Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Temperaturmätningar

Vårens temperaturmätningar är nu genomförda!

Projektet har nu genomfört samtliga temperaturmätningar på gymnasieskolorna i staden. Temperaturmätningarna är en viktig del av skolornas arbete med handlingsplanen och är en milstolpe inför kommande självskattning till hösten.

Temperaturmätningar1

Syftet med temperaturmätningarna har varit att följa upp och vid behov stödja genomförandet av handlingsplanen samt att sprida kunskap, goda exempel och lärdomar. Vi från projektet har fått träffa rektorer, inspirationslärare, arbetslagsledare och it-pedagoger för att diskutera digitaliseringsarbetet på skolan.

Det är mycket glädjande att se den höga aktivitet som råder ute på skolorna och hur arbetet med handlingsplanerna fortskrider. Detta är den andra omgången av temperaturmätningar som projekt 1:1 – 2016 genomför och den fina utvecklingen på gymnasieskolorna fortsätter i mycket god takt. Vi från projektet har på flera skolor följt upp temperaturmätningarna med diverse stödaktiviteter, exempelvis planera och medverka i Edcamps, genomföra workshops i Office365 och ge tips om digitala resurser.

Skolorna jobbar nu vidare med sin handlingsplan inför höstens självskattning, som blir den tredje i ordningen. Planeringen inför dessa självskattningar har redan påbörjats och vi ser fram emot att följa och stödja utvecklingen på skolorna fram till dess!

/Charlotte Dingertz

Vårens temperaturmätningar har inletts

Projektet sätter nu igång arbetet med temperaturmätningar ute på gymnasieskolorna. Vi har hittills hunnit träffa tre stycken och under våren kommer vi att träffa samtliga skolor. Temperaturmätningarna är en viktig del av skolornas arbete med handlingsplanen och är en milstolpe inför nästa självskattning.

Syftet med temperaturmätningarna är att följa upp och vid behov stödja genomförandet av handlingsplanen samt att sprida kunskap, goda exempel och lärdomar. 1:1–2016 projektet erbjuder flera stödaktiviteter och workshops för skolor som önskar ytterligare fortbildning och inspiration. Vi från projektet får tillfälle att träffa rektor, inspirationslärare, arbetslagsledare och it-pedagoger för att diskutera digitaliseringsarbetet på skolan.

Vi ser fram emot att under våren besöka alla gymnasieskolor och höra mer om de många initiativ och exempel på kollegialt lärande som ligger bakom den goda utvecklingen vi har sett i samband med höstens självskattningar.

/Charlotte Dingertz

Mycket händer i projektet 1 till 1, 2016

Bild1TillBloggProjektet 1:1 2016 är ett skolutvecklingsprojekt som ska öka den digitala mognaden hos lärarna, bibliotekarierna och skolledarna inom gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna. I denna blogg får läsare möjligheten att följa projektets aktiviteter ute på Stockholms stads gymnasieskolor. Just nu håller vi på att starta upp en inkubator, genomföra temperaturmätningar på Stockholms stads gymnasieskolor och planera fortbildning och inspiration för stadens inspirationslärare.

Inkubatorn kommer att prova och utvärdera innovativa arbetssätt i liten skala.  En inkubator, i detta sammanhang, är en miljö som fungerar som en kuvös för att få idéer att utvecklas och växa till användbara arbetssätt. De arbetssätt som tas fram kommer att dokumenteras för att sedan spridas till Stockholms stads skolor. Inkubatorn har kick-off den 13 april.

I temperaturmätningarna besöker projektet gymnasieskolorna för att följa upp och stötta arbetet med handlingsplanerna som skolorna tagit fram med hjälp av Verktyg för självskattning. Målet är att hjälpa skolorna att arbeta med och genomföra sina handlingsplaner. Projektet har hittills haft 19 av 30 temperaturmätningar. Trenden visar att många skolor arbetar mycket med sina handlingsplaner och genomför de aktiviteter de har prioriterat. Många arbetslag delar till exempel erfarenheter kring digitala verktyg under arbetslagsmöten.

Gruppen inspirationslärare har skapats av projektet för att driva det kollegiala lärandet på Stockholms stads gymnasieskolor. Inspirationslärarna ska bland annat arbeta för att stödja skolledningen i utvecklingsarbetet mot högre digital mognad, genomföra aktiviteter inom ramen för kollegialt lärande och skapa dialog och erfarenhetsutbyten mellan skolan och stadens ”it-skolor i framkant”. Gruppen hade kick-off den 28 januari i UR:s lokaler där fokus för dagen var inventering och diskussion om uppdraget.

I den här bloggen kommer vi att berätta om stort och smått inom projektet, sprida goda exempel och ge inspiration för digitaliseringen i lärandet.

Charlotte Dingertz