Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Infrastruktur

IT-strategi för ett bättre lärande

PrintI en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande, samarbete, kommunikation och administration förbättras och utvecklas verksamheten mot en högre måluppfyllelse. It gör skillnad för lärandet och ger en mer kostnadseffektiv administration. It i lärandet ger bättre möjligheter till individualisering för alla, inte minst för barn och elever i behov av särskilt stöd och för de elever som är i behov av större utmaningar. Ett viktigt perspektiv är att motverka skillnader mellan olika kulturer, kön och social bakgrund. Strategin ställer krav på att personalen i stadens kommunala förskolor och skolor har en hög kompetens inom it. It ska vara ett naturligt redskap i både pedagogiska och administrativa verksamheter och går inte att välja bort. Genomförandet av strategin ställer krav på ett tydligt ledarskap på alla nivåer.

En aktiv omvärldsbevakning med lokal förankring innebär att nya tekniska möjligheter och användningsområden omsätts i vardagsarbetet. En utvecklad it-användning ger vårdnadshavare ökade möjligheter till information, delaktighet och dialog på sina egna villkor. Arbetet med att utveckla användningen av it bör ske i samarbete med externa aktörer.

Utbildningsverksamheten i Stockholms stad ska erbjuda en utvecklande och effektiv it-miljö som ligger i linje med it-programmet för Stockholms stad, handlingsplanen för Grön it samt stadens eStrategi.

Strategin omfattar alla kommunala skolformer och förskolor; det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särvux. I följande text syftar ordet ”skola” på samtliga skolformer.

Infrastruktur för ökad tillgänglighet

I stadens samtliga förskolor och skolor ska tillgängligheten till it vara god. För att öka tillgängligheten och underlätta användningen i det pedagogiska arbetet är tillgången till nät är avgörande. Verksamheten ska kunna bedrivas mindre bunden av tid och plats.

Den pedagogiska personalen ska ha god tillgång till digitala hjälpmedel för att i första hand utföra de pedagogiska men även de administrativa uppgifterna.

Barn kommer tidigt i kontakt med it och det är därför viktigt att förskolan utnyttjar it i det pedagogiska arbetet. För skolans elever är hög tillgänglighet till it en självklarhet i vardagen. Skolan ska därför möta eleverna med de redskap de är vana vid och utifrån deras kompetens. Användning av it ska bidra till en bättre måluppfyllelse.

Förbättrad digital kompetens hos alla

För att säkerställa att de pedagogiska verksamheterna har hög digital kompetens krävs kontinuerlig kompetensutveckling. All personal ska naturligt använda it, i första hand när det gäller det pedagogiska men även i det administrativa arbetet. Ledningen ska vara goda förebilder och agera på ett sätt som stimulerar användandet av it hos personal och elever.

Förskolans och skolans ledning ska hålla sig ajour med hur digitaliseringen stöder och utvecklar det pedagogiska arbetet. Ledningen ska ständigt arbeta för att nya digitala verktyg används i syfte att utveckla organisationen och arbetssätten. It är ett viktigt verktyg i verksamheternas ständiga kvalitetsutveckling.

Alla barn och elever har under sin förskole- och skoltid rätt att använda och utveckla sin digitala kompetens. De ska känna att det är naturligt att använda it i sin kunskapsutveckling. Ett viktigt perspektiv är att motverka skillnader mellan olika kulturer, kön och social bakgrund, inte minst inom förskolan.

Digitalt innehåll

För att skolorna ska kunna utveckla arbete med it-stöd är det nödvändigt med en hög tillgång till program, läromedel, innehåll och andra resurser via webben. Digitala lärresurser i form av bilder, ljud, animationer, text, video eller andra komponenter avsedda för undervisning ska vara inslag som utvecklar undervisningen. Dessa utvecklas av företag och organisationer, men också av pedagogerna själva. Pedagogerna ska därför ha tillgång till verktyg för att skapa egna lärresurser som sedan kan delas med andra. I arbetet med att öka tillgången till både läromedel, lärresurser, applikationer och innehåll är det nödvändigt med samverkan med andra kommuner, myndigheter och leverantörer.

Samarbete och kommunikation

All pedagogisk personal ska använda sig av digitala verktyg för lärande, samarbete, kommunikation, uppföljning och administration. Stadens verksamhetssystem ska användas av alla. I det pedagogiska arbetet ska it integreras i undervisning och lärande. Det digitala arbetssättet ska vara en röd tråd från förskola till vuxenutbildning.

Förskolan och skolan använder it-stöd för att dokumentera barns och elevers utveckling och lärande. Alla vårdnadshavare och elever ska kunna kommunicera och skaffa sig information via stadens digitala plattformar, webbsidor och e-tjänster.

Uppföljning

För att ge strategin en lokal förankring ska varje nämnd ta fram en handlingsplan. Strategin omfattar all personal på alla nivåer samt alla barn och elever. Den ska följas upp kontinuerligt. De olika strategiska målen ska arbetas in i nämndernas respektive verksamhetsplan. Respektive enhetschef/rektor ansvarar för att enheten årligen följer upp den egna utvecklingen gentemot strategin för it i lärandet.

Varje nämnd ansvarar för att ta fram relevanta indikatorer för att styra mot en hög måluppfyllelse.

Trans

It-support för personal i Stockholms stad

Employees working in a call centerOm du har problem med din digitala enhet kan du kontakta nedanstående instanser:

Service Desk   (HCL, fd Volvo IT tel: 08-508 48 200)
Hjälper dig med frågor som rör din arbetsplatsdator, surfplattor (windows), standardprogram (Outlook, Word, Excel, Internet Explorer), skrivare eller lokala system.

Servicecentrum (Tieto, 020 83 83 00)
– Telefoni – Frågor gällande fasta telefonanslutningar eller abonnemang
– Mobiltelefoner och surfplattor – Frågor som berör mobiltelefoner eller surfplattor (iPad och Android). Exempelvis frågor rörande tjänsten mStart för att få tillgång till kalender och e-post i din smartphone eller surfplatta
– Datakommunikations- och nätverksfrågor inom stadens miljö.

Klicka på länken för att får mer info om supportvägar.

Serviceportalen är verktyget du använder för att bl a hantera ditt konto och byta lösenord
Klicka på länken för att komma till Serviceportalen

Supportguider är guider om Stockholms Stads verksamhetssystem, program och IT-verktyg
Klicka på länken för att komma till Supportguider

Software Center är det program som staden använder för att skicka ut och installera programvara. Genom att titta på den här lilla filmen på YouTube kommer du att först varför din dator kanske inte fungerar så bra och vad du själv kan göra åt det.
Klicka på länken för att komma till filmen på YouTube.

Fjärraccess VPN Med VPN-tjänsten kan användare med bärbar dator nå och använda stadens arbetsplatssystem och dess tjänster via internet, t ex hemifrån, på ett säkert sätt. VPN-tjänsten är oberoende av vilken form av internetanslutning som användaren väljer. Upplevd prestanda i tjänsten är dock till viss del beroende av hastigheten på internetanslutningen. Tjänsten är gratis men måste beställas via HCL.

Klicka på länken för att komma åt information om VPN-klienten

Trans