Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
inkludering i förskola

Birgitta Hammarström Lewenhagen om arvet efter barnstugeutredningen

birgitta hammarström lewenhagenOm demokratisk samfostran och syn på integration/inkludering. Föreläsningen tar avstamp i Hammarström Lewenhagens avhandling om den svenska förskolemodellen 1968-1998. Fokus är särskilt på barnstugeutredningens tal om demokrati och inkludering samt de pedagogiska relationernas betydelse för barns lärande och utveckling till öppna och hänsynsfulla medborgare.

Ur ett läroplanshistoriskt och läroplansteoretiskt perspektiv diskuteras och jämförs barnstugeutredningens idéarv med dagens syn på barn, kunskapsprocesser och värdegrund, som det framträder i förskolans läroplan. Men även en diskussion kring förskolans idéarv av humanistisk bildningstradition och reformpedagogik. Vilka spår kan följas i barnstugeutredningens nyskapande förskoletradition med betoning på ett utforskande arbetssätt och dialogens betydelse för jagutveckling, kommunikationsförmåga och begreppsbildning?
Birgitta Hammarström Lewenhagen är fil dr  och universitetslektor i pedagogik på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hon har mångårig erfarenhet inom förskolans fält, som socionom på 1970-talet, förskolekonsult på 1980-talet, och lärarutbildare främst inom förskollärarutbildning sedan slutet på 1980-talet. Förutom ett förskolehistoriskt och barnpolitiskt forskningsintresse har hon också arbetat med och forskat kring frågor om handledning för förskollärare inom VFU.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson

Per Dahlbeck: Vad kan vi lära av Malmö FF? Inte i fråga om fotboll, men väl om inkludering?

Per DahlbeckMalmö FF har ett lag och en publik som speglar Malmös mångfald väl. Hur har de lyckats med att inkludera medborgarna, oberoende kön eller etniskt ursprung?

Vad kan en förskola betyda för barns och föräldrars möjlighet att vara med i ett samhällsbygge? Hur kan olika förmågor, språkliga såväl som andra, tillvaratas och bli viktiga i ett meningsskapande arbete på en förskola? Kortsiktigt för att utveckla en pedagogisk verksamhet och långsiktigt för att påverka och utgöra en del av ett samhällsbygge? Hur skapar vi en förskola som välkomnar alla de som kommer dit, men samtidigt är tydligt med vissa krav och förväntningar? Föreläsningen ger teoretiska perspektiv och utgår från praktiska exempel, både vad gäller förskolans möjliga roll i ett samhällsbygge och i relation till det som Malmö FF tycks lyckas med.

Per Dahlbeck arbetar som universitetsadjunkt på Malmö högskola. Han har varit redaktör för två böcker som har som ambition att synliggöra och ge exempel på en förskola respektive en skola som berör och gör skillnad. Dahlbeck arbetar numera nästan uteslutande med utvecklingsuppdrag som riktar sig till både förskolan och skolan och som inkluderar att arbeta med dokumentation som ett redskap för utveckling.

Läs mer om Förskolesummit 2015 11-12 juni.

Helena Karlson