Visar alla blogginlägg från: november 2015

Anna och Kirsis digitala resa

Vi har tagit oss till Förskolan Blåklinten på Västmannagatan på Norrmalm. Där träffar vi pedagogerna Anna Sandler och Kirsi Ahlström. Tillsammans med kollegorna har de nyligen avslutat en utbildning i Skolplattformen. De är entusiastiska och sugna på att få komma igång.

bild fsk blogg anna och kirsi– Vi förväntar oss att Skolplattformen först och främst ska vara ett enkelt och lättmanövrerat verktyg för oss pedagoger att arbeta i men också bidra till en enkel, smidig och livligare kommunikation med föräldrarna. Idag saknar vi en modern digital kommunikationsyta som vi kan bjuda in föräldrarna till. Med Skolplattformen blir det enklare att visa vad vi gör. Föräldrarna får mer insyn i verksamheten. De kommer också själva kunna bestämma när de vill titta in på vår verksamhet via datorn, lärplattan (ipad, surfplatta etc.) eller mobilen.

Norrmalm är för närvarande, tillsammans med Skärholmen, pilot för förskolans införande av de pedagogiska verktygen i Skolplattformen och utbildningarna är i full gång. Målet för förskolan är att Skolplattformen ska användas för pedagogisk dokumentation, planering, uppföljning och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Anna Sandler tycker att det känns spännande och stort att börja arbeta med Skolplattformens pedagogiska verktyg.
– Jag är motiverad och nyfiken på vad det här kan ge mig. Samtidigt kände jag: Oj! Hur ska jag klara det här?

Pedagogerna har tillsammans med sina kollegor haft tre utbildningstillfällen.
– Första tillfället kändes enkelt. Andra tillfället var lite mer komplicerat, men vid tredje tillfället föll saker på plats, säger Anna och Kirsi.

Efter avslutad utbildning är båda överens om att Skolplattformens pedagogiska verktyg är moderna och lättmanövrerade för bildhandtering, ljud och film.
– Jag har tidigare känt att det varit svårt att arbeta i vårt gamla it-verktyg med just bildhantering. I Skolplattformen känns det mycket lättare, säger Kirsi.

– Nu ser vi fram emot att vi barnskötare, med mindre planeringstid, kan bli mer delaktiga i dokumentationen och att vi på ett enkelt sätt kan bidra med bilddokumentation, blogginlägg och liknande, avslutar Anna och Kirsi.

Läs mer på Skolplattformens hemsida eller intranätet.

/Christel Jahge och Karin Benjaminsson, utvecklingspedagoger på Norrmalm

Hur går Skolplattformens piloter till?

Skolplattformen är inne i en intensiv fas med tester och piloter inom alla skolformer. Men vad innebär det egentligen? Ett exempel är det som sker på Skärholmens förskolor där medarbetare utbildas i Skolplattformens pedagogiska verktyg. Nedan berättar utvecklingspedagogerna Carina Herbertsson och Christina Turén samt projektledaren Peter Hansson, som är ansvariga för utbildningarna, om hur det går till och vilka reaktioner utbildningarna har mött.

Två enheter i stadsdelen är redan klara med sin utbildning och arbetet i den tredje enheten har börjat. Sammanlagt kommer alla medarbetare i fem enheter att få utbildning i Skolplattformens pedagogiska verktyg. Totalt cirka 300 medarbetare, barnskötare, förskollärare och chefer får kunskap i att använda och arbeta i Skolplattformen. Stort fokus ligger på att Skolplattformen ska underlätta och stödja arbetet med pedagogisk dokumentation.

Utvärderingarna från de första utbildningarna är positiva och lyfter bland annat den pedagogiska dokumentationen, men också det egna ansvaret för att nå framgång:

”Jag kan bli bättre själv och lära mig mer om datorer. Jag kan också bli bättre på lära andra som inte kan”

”Fantastiskt med ett verktyg som stöder pedagogisk dokumentation”

Sonia Vasconcello och Ann-Cathrine Berkeborn
skriver tillsammans. Genom diskussion och reflektion
kommer de fram till innehållet i texten som beskriver
det projekt som de och barnen är involverade i.

Kursdeltagarna genomför utbildningen tillsammans i sitt arbetslag, vilket gör att de kan börja arbeta i plattformen tillsammans redan där och då. Kunskapen om Skolplattformen som ett verktyg för att utveckla förskolans verksamhet skapas alltså gemensamt i arbetslagen. Intresset och engagemanget hos kursdeltagarna är stort, även om det kan kännas lite nervöst att möta någonting helt nytt som Skolplattformen innebär för förskolan. Därför är det särskilt roligt att se att de medarbetare som känt sig lite osäkra på att använda datorer och lärplattor (surfplattor, läsplattor etc.) snabbt upptäcker möjligheterna med Skolplattformen och vill fortsätta att utveckla sina kunskaper och färdigheter ännu mer.

Utvecklingspedagog Carina Herbertsson (i bakgrunden) 
visar för kursdeltagarna hur de kan arbeta med lärplattan 
i Skolplattformen. Under utbildningen får kursdeltagarna 
möjlighet att arbeta med att lägga in bild, text, film, och 
länkar i olika plattformar.

När vi frågar deltagarna om deras förväntningar på Skolplattformen så nämns bland annat den ökade möjligheten till delaktighet för föräldrar:

Terese Lagerholm:

”Att den ska underlätta arbetet, att allt är samlat på en plats. Både det arbete som vi ska göra och informationen till föräldrar, att det på så vis sparar tid.”

Rawa Fenjan:

”Att få arbeta med observationer och dokumentation, få nya idéer och utveckla sig. Lättare kontakt med föräldrarna”

Sousan Zarahaba:

”Att det ska gå lätt för föräldrar att gå in på Skolplattformen och se vad vi gör under dagen. Att föräldrarna kan titta på kvällen. I dag kan det vara svårt för föräldrarna att ha tid att titta på våra dokumentationer när de hämtar barnen”

Terese Lagerholm och Rawa Fenjan, Sousan Zarahaba
är i full gång med att spela in sig själva på film där de
presenterar sitt arbetslag på Skolplattformen.

Om själva utbildningen säger en annan deltagare, Nidhal Dakhil, så här:

”Roligt, jag lärde mig mycket. Jag blir motiverad. Jag vill gärna utvecklas mer så att jag kan lära mina kollegor. Det är roligt att vi lär tillsammans genom samarbete”

Tahira Guliyevo, som går utbildningen tillsammans med Nidhal, säger:

”Jag har jobbat med datorer hela mitt liv, men själva systemet är nytt för mig. Jag tycker mycket om att vi reflekterar tillsammans och att vi kan skriva direkt i Skolplattformen. Det underlättar. Det är bra att vi kan reflektera tillsammans istället för att var och en skriver en egen observation eller dokumentation, som vi gjorde tidigare. Alla har olika åsikter och vi lär av varandra, vi kompletterar varandra”

Tahira Guliyevo och Nidhal Dakhil reflekterar
tillsammans utifrån ett filmklipp där de fångat
barnens utforskande av bygg och konstruktion.

Samtidigt som utbildningarna pågår planeras Skärholmens mottagarorganisation. Ett nätverk för våra superanvändare startas upp i november. Superanvändarna har en viktig funktion i den organisation som byggs kring Skolplattformen i Skärholmen. De kommer både att fungera som ett stöd för kollegor på förskolorna samt vara en länk mellan verksamheten och den referens- och styrgrupp som kommer att ha ansvaret för att förvalta och vidareutveckla Skolplattformen.

Läs mer om Skolplattformen på intranätet eller Skolplattformens hemsida.

/Carina Herbertsson, utvecklingspedagog, Christina Turén, utvecklingspedagog och Peter Hansson, projektledare

Skolplattformen – en plats för utforskande förskolebarn

I och med Skolplattformen kommer förskolan att få möjlighet att visa och kommunicera förskolans syn på lärande. Förskolan vimlar av engagerade och kreativa medforskande pedagoger som ser fram emot att få berätta om kompetenta och nyfikna barns utforskande.

Från Läroplan till filosofi

Norrmalms kommunala förskolor hämtar sin inspiration och sitt pedagogiska arbetssätt från förskolans läroplan och Reggio Emilias filosofi. Arbetssättet bygger på en stark tilltro till människans möjligheter och en övertygelse om att barn redan från födseln är kompetenta, aktiva lärande individer. Lärandet i förskolan är en process där barnet ges möjlighet att utforska sin omvärld i samverkan med andra, miljön och materialet.

En cirkulär process

Ett utforskande arbetssätt stöds av pedagogisk dokumentation där barns teorier och hypoteser efterfrågas, prövas och synliggörs. Arbetssättet skapar en cirkulär process för lärande och utveckling där de avgörande begreppen är observation, dokumentation, reflektion och analys. I Skolplattformens verktyg Planeraren kan pedagogerna arbeta med pedagogisk dokumentation. Planeraren ger möjligheter att samla allt material från den cirkulära processen. Detta kommer att underlätta pedagogernas arbete då det blir överskådligt och lättillgänglig.

Ny kunskap med pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur förskolan kan synliggöra barnens lärandeprocesser i enlighet med förskolans läroplan. Med hjälp av Skolpattformen kommer dessa läroprocesser att bli ännu tydligare. Den pedagogiska dokumentationen skapar en omvänd syn på lärande där barnens intresse och nyfikna utforskande får styra själva lärandeprocessen. Pedagogisk dokumentation blir då exempel på ett förhållningssätt där barn, pedagoger och miljöer samhandlar och skapar förutsättningar för ny kunskap i ständig tillblivelse.

Christel Jahge och Karin Benjaminsson, Utvecklingspedagoger på Norrmalm