Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Skärholmen

Skolplattformen – Nu går arbetet vidare i Skärholmen

Efter ett år av intensiva utbildningsperioder, bekantskap med ett nytt digitalt verktyg och fördjupning i arbetet kring pedagogisk dokumentation står vi i Skärholmen inför det faktum att vårdnadshavarna snart kopplas på. Är vi redo?

Vid all implementeringsarbete är det viktigt att utvärdera och följa upp. Som relativt nytillträdd projektledare för Skolplattformen i Skärholmen, har jag behövt sätta mig in i implementeringsarbetet som bedrivits här i Skärholmen samt ”kolla läget” hur det ser ut i verksamheterna idag.

Jag intervjuade våra utbildare, en biträdande förskolechef och en utvecklingsledare om deras upplevelser kring pilotprojektet med Pedagogiska Verktyg i Skärholmen. Intervjun blev till en film och den tänkte jag dela med mig av till er. När man går på obeprövad mark som detta införande av Skolplattformen är blir det viktigt att man också delar med sig av sina erfarenheter för att driva projektet vidare. Med erfarenhet från liknade implementeringar vet jag hur viktigt det är att man gör arbetet tillsammans, alla behöver vara delaktiga från högsta chef till pedagogerna ute i den dagliga verksamheten. Alla behöver vi hoppa på tåget, men vi behöver också få en insikt i varför vi gör detta. Det viktiga är inte att vi digitaliserar oss, utan hur vi gör det.

Tobias Gyllensvärd
Projektledare Skolplattformen
Skärholmens stadsdelsförvaltning

Införandet av Skolplattformen går in i ett nytt skede

stafettpinne

Nu går införande av Skolplattformen och Pedagogiska verktyg på förskolan in i ett nytt skede. Vi kallar det stafettpinnen. Norrmalm och Skärholmen, som har varit pilotstadsdelar, lämnar över till vardera tre stadsdelar.

IMG_0020 BeskurenVi på Norrmalm fick Farsta, Hässelby-Vällingby och Södermalm. Vilka härliga gäng! I staddelarnas projektgrupper ingår, projektledare, utbildare, köhandläggare, tekniskt stöd och kommunikatör. Bredden på kompetenserna är alltså stor, vilket behövs för ett lyckat införande. Tillsammans hade vi fyra mycket givande utbildningsdagar. Vi lärde av varandra, lät oss inspireras och blickade framåt. Framåt mot nya möjligheter till förbättrat lärande och förbättrad kommunikation för barn, familjer, pedagoger och ledning i staden. Det här bådar gott för det fortsatta införandet.

Trots ett års arbete med pilotinförandet av Skolplattformen är förskolan än så länge bara i början av att hantera ett modernt digitalt verktyg. Ett redskap som i förlängningen kan skapa förutsättningar för en mer sammanhållen stad och en likvärdig förskola. Äntligen får förskolan visa upp sitt professionella kvalitativa arbete för en bredare publik!

Vi vet vad Skolplattformen är, men inte vad den kan bli.
Heja förskolan och Pedagogiska verktyg!

/Karin Benjaminsson och Christel Jahge, utvecklingspedagoger på Norrmalm.

IMG_2302

Hur går Skolplattformens piloter till?

Skolplattformen är inne i en intensiv fas med tester och piloter inom alla skolformer. Men vad innebär det egentligen? Ett exempel är det som sker på Skärholmens förskolor där medarbetare utbildas i Skolplattformens pedagogiska verktyg. Nedan berättar utvecklingspedagogerna Carina Herbertsson och Christina Turén samt projektledaren Peter Hansson, som är ansvariga för utbildningarna, om hur det går till och vilka reaktioner utbildningarna har mött.

Två enheter i stadsdelen är redan klara med sin utbildning och arbetet i den tredje enheten har börjat. Sammanlagt kommer alla medarbetare i fem enheter att få utbildning i Skolplattformens pedagogiska verktyg. Totalt cirka 300 medarbetare, barnskötare, förskollärare och chefer får kunskap i att använda och arbeta i Skolplattformen. Stort fokus ligger på att Skolplattformen ska underlätta och stödja arbetet med pedagogisk dokumentation.

Utvärderingarna från de första utbildningarna är positiva och lyfter bland annat den pedagogiska dokumentationen, men också det egna ansvaret för att nå framgång:

”Jag kan bli bättre själv och lära mig mer om datorer. Jag kan också bli bättre på lära andra som inte kan”

”Fantastiskt med ett verktyg som stöder pedagogisk dokumentation”

Sonia Vasconcello och Ann-Cathrine Berkeborn
skriver tillsammans. Genom diskussion och reflektion
kommer de fram till innehållet i texten som beskriver
det projekt som de och barnen är involverade i.

Kursdeltagarna genomför utbildningen tillsammans i sitt arbetslag, vilket gör att de kan börja arbeta i plattformen tillsammans redan där och då. Kunskapen om Skolplattformen som ett verktyg för att utveckla förskolans verksamhet skapas alltså gemensamt i arbetslagen. Intresset och engagemanget hos kursdeltagarna är stort, även om det kan kännas lite nervöst att möta någonting helt nytt som Skolplattformen innebär för förskolan. Därför är det särskilt roligt att se att de medarbetare som känt sig lite osäkra på att använda datorer och lärplattor (surfplattor, läsplattor etc.) snabbt upptäcker möjligheterna med Skolplattformen och vill fortsätta att utveckla sina kunskaper och färdigheter ännu mer.

Utvecklingspedagog Carina Herbertsson (i bakgrunden) 
visar för kursdeltagarna hur de kan arbeta med lärplattan 
i Skolplattformen. Under utbildningen får kursdeltagarna 
möjlighet att arbeta med att lägga in bild, text, film, och 
länkar i olika plattformar.

När vi frågar deltagarna om deras förväntningar på Skolplattformen så nämns bland annat den ökade möjligheten till delaktighet för föräldrar:

Terese Lagerholm:

”Att den ska underlätta arbetet, att allt är samlat på en plats. Både det arbete som vi ska göra och informationen till föräldrar, att det på så vis sparar tid.”

Rawa Fenjan:

”Att få arbeta med observationer och dokumentation, få nya idéer och utveckla sig. Lättare kontakt med föräldrarna”

Sousan Zarahaba:

”Att det ska gå lätt för föräldrar att gå in på Skolplattformen och se vad vi gör under dagen. Att föräldrarna kan titta på kvällen. I dag kan det vara svårt för föräldrarna att ha tid att titta på våra dokumentationer när de hämtar barnen”

Terese Lagerholm och Rawa Fenjan, Sousan Zarahaba
är i full gång med att spela in sig själva på film där de
presenterar sitt arbetslag på Skolplattformen.

Om själva utbildningen säger en annan deltagare, Nidhal Dakhil, så här:

”Roligt, jag lärde mig mycket. Jag blir motiverad. Jag vill gärna utvecklas mer så att jag kan lära mina kollegor. Det är roligt att vi lär tillsammans genom samarbete”

Tahira Guliyevo, som går utbildningen tillsammans med Nidhal, säger:

”Jag har jobbat med datorer hela mitt liv, men själva systemet är nytt för mig. Jag tycker mycket om att vi reflekterar tillsammans och att vi kan skriva direkt i Skolplattformen. Det underlättar. Det är bra att vi kan reflektera tillsammans istället för att var och en skriver en egen observation eller dokumentation, som vi gjorde tidigare. Alla har olika åsikter och vi lär av varandra, vi kompletterar varandra”

Tahira Guliyevo och Nidhal Dakhil reflekterar
tillsammans utifrån ett filmklipp där de fångat
barnens utforskande av bygg och konstruktion.

Samtidigt som utbildningarna pågår planeras Skärholmens mottagarorganisation. Ett nätverk för våra superanvändare startas upp i november. Superanvändarna har en viktig funktion i den organisation som byggs kring Skolplattformen i Skärholmen. De kommer både att fungera som ett stöd för kollegor på förskolorna samt vara en länk mellan verksamheten och den referens- och styrgrupp som kommer att ha ansvaret för att förvalta och vidareutveckla Skolplattformen.

Läs mer om Skolplattformen på intranätet eller Skolplattformens hemsida.

/Carina Herbertsson, utvecklingspedagog, Christina Turén, utvecklingspedagog och Peter Hansson, projektledare