Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Rektorsträff

Nya verktyg och arbetssätt för stadens rektorer

Under året har 1:1 – 2016 och fem rektorer från gymnasieskolor i staden träffats och tillsammans utvecklat ett antal lösningar på problem som rektorer ofta stöter på i sin vardag. Nu har vi haft den sista träffen för det vi kallat för rektorsinkubatorn och vi har tagit fram en verktygslåda full med idéer och metoder för att förenkla och förbättra rektorernas arbete.

Fem rektorer deltog i inkubatorn: Anna Hoffsten, Ann-Sofie Rosenqvist, Gunilla Blomqvist, Lesley Brunnman och Maria Magnerius. Stort tack till dessa för ett väl genomfört arbete som varit både roligt och utvecklande!

Det första steget i arbetet med inkubatorn var att hitta och definiera vanliga problem som rektorer stöter på i sitt arbete. Denna problemformulering mynnade ut i följande problem:

  • Hur kan vi kommunicera för att öka lärarnas engagemang på möten?
  • Hur kan rektor leda it-utveckling när man inte är i framkant själv?
  • Hur kan vi kommunicera för att göra lärarna mer delaktiga i den digitala utvecklingen?
  • Hur säkerställer vi att lärarna tar del av information som skickas ut?
  • Hur kan kommunikation påskyndas och effektiviseras
  • Hur åstadkommer vi kollegialt lärande mellan rektorer?

Efter att problemen var formulerade tog vi fram lösningsförslag och testade ett flertal av dessa i verksamheten. Efter testerna hade vi en avslutande träff där erfarenheter utbyttes och lösningsförslagen polerades. Efter det sista mötet har vårt fokus legat på att sammanställa allt material till en övergripande verktygslåda som stadens rektorer kan använda sig av.

Verktygslådan är nu ute på en sista remissrunda innan vi skickar ut den till stadens rektorer. Den kommer även att finnas på vår hemsida för digitala resurser. I denna kan ni även läsa inkubatormodellen och metodiken kring detta – kanske får vi se fler inkubatorer i framtiden?

/Peter Åkerberg

Kollegialt lärande på rektorsmöte för Stockholms gymnasieskolor

annsofieVid rektorsmötet den 11/9, där samtliga rektorer på Stockholms stads gymnasieskolor samlas, höll Ann-Sofie Rosenqvist, rektor på Lindeparkens gymnasiesärskola, i en av punkterna där hon berättade om hur Lindeparken arbetar  med digitala verktyg och för att öka den digitala mognaden. Skolans senaste skattning i stadens Verktyg för självskattning visade på en betydande höjning inom flera områden.

Ann-Sofie inledde med att berätta hur hon som rektor arbetat med att skapa förutsättningar för skolan att utvecklas. Exempelvis arbetar hon aktivt med de inspirationslärare som skolan har. Skolans inspirationslärare arbetar för att sprida kunskap samt att öka lusten att använda it i undervisningen. Skolan har också en it-pedagog som arbetar nära rektor. Vidare har Ann-Sofie avsatt tid för personal och arbetslag för att inspirera och inspireras, ofta i form av interna så kallade TeachMeets men också som en stående punkt under arbetslagens möten. Skolan har även en förstelärare vars fokusområde är IKT. Skolans inspirationslärare, it-pedagog och förstelärare inom IKT utgör skolans it-grupp tillsammans med representanter från varje arbetslag.

Elever och lärare använder både surfplattor (iPads) och bärbara datorer, något personalen upplever ger maximal flexibilitet och möjligheter att anpassa till alla elever. Eftersom samtliga elever på Lindeparkens gymnasiesärskola har särskilda behov används en uppsjö av program och appar. För elever med autismspektrumproblematik har appen Bliss inneburit drastiskt ökad förmåga till delaktighet och kommunikation. Tillsammans med eleverna använder även lärarna sociala medier som Instagram och Facebook. Detta har gjort kommunikationen med hem och vårdnadshavare betydligt enklare och tydligare för hemmen som nu kan följa sina barns skolgång på ett helt annat sätt än tidigare. Detta bidrar i sin tur till ökad transparens, något som utvecklat relationen mellan skola och vårdnadshavare. Digital teknik används också för att underlätta kreativt skapande, både vad gäller film, musik och bild.

Peter Åkerberg

Kollegialt lärande under rektorsträff

Under den senaste rektorsträffen gick startskottet för det kollegiala lärandet bland rektorer! Gymnasiedirektören Jan Holmqvist inledde tillfället med att berätta om vikten av just det kollegiala lärandet och den viktiga roll inspirationslärarna på Stockholm stads gymnasieskolor spelar i detta. Därefter kommunicerades det senaste om projektet. Sedan fick fyra fantastiska rektorer berätta hur de arbetar med att driva digitaliseringen på sina skolor. Sist berättade Darko Krsek om Skolplattform Stockholm.

Det var ett inspirerande tillfälle med mycket diskussion och kollegialt lärande.

Jan Holmqvist, gymnasiedirektör Stockholms stad

Charlotte Dingertz, samordnare Digitaliseringen i lärandet, utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Robert Mellander, rektor Östra Reals gymnasium

Ove Sköld, rektor Kungsholmens gymnasium

Patrick Vestberg, rektor Stockholm School of Science

Robert Waardahl, rektor Thorildsplans gymnasium

Darko Krsek, projektledare för införandeprojektet av Skolplattform Stockholm på gymnasiet

Charlotte Dingertz