Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Samarbete

Ett perspektiv på samarbete

UlfHelinSamarbetet mellan Stockholms gymnasieskolor och projektet 1:1 – 2016 är en viktig ingrediens i digitaliseringen av lärandet. Vi har intervjuat Ulf Helin, it-pedagog på Lindeparkens gymnasiesärskola, om hur han har använt projektet för att driva digitaliseringen på sin skola.

1. Kan du beskriva din roll på skolan?

Min roll som it-pedagog på Lindeparken är bland annat att samordna IKT-utvecklingen på skolan. Till min hjälp har jag lärare, assistenter, elever och vår IKT-grupp.

2. Hur kom du i kontakt med projektet 1:1 – 2016 för första gången?

Det var juni 2015 när vår kontaktperson från projektet kom till oss och utvärderade vår självskattning för läsåret 2014 med åtgärdsdiskussion och samtidigt planerade vi för höstens kommande självskattning. Självskattningen utfördes sedan den 13/8 och även då fick alla närvarande kännedom om 1:1 – 2016.

3. Kan du beskriva hur processen från och med självskattning till framtagande av handlingsplan såg ut?

Den första handlingsplanen skapades utifrån självskattningen 2014. Ledningen avsatte tid på uppstartsdagarna av terminen vid ett tillfälle för lärarna att göra självskattningen. Vi har därefter haft en till under hösten 2015. Självskattningsresultatet blev sedan grunden för lärarnas, arbetslagens och skolans IKT-planer.

Under den senaste självskattningsdagen, som anordnades tillsammans med projektgruppen 1:1 – 2016, träffades lärarna tillsammans i sina arbetslag och diskuterade hur man ville använda It i undervisningen. Resultatet från självskattningen samt lärarnas diskussioner sammanställdes av mig och jag la in detta i vår gemensamma IKT-plan. Skolans gemensamma IKT-plan diskuterades i skolans IKT-grupp och tillsammans med vår kontaktperson från 1:1–2016-projektet. Vi kom fram till en handlingsplan med åtgärder och slutdatum i en aktivitetplan för när saker ska ha genomförts. Därefter gick det ut i arbetslagen igen som började jobba enligt planen.

4. Vilket mervärde upplever du att stödet från 1:1 har gett dig?

I min roll som it-pedagog har jag har haft stor hjälp med strukturen tack vare vår konkreta handlingsplan som grundar sig på stadens IKT-plan. Medarbetarna i projektet har varit noga med uppföljning. Vi har kunnat diskutera vår handlingsplan tillsammans med vår kontaktperson från projektet. Han har varit engagerad i vårt arbete med handlingsplanen och deltog i möte när planen färdigställdes. Hans hjälp var viktig för att kunna specificera vår aktivitetsplan inom den närmsta tiden. Vi kom fram till att försöka hålla det enkelt och bestämde oss för tre huvuduppgifter att jobba med denna termin och nästa.

5. Vilket stöd skulle han vilja se att vi erbjuder Lindeparken och andra skolor framöver?

Vi vill gärna fortsättningsvis ha en kontaktperson i projektet som har koll på vad som är viktigt att tänka på framöver. Vi har pratat om att vi ska ha olika workshops på skolan där lärare kan inspirera varandra. Vi i IKT-gruppen kan även hålla utbildning i valda delar.

Jag tror att många lärare skulle uppskatta om 1:1 kunde erbjuda någon form av utbildningar där man fokuserar på elevverktyg och program/appar för elever. På Pedagog Stockholm finns mycket men det kan vara svårt att veta var man ska börja på egen hand. Därför är det bra att 1:1 projektet arrangerar utbildningsdagar eller workshops där lärare från olika gymnasiesärskolor medverkar. Jag har frågat våra lärare och de ser helst att utbildningarna sker på dagtid. Det är viktigt att tid avsätts för detta.

Inspirationsdagen v. 44 var mycket lyckad och responsen från lärarna var väldigt positiv.

6. Kan du rekommendera andra skolor att utnyttja de resurser och kompetenser som finns inom 1:1 – 2016?

Ja. För vår skola är det speciellt bra med allt stöd vi kan få med tanke på att vi har elever med särskilda behov. Vi har elever som kan ta till sig kunskaper i grupp och vissa som behöver mer tid enskilt tillsammans med lärare. Det ställer krav på lärarnas kunskaper i att kunna anpassa undervisningen med hjälp av IKT-verktyg. Därför är det bra att projektet har bidragit till att öka intresset och kunskaper för både personal och elever. I och med att projektet håller i självskattningarna och även kan följa upp handlingsplanerna så uppmuntrar det skolornas arbete med IKT i undervisningen.

7. Hur lyckas man på bästa sätt skapa ett bra samarbete mellan skolor och 1:1 – 2016?

Jag tycker att 1:1 har lyckats bra från början då de engagerade rektorerna på skolorna till att göra självskattningen och efterföljande uppföljning. Projektet kan erbjuda skolorna att komma ut och medverka på utbildningsdagar hålla workshops eller vara med på personalkonferenser.

Peter Åkerberg