Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Innovativa arbetssätt

Rektorsinkubatorn tar semester

Efter en lång och spännande termin går rektorsinkubatorn på semester under sommaren. Våren har bjudit på många goda och konstruktiva diskussioner och övningar. Några av de lösningar som vi tagit fram gemensamt har redan hunnit testas i verksamheten. I höst tar vi vid arbetet igen och genomför de sista testerna innan vi sätter oss vid ritbordet för att förbättra våra arbetssätt.

Efter det senaste mötet, som ni kan läsa om här, så har rektorerna börjat förbereda för och även genomföra tester av de olika arbetssätten i praktiken. Vi har haft enskilda diskussioner med rektorerna om testerna och genomgång av potentiella verktyg. Digitala utvärderingar är populärt, tre av rektorerna ska testa detta för terminsutvärderingarna. Andra arbetssätt som testas är alternativa presentationsverktyg för att inspirera och skapa engagemang under och inför möten samt en kollaborativ informationsplattform för delning av information och anteckningar under och efter möten.

I höst tar vi nya tag och kommer först och främst genomföra de kvarvarande testerna. Efter det kommer vi genomföra en workshop där vi utvärderar de olika arbetssätten och ta fram förbättringsförslag.

I slutändan kommer vi sammanställa de arbetssätt som vi utvecklat i en form av verktygslåda som rektorer och andra ledare inom skolan kan använda sig av vid behov när de jobbar digital utveckling.

Fortsättning följer i höst…

/Peter Åkerberg

MIK-redovisningar på Östra Real

Som vi rapporterat om tidigare här på bloggen har 1:1–2016 projektet initierat ett samarbete med Statens medieråd (SMR) kring Medie- och informationskunnighet (MIK). Samarbetet startade då Helena Dal ifrån SMR besökte Östra Real i april och träffade eleverna i år 3 på Samhällsprogrammet inriktning media och deras lärare Anders Nilsson. Kursen som eleverna läste hette Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Inom ramen för denna kurs skulle eleverna författa ett arbete för att sedan presentera detta arbete i slutet av kursen. FullSizeRender2Eleverna valde flera olika inriktningar och redovisningsformer för sina elevarbeten. Några valde traditionella inlämningsuppgifter, men ett flertal valde att redovisa i form av film och podcasts. I slutet av maj hölls sedan en halvdag för redovisning av arbetena där jag och Helena Dal deltog.

Vi fick bl.a. se och lyssna på följande filmer och podcasts:

Exempel på filmer:

  • ”Smartphones och sociala medier – en beroendeproblematik”
  • ”Sociala medier – ett yrke?”

Podcasts:

  • ”Yrkespodden – yrken inom media”
  • ”Internationell feminism”
  • ”Mediers påverkan”
  • ”Instagram”
  • ”Feminism och kvinnoförtryck bland Stockholmsungdomar”
  • ”Sociala medier och stress”

Vi åhörare slogs av den professionalism eleverna visade både i sina presentationer av sina arbeten och av resultaten. Vi hoppas inom kort få tillgång till fler arbeten att publicera här.

Länk till ovan nämnda podcasts.

/Peter Åkerberg

Problem och lösningar i rektorsinkubatorn

bild 1Häromveckan var det dags för den andra träffen i rektorsinkubatorn. Inför denna gång hade resultatet från den första träffen sammanställts och renodlats. Materialet hade också delats via OneNote till deltagarna. Målet för denna träff var att ytterligare strukturera upp problemområdena samt att välja lämpliga digitala verktyg för att lösa problemen.

Det var ett glatt gäng som samlades i utbildningsförvaltningens lokaler för den andra träffen i rektorsinkubatorn. Som nämndes i förra blogginlägget har vi redan landat i den övergripande problemformuleringen: ”Hur kan man genom digitala verktyg anpassa kommunikation för att säkerställa ett effektivt informationsflöde?”. Målsättningen för denna workshop var att formulera mer konkreta problem samt utveckla arbetssätt och välja digitala verktyg för att lösa dem. Efter diskussion bröts följande problem ut:

– Hur kan kommunikation påskyndas och effektiviseras?

– Hur kan vi kommunicera för att öka lärarnas engagemang på möten?

– Hur kan vi kommunicera för att göra lärarna mer delaktiga i den digitala utvecklingen?

– Hur säkerställer vi att lärarna tar del av information som skickas ut?

– Hur kan rektor leda it-utveckling när man inte är i framkant själv?

– Hur åstadkommer vi kollegialt lärande mellan rektorer?

När gruppen var överrens om problemen diskuterades sätt att lösa dem. Många goda idéer delades och konkreta arbetssätt tog form. När vi hade diskuterat igenom hur vi kan lösa problemen började vi titta på vilka digitala verktyg som skulle kunna användas. Ett stort antal verktyg blev listade och vi gick igenom viss funktionalitet tillsammans. Nästa steg blir nu för deltagarna att välja ut ett problem (vilket några redan gjort) samt välja lämpligt digitalt verktyg för att lösa problemet och därefter testa det på ett moment i verksamheten.

Vi beslutade även enhälligt att förlänga rektorsinkubatorn till hösten med minst en workshop till, vilket ur vårt perspektiv är mycket fin kritik från deltagarna. Det ska nu bli mycket spännande att se hur våra arbetssätt fungerar ute i praktiken!

Fortsättning följer…

/Peter Åkerberg

Inkubatorn med rektorer har satts igång!

rektorsinkubator problemdiskussionI onsdags förra veckan var det dags för kick-off med rektorerna i 1:1 – 2016:s rektorsinkubator. Målet med inkubatorn för rektorer är att hitta innovativa sätt att leda, styra och kommunicera för digital skolutveckling. Onsdagens träff hade som mål att enas om ett problem att lösa och möjliga arbetssätt och verktyg för att lösa det. Totalt deltar sex rektorer i inkubatorn. 

Vi inledde med att presentera hur inkubatorn passar in i 1:1 – 2016-projektet för att sedan berätta vad en inkubator är för något. Deltagarna fick sedan inventera problem man som rektor stöter på i vardagen. Denna problemdiskussion gav mycket bra resultat och en stor mängd problem uppdagades. Flertalet av problemen delades av samtliga, och nästan alla rörde kommunikation i någon form.

Diskussionen resulterade i ett övergripande problem som gruppen valde att gå vidare med att utveckla ett innovativt arbetssätt för att lösa. Vi förväntar oss att återvända till problemet ett flertal gånger under inkubatorn, allt eftersom arbetet fortskrider, men den nuvarande formuleringen är:

Hur kan man genom digitala verktyg anpassa kommunikation för att säkerställa ett effektivt informationsflöde?

rektorsinkubator brainswarmNär problemet blivit definierat gick vi över till en brainswarm-övning där deltagarna fick tänka fritt kring möjliga vägar att lösa problemet. .

Stämningen på kick-offen var mycket god och den feedback vi fick efter mötet var uteslutande positiv. Vi fick kommentarer som:

”Spännande arbetssätt … ser fram emot nästa steg!”

”Allt var toppen”

”Bra grupp, positiv energi”

Nästa steg i processen är att konkretisera arbetssättet ytterligare, koppla ihop det till ett specifikt moment i verksamheten och förbereda tester. På nästa workshop, som är planerad att hållas i maj, kommer vi även att sätta oss ner och testa olika digitala verktyg. Arbetet med inkubatorn kommer att fortgå digitalt på samarbetsytor mellan workshoparna.

Fortsättning följer…

/Peter Åkerberg

1:1 – 2016 drar igång en inkubator för rektorer

Efter en lyckad inkubator för lärare under 2015 ska projektet under våren köra igång en inkubator som riktar sig till rektorer. Denna inkubator kommer att fokusera på utveckling av innovativa arbetssätt ur ett ledarperspektiv. Anmälan öppnar idag och deadline är 6/3!

Målet med denna inkubator kommer vara att hitta innovativa sätt att leda, styra och kommunicera för digital skolutveckling. Ett första steg kommer att vara hitta och definiera problem som rektorer stöter på i sitt arbete och utveckla digitala sätt att lösa dessa problem. Inkubatorn kommer vara ett mycket bra forum för att dela idéer, lära sig mer och ta med sig mycket kunskap tillbaka till skolan. Arbetet kommer drivas genom en serie workshops och tester ute i verksamheten.

En viktig del av arbetet är att sprida de arbetssätt som tas fram. Precis som med den inkubator vi genomförde med lärare kommer de arbetssätt som tas fram att dokumenteras och spridas till Stockholms stads skolor.

Vi kommer regelbundet uppdatera hur arbetet med denna nya arbetsform går!

Länk till anmälan

Peter Åkerberg

Utvecklingsarbetet i inkubatorn är igång!

inkubator ws1 gr1_liten

Under måndagen samlades deltagarna för spelifieringsspåret under tre timmar för att diskutera utvecklingsarbetet i spåret. Målet var att enas om vad de ville utveckla, var de stod idag och mål för utvecklingen. 

Deltagarna fortsatte diskussionen från förra tillfället då gruppen i form av en brainswarm fick tänka fritt kring möjliga sätt att uppnå utvecklingsmålet med hjälp av digitala verktyg. En brainswarm är en form av brainstorming där idéer utformas utifrån ett konkret mål och verktyg. Övningen utförs under tystnad för att säkerställa att alla kommer till tals.

Projektet hade sammanfattat det gruppen skrivit på post-its i digital form. Denna bild, ett träddiagram med olika vägar för att nå målet, var fokus för diskussion. Målet för spelifieringsspåret är:  ”att utveckla ett arbetssätt mot en spelifierad lärmiljö genom ett digitalt verktyg för ökad motivation och engagemang från eleverna”.  Syftet med diskussionen var att först bredda för att se fler möjligheter i spåret. Alltså se om det fanns andra sätt att nå målet, för att sedan smalna av och bestämma fokus för utvecklingen.

Det fanns otroligt mycket energi och kreativitet i gruppen där vi diskuterade allt från att skapa ett spel av hela terminsplaneringen till att använda spel som belöning eller incitament till eleverna. Efter diskussion valde gruppen att fokusera på att spelifiera en lektion som del utav en serie motsvarande ett moment i en kurs, i form av en karta som visualisering. Kartan hjälper eleven att förstå kriterier och mål samt lektionens del i kursen. På detta vis blir eleven ägare av sin utveckling vilket möjliggör individanpassat lärande. Under lektionen kommer poäng/badges användas som belöning. Gruppen har som ambition att under utvecklingen hitta sätt att väva in samarbete mellan elever och återkoppling, exempelvis kan elever som är klara med sin uppgift får badges för att hjälpa andra elever.

Vid nästa tillfälle kommer gruppen att undersöka vilka digitala verktyg som kan användas för att vidareutveckla arbetssättet.

Helene Derkert