Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Inspiration

Hjälpmedel för att välja digitala verktyg

flowchart_2
Inspirations- och försteläraren Julia Tsygan har skapat ett flödesschema för att hjälpa lärare koppla ihop digitala verktyg med aktiviteter i verksamheten. Tack vare hennes arbete kan kollegorna på ISSR lättare navigera i den uppsjö av digitala verktyg som finns på marknaden. Nedan berättar hon med egna ord om arbetet med sitt flödesschema.

1. Vad är bakgrunden till att har valt att göra ett flödesschema?

Som inspirationslärare arbetar jag med att underlätta för mina kollegor att effektivisera sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Därför vill jag gärna undanröja de trösklar eller svårigheter som kan få lärare att välja bort att undersöka de möjligheter digitala verktyg erbjuder. En svårighet som jag ville undanröja är att det finns så väldigt många verktyg att det ofta känns svårnavigerat – var börjar man? Jag ville också uppmuntra till att man i mötet med IKT fortsätter att tänka didaktiskt och målmedvetet, så att IKT blir ett naturligt införlivat verktyg i stället för ett syfte i sig självt.

2. Kan du förklara hur det fungerar och hur man skall läsa av det?

Man kan ju börja med att fundera på vad man vill åstadkomma, alltså exempelvis ge formativ bedömning eller någon annan av ”startpunkterna” i diagrammet. Sen får man ta ställning till frågorna som finns längs pilarna så kommer man till sist fram till förslag på verktyg man kan använda sig av.

3. Hur använder du ditt schema i din lektionsplanering?

Jag har den hängande ovanför mitt arbetsbord som påminnelse om vilka möjligheter som finns både i termer av vad jag kan tänka mig vilja uppnå och vägarna dit.

4. Vad blir nästa steg i utvecklingen?

Diagrammet uppdateras kontinuerligt allt eftersom jag hittar nya verktyg, men det skulle vara ännu bättre att samarbeta med andra lärare kring verktygens möjligheter kopplat till vilka mål lärare strävar efter i sin undervisning. Som matematik- och psykologilärare på International Baccalaureate har jag väl rätt bra koll, tror jag, på verktyg jag kan ha nytta av i min egen undervisning – men vill jag inspirera och underlätta för andra måste jag också ha bättre koll på verktyg för exempelvis språklärare. Jag vill också använda mig mer av bifogade kommentarer (vilket appen draw.io, som användes för att skapa diagrammet, verkar tillåta) för att gå djupare in på vilka sätt, och med vilka styrkor och svagheter, verktygen låter mig och andra nå våra mål.

5. Skulle du rekommendera andra lärare att kartlägga digitala verktyg på samma sätt eller är det något som går att göra gemensamt?

Jag tänker mig att det är bra med en gemensam ytlig översikt eller kartläggning över vilka verktyg som verkar bra för vilka syften, men sen väljer ju varje lärare sina egna favoriter och då är det kanske bra att minska och förenkla för sin egen del, samtidigt som man kan skriva in reflektioner över verktygens styrkor och svagheter.

Klicka här för en högupplöst version av flödesschemat och om du tycker det här verkar spännande så kan du alltid höra av dig till Julia på mejl.

/Alexander Köhn

Coachutbildning för gymnasieskolornas inspirationslärare, del 2

Coaching_fixad_glbPå onsdagen var det åter dags för inspirationslärarna att samlas till en efterlängtad fortsättning på coachutbildningen som startade med en halvdag i september förra året. Denna utbildning har varit ett uppskattat inslag bland inspirationslärarna och efterfrågan på ytterligare ett tillfälle var hög. 

På den inledande frågan om någon av deltagarna använt sig av det som lärdes ut på förra träffen svarade en klar majoritet att de redan hunnit göra det. Deltagarna hade prövat att ha ett coachande förhållningssätt både i samtal med kollegor kring digitalisering och med elever t.ex. under utvecklingssamtal. Många rapporterade mycket goda resultat.

Vid detta tillfälle låg fokus på att deltagarna skulle få öva praktiskt bl.a. genom:

 • Ge en kort beskrivning av ett dilemma på 2 min
 • Vattenhjulet – en samtalsmodell där ett par i taget får diskutera utifrån ett givet ämne under en begränsad tid medan de övriga lyssnar
 • Analys av gruppers olika mognadsfaser – från ledarberoende till en grupp där alla är med och leder

Som avslutning delgav Anna-Lena och Thomas oss sina bästa tips och trix för att lyckas som coach, vilket var mycket uppskattat. Utvärderingen visade att deltagarna tycker att de under utbildningen har fått verktyg som de kan använda i sin roll som inspirationslärare.

På frågan om de skulle tycka att det skulle vara meningsfullt med ytterligare ett utbildningstillfälle var svaret glasklart – ett rungande JA! Det kan bara tolkas på ett sätt: Att kunskaper om coachning stärker pedagogerna i sin vardag och att Thomas och Anna-Lena genomfört utbildningen på ett ypperligt sätt.

/Alexander Köhn

Första inkubatorn är nu i hamn

inkubator avslut svart vit

Förra veckan samlades medlemmarna i årets upplaga av 1:1–2016s inkubator för sista gången. Deltagare från de två inkubatorspåren fick chansen att höra vad det andra spåret har utvecklat samt ge feedback till varandra. Många var väldigt imponerade av resultaten och flera uttryckte att de nu skulle testa det andra spårets arbetssätt med sina elever. Deltagarna var överlag mycket nöjda med inkubatorn och stämningen var god.

Syftet med inkubatorn var att hitta arbetssätt för att öka elevernas engagemang och lust att lära samt ge eleverna en möjlighet att påverka sitt eget lärande. Deltagarna ansökte genom att berätta om en didaktisk idé som de ville utveckla för att lösa ett specifikt problem. Utifrån förslagen delades lärarna in i två spår, Spelifierat lärande och On demand.

Arbetet i inkubatorn har gått till på så vis att deltagarna har diskuterat fram förslag och idéer på didaktiska metoder och verktyg samt vägt för och nackdelar mot varandra. När ett gemensamt förslag tagit form testade några av lärarna idén på sina elever. Efter testerna utvärderades idén av både lärare och elever och förbättringar kunde göras. Exempelvis valde lärarna ibland att testa andra digitala verktyg för att nå bättre resultat.

Ett viktigt mål med inkubatorn var att sprida materialet som skapats till andra lärare. Det slutgiltiga materialet i form av mallar och beskrivningar finns därför samlat för lärare att använda fritt. Länken till materialet hittar ni här.

Under 2016 kommer vi att genomföra en ny inkubator med liknande upplägg och nya spår. Ansök gärna, eller om ni känner någon som ni tror skulle passa bra får ni gärna tipsa dem om att ansöka. Länk till ansökan hittar ni här.

Helene Derkert

Klassrumstester i On Demand spåret presenterades på inkubator workshop nummer fyra

WS_4Förra måndagen träffades medlemmarna i On Demand-spåret för att summera och reflektera kring de klassrumstester som har genomförts, eller som kommer att genomföras inom de närmsta dagarna. Helene Derkert, projektmedlem i 1:1 2016, inledde med att summera årets inkubatorarbete fram till dagens tillfälle. Därefter fick var och en av lärarna presentera sitt egna klassrumstest.

Först ut var Anders Eldö som beskrev hur han i kursen Livsmedel och Näringskunskap inlett en lektion med frågan ”Vad är bra mat?” till eleverna. Detta följdes upp med ytterligare information via länk på Fronter samt ett 5 minuters YouTube-klipp om industriell matproduktion. Till nästa lektion skulle eleverna titta på filmen och skicka varsin reflektion till Anders, vilket i sin tur låg till grund för den kommande lektionens innehåll. Eleverna visade sig vara väldigt engagerade i sina inskickade reflektioner och under själva lektionen hölls diskussioner på en väldigt hög nivå. En direkt konsekvens av reflektionerna var att den inledande frågan behövdes förändras till 1) Vad är mat? och 2) Vad är bra mat?

Denna typ av dialog som skapas mellan läraren och eleverna är typisk för alla de klassrumstester som genomfördes i On Demand. Lisa Rolf gjorde sitt klassrumstest i ämnet Svenska och la upp en ”flippfilm” om vetenskapliga språk som eleverna skulle titta på. Därefter uttryckte eleverna vilka områden de kunde väl och vilka de ville ha extra stöd inom, vilket sedan formade den efterföljande lektionen. Lisa tycker verkligen att arbetssättet skapar en dialog med eleverna och att de kan knyta tillbaka till läxan under lektionstid.

Victoria Naverfeldt höll sitt On Demand test inom ämnet studieteknik. Efter att eleverna fått se ett par flippfilmer om studieteknik så var eleverna tydliga med att de ville lära sig mer om att ta ut nyckelord. Den efterföljande lektionen ägnades därför i sin helhet till att klassen gemensamt plockade ut nyckelord ur en längre text. Victoria upplevde ett högre intresse bland eleverna när de kände att de fick vad de behövde under den annars knappa lektionstiden.

Klassrumstesterna väckte många tankar och idéer, bl.a. att möjligheterna till att skapa ämnesövergripande samarbeten förenklas när On Demand arbetsteman planeras som en tidslinje. Samt att undervisningen kan bli alltmer individualiserad och anpassningsbar i On Demand, där t.ex. svagare elever kan ta till sig nytt material via enklare filmer medan starkare elever jobbar genom mer omfattande textstycken som behandlar samma ämne. Arbetssättet On Demand lämpar sig också för lektioner då vikarier ska hoppa in, då behov och önskan från eleverna skapar en tydlighet inför lektionen för vikarien.

Arbetsmetoden On Demand kan förklaras som att ”om eleven får problemet innan lektionen så löser vi det tillsammans” där nyttan av lektionstiden för både lärare och elever kan maximeras. Varje klassrumstest avslutas med en ”Exit-ticket”, eller elevutvärdering om arbetssättet. Där sa majoriteten av eleverna att de gillade On Demand konceptet och att de vill fortsätta att använda det.

Gruppen har nu som mål att samla mallar och exempel från klassrumstesterna till ett gemensamt material som kan spridas vidare till det större lärarkollegiet inom Stockholms stad. På så sätt hoppas vi att alla som vill testa On Demand, som ett nytt didaktiskt tillvägagångssätt för att lära ut kunskap på, får ett bra och enkelt ställe att börja på.

Helene Derkert

Lyckat klassrumstest på ESS

BildUnder fredagen besökte 1:1 2016-projektet ESS-gymnasiet för att dokumentera klassrumstest i On Demand-spåret. Det var Victoria Naverfeldt (inspirationslärare och inkubatormedlem) som tillsammans med Emelie Sköld genomförde klassrumstestet. Fokus för momentet var studiestrategier.

Inför vårt besök hade klassen fått ta del av introduktionsmaterialet, nämligen frågan som momentet skulle besvara, youtube-klipp om inlärning och lässtrategier samt avslutningsvis några korta frågor om innehållet. Resultatet av filmerna och frågorna var att klassen, innan lektionsstart, redan hade reflekterat kring vad momentet gick ut på.

Emelie inledde lektionen med att gå igenom klippen som klassen tittat på och bad eleverna beskriva vad filmerna handlat om. Därefter gick hon igenom en presentation som byggde på den input som eleverna gett, alltså baserat på eleverna förståelse, behov och intresse. Utifrån input från eleverna fokuserade Emelie till stor del på djupläsning. ”Svaren på frågorna gör så att man som lärare vet vad lektionen bör fokusera på” sa Emelie efter lektionen.

Efter repetitionen och den fördjupande genomgången fick eleverna en övning som handlade om att plocka ut nyckelord från en text. Därefter arbetade klassen, med att via projektorn, sammanställa en lista på möjliga nyckelord. Efter denna uppgift följde en nästa uppgift där eleverna skulle skriva en sammanfattning utifrån de nyckelord som de valt i texten. Efter uppgiften fick några av eleverna läsa upp sina sammanfattningar för diskussion i klassen. Det klassen gjorde var en kortare djupläsning, vilket var den del som klassen haft flest frågor kring i sin ”demand”.

Slutligen genomfördes en exitticket i form av korta muntliga frågor i klassen.

Avslutningsvis fick klassen utvärdera arbetssättet. Utvärderingen visade på ett positivt resultat. Då läraren som utförde själva lektionen ej varit med i inkubatorn fick vi även ett nytt perspektiv från ännu en lärare. Upplevelsen från oss som åskådare var en intresserad och aktiv klass. ”Som lärare kändes arbetssättet väldigt bra” sa Emelie vid frågan vad hon tyckte om arbetssättet.

Charlotte Dingertz

Ökad digital mognad vid andra självskattningen!

Projektet har nu inlett gymnasieskolornas andra skattning i stadens ”Verktyg för självskattning”(för mer information se nedan). Upplägget för dessa skattningar är något förändrat och innehåller både kunskapsdelning och presentation av en målbild för digitaliseringen i skolan. Under självskattningstillfället får också skolan möjlighet att se inom vilka områden de utvecklats sedan den första självskattningen gjordes. Resultaten för de första skattningarna har visat på en stor positiv utveckling, speciellt inom området kunskapsdelning.

VFS

Under veckan har projektet åkt ut på de första självskattningstillfällena för gymnasieskolornas andra skattning (samtliga gymnasieskolor genomförde sin första självskattning under 2014). Projektet är mycket spänt på resultatet för att kunna se vilket effekt som arbetet givit.

De första självskattningstillfällena har varit väldigt positiva där projektet fått möjlighet att lyssna in när skolornas rektorer, inspirationslärare, arbetslagsledare och lärare berättat om vad de gjort under året. När resultatet från skolornas andra skattning kom visade det ett mycket positivt resultat, speciellt inom området kunskapsdelning. Kunskapsdelning är det område som forskning och erfarenhet visar ger stor effekt inom skolutveckling.

När vi bad Lars Dowert, rektor på STFG, kommentera sin skolas positiva resultat sa han: ”vi har haft så roligt under tiden!”. Han trodde att framgångsfaktorerna för skolan var deras användande av skolans inspirationslärare för att skapa innehåll och fortbildning för skolans lärare, samt det stora intresse som skolans lärare visat för digital teknik.

Vi i projektet ser verkligen fram emot hösten med alla skolors skattningar, inspirationsdagen v44, samt möten med lärare, rektorer och bibliotekarier ute på skolorna.

Charlotte Dingertz

Om Verktyg för självskattning:

Verktyg för självskattning ger skolor och lärare möjlighet att bedöma sin digitala mognad utifrån de fem fokusområden som finns i Stockholms stads it-strategi – för ett bättre lärande. Efter att pedagoger, lärare och skolledning skattat sin digitala mognad i webbverktyget, ger verktyget förslag på åtgärder för att öka den digitala mognaden utifrån skattningens resultat. Tillsammans skapar arbetslag och skolledning därefter en handlingsplan för att öka den digitala mognaden och användningen. Självskattningen blir på så sätt en del av skolans kontinuerliga kvalitetsarbete. Mer information finns på intranätet.

Omvärldsbevakning

Inför den stundande semestern vill vi passa på att tipsa på följande läsning till solstolen.

Ann Turlock

Projektet och Pedagog Stockholm tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna förmedlas utan faktagranskning men med referens till källa.

On demand-spåret förbättrar arbetssättet

OnDemand_3

Under måndagen träffades flippat-spåret för sin tredje workshop. Workshopen hade som mål att studera det klassrumstest som Lisa haft och utifrån insikter från detta förbättra arbetssättet.

Gruppen tog ett gemensamt beslut om att döpa om arbetssättet till ”on demand” då det på ett bättre sätt beskriver vad arbetssättet innebär. Under workshopen presenterade Lisa sitt klassrumstest och visade det material hon tagit fram. Hon hade till stor del valt att använda Office 365: Powerpoint och Excel.LarsBjörklund

Utifrån Lisas klassrumstest diskuterades möjliga förbättringar av arbetssättet. Efter diskussion förenklades arbetssättet till fem steg som är de som påverkar eleven direkt (kan ses i bilden). Vi förtydligade även exakt vad de olika stegen innebär.

Gruppen diskuterade också hur arbetssättet på bästa sätt sprids. Där kommer vi utgå ifrån en modell bestående av fyra delar: individuell förberedelse, diskussion i grupp, användning och därefter reflektion i grupp. Gruppen enades också om vikten av tydlighet och användning av andra kommunikationsmedel än text.

Inför nästa träff kommer så många som möjligt i gruppen att testa då fokus för detta tillfälle blir reflektion kring klassrumstester och slutgiltig dokumentation.

Helene Derkert

Test i klassrummen nästa steg i inkubatorn!

händer spelifiering ws2_2 (2)

Under veckan har båda spåren haft workshop i inkubatorn, detta var workshop två av totalt fyra där målet var att gruppen skulle enas kring hur en lektion med arbetssättet skulle se ut, vilka digitala verktyg som kommer användas samt vilket underlag som behövs. I slutet av workshopen bestämdes vem/vilka som kommer testa.

I flippat-spåret kommer en lärare testa arbetssättet som till stor del kommer använda Fronter som digitalt verktyg. Det arbetssätt som kommer att testas består av sju steg:

 1. Frågan som momentet/lektionen skall besvara förtydligas inför instuderingsmaterialet
 2. Eleven tar del av instuderingsmaterialet som kan bestå av film, ljud, eller presentation med ljud
 3. Eleven utför övning baserat på innehållet i instuderingsmaterialet
 4. Läraren anpassar lektionsinnehåll baserat på resultatet av övningen (elev får direkt återkoppling genom resultat)
 5. Lektionen ägnas åt fördjupning i ämnet där samverkan mellan elever är viktig
 6. Efter lektionens slut svarar eleven på en eller några få enkla frågor kring sin förståelse av momentet/lektionen (”exitbiljett”)
 7. Resultatet från elevernas självskattning används som återkoppling till läraren

I spelifieringsspåret kommer två lärare att testa arbetssättet, till testningen kommer till stor del Powerpoint att användas. Dessa test planeras också i början av juni. Det arbetssätt som kommer testas består av tre delar:

 1. En interaktiv karta som innehåller punkter med uppgifter där elev kan välja olika vägar mot målet. Genom att klicka på punkterna kommer uppgifter upp. Kartan innehåller även en fortsättning efter målet med så kallade bonusbanor, denna del innehåller extrauppgifter som eleven kan göra om denne vill samla extrapoäng
 2. Ett poängsystem med tydlig maxpoäng används för att premiera genomförda uppgifter
 3. Badges används för att premiera elev för insatser som skapar god miljö i klassrummet. Dessa används endast som ”plus i kanten” och måste tydligt kommuniceras i början av användningen

Nästa gång grupperna träffas kommer klassrumstesterna att utvärderas och arbetssättet förbättras!

Helene Derkert

Ännu en lyckad workshop i inkubatorn

DSC00824_litenPå måndagen träffades gruppen i utvecklingsspåret som fokuserar på flippat klassrum med självskattning och återkoppling. Det finns otroligt många idéer i gruppen och en stark vilja att utveckla undervisningen.

Målet med dagen var att enas om var gruppen ville nå med utvecklingen i inkubatorn. Vi började, precis som i andra gruppen, att diskutera Brainswarm-övningen. Först breddade vi diskussionen för att sedan smalna av och välja ett gemensamt fokus.

Fokus blev en trappa eller tidslinje byggd kring en lektion, eller ett moment, och som består av sex delar. Första delen består av att förstärka flippmaterialet (filmen, podcasten, eller dylikt) med en fråga eller ett problem. Den andra delen är själva flippen, instuderingsmaterialet, där eleven får en introduktion till ämnet. Den tredje delen består av en självskattning där eleven själv får reflektera kring sin kunskapsinhämtning och förståelse. Den fjärde delen är återkoppling till eleven baserad på självskattningsresultat. Själva lektionen, fördjupningen, är den femte delen som följs av den sista delen som består av en exit-övning där eleven åter igen får fundera kring sin inlärning.

Syftet med arbetssättet är att ge eleven ägandeskap för sin lärprocess genom reflektion kring sin inlärning samt att öka motivationen genom nya spännande utlärningssätt.

Nästa gång gruppen ses kommer vi diskutera vilka digitala verktyg som gör arbetssättet möjligt.

Helene Derkert