säger Mårten.

Charlotte Dingertz

Övriga nominerade lärare från Stockholms stad är:

Adam Jönsson, Sjöängsskolan
Anna Karlsson, Rålambhovsskolan
Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan
Göran Dessen, Norra Real
Helena Dalivin, Mälarhöjdens skola
Jannike Kohinoor, Mälarhöjdens skola
Lars Björklund, Thorildsplans Gymnasium
Micke Kring, Årstaskolan
Rolf Klinth, Norra Real
Åsa Colliander Celik, Mälarhöjdens skola
Pål Luthman, ESS-gymnasiet
Victoria Naverfeldt, ESS-gymnasiet

On demand-spåret förbättrar arbetssättet

OnDemand_3

Under måndagen träffades flippat-spåret för sin tredje workshop. Workshopen hade som mål att studera det klassrumstest som Lisa haft och utifrån insikter från detta förbättra arbetssättet.

Gruppen tog ett gemensamt beslut om att döpa om arbetssättet till ”on demand” då det på ett bättre sätt beskriver vad arbetssättet innebär. Under workshopen presenterade Lisa sitt klassrumstest och visade det material hon tagit fram. Hon hade till stor del valt att använda Office 365: Powerpoint och Excel.LarsBjörklund

Utifrån Lisas klassrumstest diskuterades möjliga förbättringar av arbetssättet. Efter diskussion förenklades arbetssättet till fem steg som är de som påverkar eleven direkt (kan ses i bilden). Vi förtydligade även exakt vad de olika stegen innebär.

Gruppen diskuterade också hur arbetssättet på bästa sätt sprids. Där kommer vi utgå ifrån en modell bestående av fyra delar: individuell förberedelse, diskussion i grupp, användning och därefter reflektion i grupp. Gruppen enades också om vikten av tydlighet och användning av andra kommunikationsmedel än text.

Inför nästa träff kommer så många som möjligt i gruppen att testa då fokus för detta tillfälle blir reflektion kring klassrumstester och slutgiltig dokumentation.

Helene Derkert

Utvecklingsarbetet i inkubatorn är igång!

inkubator ws1 gr1_liten

Under måndagen samlades deltagarna för spelifieringsspåret under tre timmar för att diskutera utvecklingsarbetet i spåret. Målet var att enas om vad de ville utveckla, var de stod idag och mål för utvecklingen. 

Deltagarna fortsatte diskussionen från förra tillfället då gruppen i form av en brainswarm fick tänka fritt kring möjliga sätt att uppnå utvecklingsmålet med hjälp av digitala verktyg. En brainswarm är en form av brainstorming där idéer utformas utifrån ett konkret mål och verktyg. Övningen utförs under tystnad för att säkerställa att alla kommer till tals.

Projektet hade sammanfattat det gruppen skrivit på post-its i digital form. Denna bild, ett träddiagram med olika vägar för att nå målet, var fokus för diskussion. Målet för spelifieringsspåret är:  ”att utveckla ett arbetssätt mot en spelifierad lärmiljö genom ett digitalt verktyg för ökad motivation och engagemang från eleverna”.  Syftet med diskussionen var att först bredda för att se fler möjligheter i spåret. Alltså se om det fanns andra sätt att nå målet, för att sedan smalna av och bestämma fokus för utvecklingen.

Det fanns otroligt mycket energi och kreativitet i gruppen där vi diskuterade allt från att skapa ett spel av hela terminsplaneringen till att använda spel som belöning eller incitament till eleverna. Efter diskussion valde gruppen att fokusera på att spelifiera en lektion som del utav en serie motsvarande ett moment i en kurs, i form av en karta som visualisering. Kartan hjälper eleven att förstå kriterier och mål samt lektionens del i kursen. På detta vis blir eleven ägare av sin utveckling vilket möjliggör individanpassat lärande. Under lektionen kommer poäng/badges användas som belöning. Gruppen har som ambition att under utvecklingen hitta sätt att väva in samarbete mellan elever och återkoppling, exempelvis kan elever som är klara med sin uppgift får badges för att hjälpa andra elever.

Vid nästa tillfälle kommer gruppen att undersöka vilka digitala verktyg som kan användas för att vidareutveckla arbetssättet.

Helene Derkert

Kunskapsdelning på SETT

På SETT-dagarna i veckan mötte projektet 1:1 2016 upp Stockholms stads inspirationslärare. Inspirationslärarna är en grupp lärare som rektorerna har rekommenderat. Vi frågade efter duktiga, engagerade och inspirerande lärare som var intresserade av att dela med sig av idéer och metoder om användning av it i undervisningen. Och de fanns. Nu identifierar, synliggör och sprider de goda exempel och kunskap inom digitalisering i lärandet. Under SETT bad vi dem berätta om digitaliseringen och det kollegiala lärandet på deras skolor, resultatet kan ni se här:

Ann Turlock

Kreativ och energifylld kick-off för 1:1 2016:s inkubator

inkubator1

”Bra, effektivt, tydligt, tempo” lydde en av kommentarerna efter kick-offen för inkubatorn i veckan. Det var 14 inkubatordeltagare och projektmedlemmar från 1:1 2016 som samlats för att köra igång projektets inkubator. Här kommer lärare, bibliotekarier och projektmedlemmar att prova och utveckla innovativa arbetssätt med digitala verktyg i en liten miljö.

Träffen inleddes med att Charlotte Dingertz, projektledare för 1:1 2016, berättade om projektets aktiviteter och hur inkubatorn kommer komplettera de aktiviteter som redan pågår i projektet. Därefter delades gruppen in i två spår; det ena spåret kommer att fokusera på digitaliserad spelifiering och det andra på flippat klassrum med självskattning och återkoppling. Efter att ha presenterat och diskuterat mål och risker med utvecklingsspåren presenterades strukturen och planen för inkubatorn.

Inkubatorn kommer att bestå av en serie workshops (fyra stycken) och två klassrumstester. Efter detta är målet att projektet kan paketera och sprida de två arbetssätt som de två grupperna utvecklat.

Under kick-offen hade gruppen även en kort workshop för att tillsammans bena ut hur utvecklingsmålen kan nås genom olika digitala verktyg.

Träffen var en bra uppstart med mycket energi och kreativitet och la en fin grund för det fortsatta arbetet i inkubatorn. Vi i projektet 1:1 2016 ser fram emot nästa träff!

Vill du veta mer och inkubatorn? Tveka inte att höra av dig till oss.

Helene Derkert