Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Uppföljning

Skolverkets sammanställning kring forskning och IT

Skolverkets Logotyp för Forskning i skolanPå Skolverkets sida finns en sammanställning av relevant och aktuell forskning om IT i skolan. Där kan du ta del av forskning inom området it i skolan och få underlag till utvecklings- och förändringsarbete i din skola. Forskningsbevakningen görs huvudsakligen av Malmö högskola på Skolverkets uppdrag.

För att hitta på sidan bland de publicerade artiklarna och länkar till materialet kan du använda vänstermenyns katerorier. Artiklarna om forskningsresultaten är organiserade i fyra områden:

 • Undervisning
 • Relationer och lärande
 • Elevers användning
 • Klassiskt och historisk forskning

Här finns många spännande teman som kan bidra till att utveckla skolan med hjälp av digitalisering.

Trans

Att leda i förändring – en bok om digitaliseringen i skolan

I takt med att skolan digitaliseras i en all snabbare fart sätts ett allt större fokus på ledarens roll för att lyckas. En kommun som var tidigt ute med att ge elever varsin skoldator var Falkenberg. Nu har Arja Holmstedt Svensson, tidigare förvaltningschef i Falkenbergs kommun, skrivit en bok om Falkenbergs förändringsresa:  Att leda i förändring

 Boken beskriver hennes berättelse om uppdraget och utmaningarna. Från uppstart till genomförande, från vision till implementering.  Att vara ledare i en förändringsprocess kräver en tydlig riktning, en stark övertygelse och en förmåga att entusiasmera, menar Arja. I boken beskrivs arbetet med politiker, rektorer och lärare, i medgång och i motgång.

Till projektet kopplades forskare som följde processen, och i boken får vi ta del av deras slutsatser. Falkenberg var även en av de huvudmän som deltog i forskningssatsningen kring 1-1: Unos Uno. Det har även skrivits en doktorsavhandling om Falkenbergs resa kring 1:1  av Martin Tallvid (en dator per elev).

De konkreta exemplen från Falkenbergs kommun kompletteras i boken med teorier kring förändring och ledarskap. Genom hela boken ser vi händelserna genom förvaltningschefens ögon.

Boken är utgiven av Gleerups förlag, april 2016.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken >>

Fronter – en plattform för lärare, elever och vårdnadshavare inom gymnasieskolan

fronterFronter är en lärplattform som används av elever, lärare och vårdnadshavare i gymnasieskolorna. I Fronter kan lärarna skapa rum utifrån kursgrupper, där lägger de upp sin kursplanering och här kan eleverna ”lämna in” uppgifter som läraren bedömer och ger återkoppling på. Rumsfunktionen i Fronter underlättar för samarbete mellan elever och lärare.

I Fronter kan skolan kommunicera via publicering i informationskanaler till elever och vårdnadshavare.

Genom Fronter får elever och lärare tillgång till många digitala resurser så som Office365, Learnify, NE, Landguiden, WorldBook, bibliotekssystem och SLI.

Klicka på länken för att komma till Fronter

Trans

Websurvey – ett verktyg för att skapa enkäter

websurvey_logoWebsurvey är ett kraftfullt webbaserat enkätprogram. Skolor i Stockholms stad kan köpa programmet via Medioteket till ett förmånligt pris. Du kan prova verktyget gratis.

Klicka på denna länk för att komma åt gratisversionen av verktyget

Kontakta Robert Broman på Medioteket för mer information.

Trans

Skolwebben – en plattform för lärare, elever och vårdnadshavare inom grundskolan

barn_skriver_pa_ipad_0Stockholms Skolwebb är en plattform för elever, lärare och vårdnadshavare inom grundskolan. I Skolwebben registrerar lärare elevernas frånvaro/närvaro, där lägger de upp sin planering och där dokumenterar och bedömer de elevernas lärande. Rumsfunktionen i Skolwebben underlättar för samarbete mellan elever och lärare. Elever och lärare har tillgång till sina dokument och sin e-post eftersom plattformen är webbtjänst.

I Skolwebben kan skolan kommunicera via publicering i informationskanaler till elever och vårdnadshavarna.

Elever och lärare har tillgång till digitala resurser i Skolwebben som Learnify, NE, Landguiden och mediearkivet Retriever. De ser också sitt schema i en kalender. Pedagoger och skolledare kan göra uppföljningar av den elevdokumentation som görs under läsåret.

Klicka på länken för att komma till Skolwebben

Trans

IT i undervisningen – Skolverkets resurser och sidor

logoSkolverket-2På Skolverkets webbsida finns det en uppsjö av information om digitalisering. Under rubriken ”IT i undervisningen” hittar du följande:

 • Digitala resurser – en sida som visar hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser med lärare och elever.
 • Checklistor för hur du kan hantera: källkritik, sociala medier och digitala lärresurser.
 • Vad du bör tänka på innan du använder molntjänster.
 • Kursmaterial om hur du kan utveckla undervisningen med hjälp av digitalisering.
 • Förslaget till nationella IT-strategier.
 • Undersökningar och forskning om digitalisering i undervisningen

Klicka på länken för att komma till Skolverkets sida.

Trans

IT-strategi för ett bättre lärande

PrintI en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande, samarbete, kommunikation och administration förbättras och utvecklas verksamheten mot en högre måluppfyllelse. It gör skillnad för lärandet och ger en mer kostnadseffektiv administration. It i lärandet ger bättre möjligheter till individualisering för alla, inte minst för barn och elever i behov av särskilt stöd och för de elever som är i behov av större utmaningar. Ett viktigt perspektiv är att motverka skillnader mellan olika kulturer, kön och social bakgrund. Strategin ställer krav på att personalen i stadens kommunala förskolor och skolor har en hög kompetens inom it. It ska vara ett naturligt redskap i både pedagogiska och administrativa verksamheter och går inte att välja bort. Genomförandet av strategin ställer krav på ett tydligt ledarskap på alla nivåer.

En aktiv omvärldsbevakning med lokal förankring innebär att nya tekniska möjligheter och användningsområden omsätts i vardagsarbetet. En utvecklad it-användning ger vårdnadshavare ökade möjligheter till information, delaktighet och dialog på sina egna villkor. Arbetet med att utveckla användningen av it bör ske i samarbete med externa aktörer.

Utbildningsverksamheten i Stockholms stad ska erbjuda en utvecklande och effektiv it-miljö som ligger i linje med it-programmet för Stockholms stad, handlingsplanen för Grön it samt stadens eStrategi.

Strategin omfattar alla kommunala skolformer och förskolor; det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särvux. I följande text syftar ordet ”skola” på samtliga skolformer.

Infrastruktur för ökad tillgänglighet

I stadens samtliga förskolor och skolor ska tillgängligheten till it vara god. För att öka tillgängligheten och underlätta användningen i det pedagogiska arbetet är tillgången till nät är avgörande. Verksamheten ska kunna bedrivas mindre bunden av tid och plats.

Den pedagogiska personalen ska ha god tillgång till digitala hjälpmedel för att i första hand utföra de pedagogiska men även de administrativa uppgifterna.

Barn kommer tidigt i kontakt med it och det är därför viktigt att förskolan utnyttjar it i det pedagogiska arbetet. För skolans elever är hög tillgänglighet till it en självklarhet i vardagen. Skolan ska därför möta eleverna med de redskap de är vana vid och utifrån deras kompetens. Användning av it ska bidra till en bättre måluppfyllelse.

Förbättrad digital kompetens hos alla

För att säkerställa att de pedagogiska verksamheterna har hög digital kompetens krävs kontinuerlig kompetensutveckling. All personal ska naturligt använda it, i första hand när det gäller det pedagogiska men även i det administrativa arbetet. Ledningen ska vara goda förebilder och agera på ett sätt som stimulerar användandet av it hos personal och elever.

Förskolans och skolans ledning ska hålla sig ajour med hur digitaliseringen stöder och utvecklar det pedagogiska arbetet. Ledningen ska ständigt arbeta för att nya digitala verktyg används i syfte att utveckla organisationen och arbetssätten. It är ett viktigt verktyg i verksamheternas ständiga kvalitetsutveckling.

Alla barn och elever har under sin förskole- och skoltid rätt att använda och utveckla sin digitala kompetens. De ska känna att det är naturligt att använda it i sin kunskapsutveckling. Ett viktigt perspektiv är att motverka skillnader mellan olika kulturer, kön och social bakgrund, inte minst inom förskolan.

Digitalt innehåll

För att skolorna ska kunna utveckla arbete med it-stöd är det nödvändigt med en hög tillgång till program, läromedel, innehåll och andra resurser via webben. Digitala lärresurser i form av bilder, ljud, animationer, text, video eller andra komponenter avsedda för undervisning ska vara inslag som utvecklar undervisningen. Dessa utvecklas av företag och organisationer, men också av pedagogerna själva. Pedagogerna ska därför ha tillgång till verktyg för att skapa egna lärresurser som sedan kan delas med andra. I arbetet med att öka tillgången till både läromedel, lärresurser, applikationer och innehåll är det nödvändigt med samverkan med andra kommuner, myndigheter och leverantörer.

Samarbete och kommunikation

All pedagogisk personal ska använda sig av digitala verktyg för lärande, samarbete, kommunikation, uppföljning och administration. Stadens verksamhetssystem ska användas av alla. I det pedagogiska arbetet ska it integreras i undervisning och lärande. Det digitala arbetssättet ska vara en röd tråd från förskola till vuxenutbildning.

Förskolan och skolan använder it-stöd för att dokumentera barns och elevers utveckling och lärande. Alla vårdnadshavare och elever ska kunna kommunicera och skaffa sig information via stadens digitala plattformar, webbsidor och e-tjänster.

Uppföljning

För att ge strategin en lokal förankring ska varje nämnd ta fram en handlingsplan. Strategin omfattar all personal på alla nivåer samt alla barn och elever. Den ska följas upp kontinuerligt. De olika strategiska målen ska arbetas in i nämndernas respektive verksamhetsplan. Respektive enhetschef/rektor ansvarar för att enheten årligen följer upp den egna utvecklingen gentemot strategin för it i lärandet.

Varje nämnd ansvarar för att ta fram relevanta indikatorer för att styra mot en hög måluppfyllelse.

Trans

Framgångsfaktorer för digital utveckling

RapportProjekten 1:1 2016 och Verktyg för självskattning har genomfört en grundlig analys för att identifiera de viktigaste faktorerna för digital utveckling på skolorna. För att kartlägga dessa framgångsfaktorer har en serie intervjuer genomförts med 67 personer från fem grundskolor och fem gymnasieskolor i Stockholms stad.

Läs rapporten nedan:

Framgångsfaktorer för digital utveckling

Trans

UNOS UNO – svensk forskning om 1:1


Unosuno_mellan
Unos Uno-projektet är det hittills största svenska forskningsprojektet kring en dator till varje elev. I projektet har ett tjugotal skolor i elva kommuner och en friskolekoncern har deltagit. Projektet tog sitt namn från den idé som då låg i tiden, nämligen att varje elev skulle ha en egen dator (vanligen förkortat 1:1). Man har samlat in data under perioden 2011-2013. Under våren 2014 slutrapporterades forskningsprojektet.

Forskningens högsta prioritet är att fokusera på elevers lärande, kunskapsutveckling och elevresultat, men också studera:

 1. Pedagogernas förändrade roll och arbetssätt
 2. Vilka förändringar skolledningen har genomfört och hur de fortlöpande arbetar för att stötta pedagogerna och elevernas kunskapsutveckling kopplat till de möjligheter som datorerna ger.
 3. Samverkan mellan hem och skola för att stödja elevernas kunskapsresa. Lärande sker på fler ställen än i skolan och här måste en dialog och ett samarbete mellan hem och skola etableras, inte minst för att tydliggöra vem som stöttar i vilka processer och hur tekniken i sin tur kan överbrygga det fysiska avståndet och ge en 24*7 lärande miljö där lärar- elev och förälder finns tillgängliga.

I forskningsprojektet deltog följande  kommuner och huvudmän
Botkyrka kommun, Falkenberg kommun, Helsingborgs kommun, Köpings kommun, Lysekils kommun, Malmö stad, Nacka kommun, Pysslingen, Sollentuna kommun, Täby kommun, Västerås stad och Sveriges Kommuner och Landsting.

Sammanfattning av resultat

Trans