Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Inkubator

Nya verktyg och arbetssätt för stadens rektorer

Under året har 1:1 – 2016 och fem rektorer från gymnasieskolor i staden träffats och tillsammans utvecklat ett antal lösningar på problem som rektorer ofta stöter på i sin vardag. Nu har vi haft den sista träffen för det vi kallat för rektorsinkubatorn och vi har tagit fram en verktygslåda full med idéer och metoder för att förenkla och förbättra rektorernas arbete.

Fem rektorer deltog i inkubatorn: Anna Hoffsten, Ann-Sofie Rosenqvist, Gunilla Blomqvist, Lesley Brunnman och Maria Magnerius. Stort tack till dessa för ett väl genomfört arbete som varit både roligt och utvecklande!

Det första steget i arbetet med inkubatorn var att hitta och definiera vanliga problem som rektorer stöter på i sitt arbete. Denna problemformulering mynnade ut i följande problem:

  • Hur kan vi kommunicera för att öka lärarnas engagemang på möten?
  • Hur kan rektor leda it-utveckling när man inte är i framkant själv?
  • Hur kan vi kommunicera för att göra lärarna mer delaktiga i den digitala utvecklingen?
  • Hur säkerställer vi att lärarna tar del av information som skickas ut?
  • Hur kan kommunikation påskyndas och effektiviseras
  • Hur åstadkommer vi kollegialt lärande mellan rektorer?

Efter att problemen var formulerade tog vi fram lösningsförslag och testade ett flertal av dessa i verksamheten. Efter testerna hade vi en avslutande träff där erfarenheter utbyttes och lösningsförslagen polerades. Efter det sista mötet har vårt fokus legat på att sammanställa allt material till en övergripande verktygslåda som stadens rektorer kan använda sig av.

Verktygslådan är nu ute på en sista remissrunda innan vi skickar ut den till stadens rektorer. Den kommer även att finnas på vår hemsida för digitala resurser. I denna kan ni även läsa inkubatormodellen och metodiken kring detta – kanske får vi se fler inkubatorer i framtiden?

/Peter Åkerberg

Omarbetning av modellen och planering av klassrumstest två

Inkubator för att hitta och pröva nya vägar att använda digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.

Torsdagen den 22/10 träffades medlemmarna i lärarinkubatorn för första gången den här terminen. Det kändes verkligen som om det var länge sedan vi sågs men vi hittade snabbt upp var vi avslutade. Vi gick igenom de senaste klassrumstesten. Medlemmarna lyfte för och nackdelar med både upplägg och verktyg. Därefter börjare diskussionen kring förbättringsområden både på upplägget vad gällde val av digitala verktyg.inkubator logga4_b

En stor del av workshopen spenderades åt att diskutera hur man delar in elever i grupper på bästa sätt för elevrespons. Det är ett mycket viktigt område för vår metod som inte handlar om digitala verktyg men som ändå måste diskuteras för att ge bra resultat för den formativa bedömningen. Så efter omarbetningen är det nu dags för nästa test av metoden.

På återseende Helene

Rektorsinkubatorn tar semester

Efter en lång och spännande termin går rektorsinkubatorn på semester under sommaren. Våren har bjudit på många goda och konstruktiva diskussioner och övningar. Några av de lösningar som vi tagit fram gemensamt har redan hunnit testas i verksamheten. I höst tar vi vid arbetet igen och genomför de sista testerna innan vi sätter oss vid ritbordet för att förbättra våra arbetssätt.

Efter det senaste mötet, som ni kan läsa om här, så har rektorerna börjat förbereda för och även genomföra tester av de olika arbetssätten i praktiken. Vi har haft enskilda diskussioner med rektorerna om testerna och genomgång av potentiella verktyg. Digitala utvärderingar är populärt, tre av rektorerna ska testa detta för terminsutvärderingarna. Andra arbetssätt som testas är alternativa presentationsverktyg för att inspirera och skapa engagemang under och inför möten samt en kollaborativ informationsplattform för delning av information och anteckningar under och efter möten.

I höst tar vi nya tag och kommer först och främst genomföra de kvarvarande testerna. Efter det kommer vi genomföra en workshop där vi utvärderar de olika arbetssätten och ta fram förbättringsförslag.

I slutändan kommer vi sammanställa de arbetssätt som vi utvecklat i en form av verktygslåda som rektorer och andra ledare inom skolan kan använda sig av vid behov när de jobbar digital utveckling.

Fortsättning följer i höst…

/Peter Åkerberg

Problem och lösningar i rektorsinkubatorn

bild 1Häromveckan var det dags för den andra träffen i rektorsinkubatorn. Inför denna gång hade resultatet från den första träffen sammanställts och renodlats. Materialet hade också delats via OneNote till deltagarna. Målet för denna träff var att ytterligare strukturera upp problemområdena samt att välja lämpliga digitala verktyg för att lösa problemen.

Det var ett glatt gäng som samlades i utbildningsförvaltningens lokaler för den andra träffen i rektorsinkubatorn. Som nämndes i förra blogginlägget har vi redan landat i den övergripande problemformuleringen: ”Hur kan man genom digitala verktyg anpassa kommunikation för att säkerställa ett effektivt informationsflöde?”. Målsättningen för denna workshop var att formulera mer konkreta problem samt utveckla arbetssätt och välja digitala verktyg för att lösa dem. Efter diskussion bröts följande problem ut:

– Hur kan kommunikation påskyndas och effektiviseras?

– Hur kan vi kommunicera för att öka lärarnas engagemang på möten?

– Hur kan vi kommunicera för att göra lärarna mer delaktiga i den digitala utvecklingen?

– Hur säkerställer vi att lärarna tar del av information som skickas ut?

– Hur kan rektor leda it-utveckling när man inte är i framkant själv?

– Hur åstadkommer vi kollegialt lärande mellan rektorer?

När gruppen var överrens om problemen diskuterades sätt att lösa dem. Många goda idéer delades och konkreta arbetssätt tog form. När vi hade diskuterat igenom hur vi kan lösa problemen började vi titta på vilka digitala verktyg som skulle kunna användas. Ett stort antal verktyg blev listade och vi gick igenom viss funktionalitet tillsammans. Nästa steg blir nu för deltagarna att välja ut ett problem (vilket några redan gjort) samt välja lämpligt digitalt verktyg för att lösa problemet och därefter testa det på ett moment i verksamheten.

Vi beslutade även enhälligt att förlänga rektorsinkubatorn till hösten med minst en workshop till, vilket ur vårt perspektiv är mycket fin kritik från deltagarna. Det ska nu bli mycket spännande att se hur våra arbetssätt fungerar ute i praktiken!

Fortsättning följer…

/Peter Åkerberg

Inkubatorn med rektorer har satts igång!

rektorsinkubator problemdiskussionI onsdags förra veckan var det dags för kick-off med rektorerna i 1:1 – 2016:s rektorsinkubator. Målet med inkubatorn för rektorer är att hitta innovativa sätt att leda, styra och kommunicera för digital skolutveckling. Onsdagens träff hade som mål att enas om ett problem att lösa och möjliga arbetssätt och verktyg för att lösa det. Totalt deltar sex rektorer i inkubatorn. 

Vi inledde med att presentera hur inkubatorn passar in i 1:1 – 2016-projektet för att sedan berätta vad en inkubator är för något. Deltagarna fick sedan inventera problem man som rektor stöter på i vardagen. Denna problemdiskussion gav mycket bra resultat och en stor mängd problem uppdagades. Flertalet av problemen delades av samtliga, och nästan alla rörde kommunikation i någon form.

Diskussionen resulterade i ett övergripande problem som gruppen valde att gå vidare med att utveckla ett innovativt arbetssätt för att lösa. Vi förväntar oss att återvända till problemet ett flertal gånger under inkubatorn, allt eftersom arbetet fortskrider, men den nuvarande formuleringen är:

Hur kan man genom digitala verktyg anpassa kommunikation för att säkerställa ett effektivt informationsflöde?

rektorsinkubator brainswarmNär problemet blivit definierat gick vi över till en brainswarm-övning där deltagarna fick tänka fritt kring möjliga vägar att lösa problemet. .

Stämningen på kick-offen var mycket god och den feedback vi fick efter mötet var uteslutande positiv. Vi fick kommentarer som:

”Spännande arbetssätt … ser fram emot nästa steg!”

”Allt var toppen”

”Bra grupp, positiv energi”

Nästa steg i processen är att konkretisera arbetssättet ytterligare, koppla ihop det till ett specifikt moment i verksamheten och förbereda tester. På nästa workshop, som är planerad att hållas i maj, kommer vi även att sätta oss ner och testa olika digitala verktyg. Arbetet med inkubatorn kommer att fortgå digitalt på samarbetsytor mellan workshoparna.

Fortsättning följer…

/Peter Åkerberg

1:1 – 2016 drar igång en inkubator för rektorer

Efter en lyckad inkubator för lärare under 2015 ska projektet under våren köra igång en inkubator som riktar sig till rektorer. Denna inkubator kommer att fokusera på utveckling av innovativa arbetssätt ur ett ledarperspektiv. Anmälan öppnar idag och deadline är 6/3!

Målet med denna inkubator kommer vara att hitta innovativa sätt att leda, styra och kommunicera för digital skolutveckling. Ett första steg kommer att vara hitta och definiera problem som rektorer stöter på i sitt arbete och utveckla digitala sätt att lösa dessa problem. Inkubatorn kommer vara ett mycket bra forum för att dela idéer, lära sig mer och ta med sig mycket kunskap tillbaka till skolan. Arbetet kommer drivas genom en serie workshops och tester ute i verksamheten.

En viktig del av arbetet är att sprida de arbetssätt som tas fram. Precis som med den inkubator vi genomförde med lärare kommer de arbetssätt som tas fram att dokumenteras och spridas till Stockholms stads skolor.

Vi kommer regelbundet uppdatera hur arbetet med denna nya arbetsform går!

Länk till anmälan

Peter Åkerberg

Första inkubatorn är nu i hamn

inkubator avslut svart vit

Förra veckan samlades medlemmarna i årets upplaga av 1:1–2016s inkubator för sista gången. Deltagare från de två inkubatorspåren fick chansen att höra vad det andra spåret har utvecklat samt ge feedback till varandra. Många var väldigt imponerade av resultaten och flera uttryckte att de nu skulle testa det andra spårets arbetssätt med sina elever. Deltagarna var överlag mycket nöjda med inkubatorn och stämningen var god.

Syftet med inkubatorn var att hitta arbetssätt för att öka elevernas engagemang och lust att lära samt ge eleverna en möjlighet att påverka sitt eget lärande. Deltagarna ansökte genom att berätta om en didaktisk idé som de ville utveckla för att lösa ett specifikt problem. Utifrån förslagen delades lärarna in i två spår, Spelifierat lärande och On demand.

Arbetet i inkubatorn har gått till på så vis att deltagarna har diskuterat fram förslag och idéer på didaktiska metoder och verktyg samt vägt för och nackdelar mot varandra. När ett gemensamt förslag tagit form testade några av lärarna idén på sina elever. Efter testerna utvärderades idén av både lärare och elever och förbättringar kunde göras. Exempelvis valde lärarna ibland att testa andra digitala verktyg för att nå bättre resultat.

Ett viktigt mål med inkubatorn var att sprida materialet som skapats till andra lärare. Det slutgiltiga materialet i form av mallar och beskrivningar finns därför samlat för lärare att använda fritt. Länken till materialet hittar ni här.

Under 2016 kommer vi att genomföra en ny inkubator med liknande upplägg och nya spår. Ansök gärna, eller om ni känner någon som ni tror skulle passa bra får ni gärna tipsa dem om att ansöka. Länk till ansökan hittar ni här.

Helene Derkert

Materialet från Projektets Inkubator

Nu finns dokumentationen för de två arbetssätt som togs fram i inkubatorn på Digitala resurser: On demand och Spelifiering.

On demand syftar till att öka kommunikationen mellan elev och lärare för att möjliggöra riktat fördjupning under lektionstid.Syftet med arbetssättet är att låta eleverna vara del av lektionsplaneringen genom digitala verktyg. Detta för att underlätta skapandet av riktat lektionsinnehåll och utöka elevernas ägandeskap av sin inlärning.

Arbetssättet som gruppen utvecklade utgår ifrån spelifierat och spelbaserat lärande. Spelifierat lärande handlar om att utnyttja spelmekanismer i undervisningen, exempelvis genom att använda nivåuppdelning (”Levels”) för poäng (”Experience points”) eller att dela ut medaljer för att belöna olika insatser. Spelbaserat lärande innebär att läraren stimulerar lärandet genom att introducera digitala spel i undervisningen. Arbetssättet som utvecklades är en blandning av de två då faktiska spel utvecklades av vissa lärare. De tre delarna som används i arbetssättet är en karta, poäng och medaljer.

Ta del av materialet på Digitala resurser!

Helene Derkert

Klassrumstester inom spelifiering summerades i spårets fjärde inkubator-workshop

ws4 game_1 Förra måndagen var det dags för spåret som jobbat med spelifiering att ha sin sista workshop. Flera i gruppen har fått uppleva hur spel kan trigga elever till att jobba igenom övningar och ta till sig kunskap i sin egen takt, på ett lustfyllt sätt.

Det visade sig snabbt att gruppen hade använt flera olika tillvägagångssätt för att skapa sina spel. Joakim Blomgren, lärare i musik och digitalt skapande från Lindeparken, hade bl.a. utvecklat ett spel i ämnet musik där syftet var att eleven skulle få lära sig skillnaden mellan dur eller moll. Själva spelet skapades i Powerpoint där eleven fick klicka sig fram i presentationen och spela upp ett ljud på varje fråga. Till detta fanns två svarsalternativ, dur eller moll, som eleven skulle klicka på.

Ett viktigt moment i spelet var den omedelbara feedbacken till eleven. Ett rätt svar belönades med positiv trofé eller bild tillsammans med ljud, medan fel svar gav en uppmaning till att testa igen. Detta skapade ett driv bland eleverna om att repetera uppgifterna flera gånger. Gideon Avraham, också från Lindeparken, utvecklade sina Powerpointspel inom matematik och engelska där positiva belöningar delades ut som motivation på liknande sätt.

Pål Luthman använde sig av Fronters provfunktion för att skapa sitt spel. Genom en karta visualiserade han spelplanen för eleverna och för att få dem att ta sig igenom olika banor med allt högre svårighetsgrad.

Gruppen såg hur spel kan väcka en speciellt lustfylld känsla hos elever till att ta till sig ny kunskap och samtidigt glömma bort att det var ”jobbigt” skolarbete. Eleverna visade sig vara mycket aktiva och hade en vilja av att upptäcka mer inom spelen. Lärarna i gruppen såg också hur spelens poäng, troféer och nivåer kan fungera som extra motivation för elever som behöver det.

Att få till full funktionalitet i spelen vid de första testerna kan vara tidskrävande för en lärare. Nästa steg är därför att via Fronter sprida mallar och beskrivningar till spelbaserat lärande till Stockholms stads alla lärare. Då kan allt fler få testa det spännande arbetssättet i sina klassrum.

Helene Derkert

Lyckat klassrumstest två hos Pål Luthman

Bild1Förra torsdagen var det dags för klassrumstest igen hos Pål Luthman. Denna gång hade Pål gjort ett spel som hette ”Jakten på källan”, där eleverna skulle få spela 7 banor om källkritik. I ett försök att digitalisera även poängräkning, nivåer och troféer hade detta samordnats genom länkade Exceldokument på skolans lokala server.

Eleverna spelade spelet var och en för sig och fick efter avslutad bana diskutera med Pål hur och varför de svarat som de gjort. Efter återkoppling fick de möjlighet att göra om banan för att få fler poäng.Bild3

I spelet fanns bilder, filmer och texter inom ämnet. I bana 1 tittade eleverna på filmen från första april när svenska folket blev lurade att det gick att skapa en färg-TV med hjälp av en nylonstrumpa. Efter filmen besvarade eleverna ett antal frågor kring innehållet, exempelvis ”Vad var syftet med filmen?”, ”Såg den professionell ut?” med flera.

Efter avslutad  bana fick eleven poäng som summerades mot olika nivåer, där fanns även möjlighet att få troféer.

Det var väldigt roligt att få besöka klassrumstestet som i sin helhet kändes lyckat. Eleverna upplevdes motiverade och engagerade och svarade att speleBild2t ”var kul men ganska klurigt”.

Peter Åkerberg