Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
On demand

Första inkubatorn är nu i hamn

inkubator avslut svart vit

Förra veckan samlades medlemmarna i årets upplaga av 1:1–2016s inkubator för sista gången. Deltagare från de två inkubatorspåren fick chansen att höra vad det andra spåret har utvecklat samt ge feedback till varandra. Många var väldigt imponerade av resultaten och flera uttryckte att de nu skulle testa det andra spårets arbetssätt med sina elever. Deltagarna var överlag mycket nöjda med inkubatorn och stämningen var god.

Syftet med inkubatorn var att hitta arbetssätt för att öka elevernas engagemang och lust att lära samt ge eleverna en möjlighet att påverka sitt eget lärande. Deltagarna ansökte genom att berätta om en didaktisk idé som de ville utveckla för att lösa ett specifikt problem. Utifrån förslagen delades lärarna in i två spår, Spelifierat lärande och On demand.

Arbetet i inkubatorn har gått till på så vis att deltagarna har diskuterat fram förslag och idéer på didaktiska metoder och verktyg samt vägt för och nackdelar mot varandra. När ett gemensamt förslag tagit form testade några av lärarna idén på sina elever. Efter testerna utvärderades idén av både lärare och elever och förbättringar kunde göras. Exempelvis valde lärarna ibland att testa andra digitala verktyg för att nå bättre resultat.

Ett viktigt mål med inkubatorn var att sprida materialet som skapats till andra lärare. Det slutgiltiga materialet i form av mallar och beskrivningar finns därför samlat för lärare att använda fritt. Länken till materialet hittar ni här.

Under 2016 kommer vi att genomföra en ny inkubator med liknande upplägg och nya spår. Ansök gärna, eller om ni känner någon som ni tror skulle passa bra får ni gärna tipsa dem om att ansöka. Länk till ansökan hittar ni här.

Helene Derkert

Klassrumstest i On demand hos Lars Björklund

LasseBUnder fredagen testade Lars Björklund On demand i sin naturkunskapsklass på Thorildsplan. Lars använde arbetssättet till att aktivitera eleverna för att planera kursinnehåll och fokus för delmomentet kemi.

Eleverna hade inför lektionen sett igenom en film som Lars hade skapat genom Powerpoint och ScreencastOmatic. Syftet var att skapa intresse för ämnet kemi och få eleverna att fundera på hur kemi blir intressantare och roligare för klassen.

Klassen fick börja med att se filmen. Därefter fick de fundera i några minuter och summera sina tankar i ett Word-dokument. Dessa lades sedan upp i en Padlet. Detta var alltså elevernas begäran (demand) av kunskap. Lars grupperade sedan dessa tankar tillsammans med klassen, dessa skulle bli grunden för klassens lektioner i kemi. Under grupperingen beskrev han kort frågorna som eleverna tagit upp och gav en kort introduktion till dem.

Efter genomgången svarade eleverna på en exitticket genom Socrative. Eleverna fick besvara en fråga kring hur mycket de förstod, vad de hade lärt sig och vad de ville veta mer om.

Detta var ett innovativt sätt att använda arbetssättet On demand som var väldigt lyckat.

Helene Derkert

Klassrumstester i On Demand spåret presenterades på inkubator workshop nummer fyra

WS_4Förra måndagen träffades medlemmarna i On Demand-spåret för att summera och reflektera kring de klassrumstester som har genomförts, eller som kommer att genomföras inom de närmsta dagarna. Helene Derkert, projektmedlem i 1:1 2016, inledde med att summera årets inkubatorarbete fram till dagens tillfälle. Därefter fick var och en av lärarna presentera sitt egna klassrumstest.

Först ut var Anders Eldö som beskrev hur han i kursen Livsmedel och Näringskunskap inlett en lektion med frågan ”Vad är bra mat?” till eleverna. Detta följdes upp med ytterligare information via länk på Fronter samt ett 5 minuters YouTube-klipp om industriell matproduktion. Till nästa lektion skulle eleverna titta på filmen och skicka varsin reflektion till Anders, vilket i sin tur låg till grund för den kommande lektionens innehåll. Eleverna visade sig vara väldigt engagerade i sina inskickade reflektioner och under själva lektionen hölls diskussioner på en väldigt hög nivå. En direkt konsekvens av reflektionerna var att den inledande frågan behövdes förändras till 1) Vad är mat? och 2) Vad är bra mat?

Denna typ av dialog som skapas mellan läraren och eleverna är typisk för alla de klassrumstester som genomfördes i On Demand. Lisa Rolf gjorde sitt klassrumstest i ämnet Svenska och la upp en ”flippfilm” om vetenskapliga språk som eleverna skulle titta på. Därefter uttryckte eleverna vilka områden de kunde väl och vilka de ville ha extra stöd inom, vilket sedan formade den efterföljande lektionen. Lisa tycker verkligen att arbetssättet skapar en dialog med eleverna och att de kan knyta tillbaka till läxan under lektionstid.

Victoria Naverfeldt höll sitt On Demand test inom ämnet studieteknik. Efter att eleverna fått se ett par flippfilmer om studieteknik så var eleverna tydliga med att de ville lära sig mer om att ta ut nyckelord. Den efterföljande lektionen ägnades därför i sin helhet till att klassen gemensamt plockade ut nyckelord ur en längre text. Victoria upplevde ett högre intresse bland eleverna när de kände att de fick vad de behövde under den annars knappa lektionstiden.

Klassrumstesterna väckte många tankar och idéer, bl.a. att möjligheterna till att skapa ämnesövergripande samarbeten förenklas när On Demand arbetsteman planeras som en tidslinje. Samt att undervisningen kan bli alltmer individualiserad och anpassningsbar i On Demand, där t.ex. svagare elever kan ta till sig nytt material via enklare filmer medan starkare elever jobbar genom mer omfattande textstycken som behandlar samma ämne. Arbetssättet On Demand lämpar sig också för lektioner då vikarier ska hoppa in, då behov och önskan från eleverna skapar en tydlighet inför lektionen för vikarien.

Arbetsmetoden On Demand kan förklaras som att ”om eleven får problemet innan lektionen så löser vi det tillsammans” där nyttan av lektionstiden för både lärare och elever kan maximeras. Varje klassrumstest avslutas med en ”Exit-ticket”, eller elevutvärdering om arbetssättet. Där sa majoriteten av eleverna att de gillade On Demand konceptet och att de vill fortsätta att använda det.

Gruppen har nu som mål att samla mallar och exempel från klassrumstesterna till ett gemensamt material som kan spridas vidare till det större lärarkollegiet inom Stockholms stad. På så sätt hoppas vi att alla som vill testa On Demand, som ett nytt didaktiskt tillvägagångssätt för att lära ut kunskap på, får ett bra och enkelt ställe att börja på.

Helene Derkert