Visar alla blogginlägg från: januari 2011

Elever med läshandikapp diskrimineras i grundskolan

Såg du rubriken i Dagens Nyheter den 8 januari i år?

Helena Bross och Ulla Föhrer skriver på debattsidan en artikel om att elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter inte får den hjälp de behöver och är berättigade till. Idag finns teknik som kan ge dessa elever en chans att lyckas i skolan trots svårigheter att läsa.

Författarna pekar på hjälpmedel som dator, bokstavsinlärning på dator, talböcker, Daisyspelare, talsyntes, ljudböcker, etc. och menar att många skolor underlåter att tillhandahålla dessa redskap. De pekar också på att pedagogerna fortfarande saknar kunskap för att kunna hjälpa eleverna med modern teknik.

 Verktyg för lärare

Här i Stockholms stad kan skolan vända sig till Uppdragsavdelningen för att få hjälp med utbildning och handhavande av denna teknik. Vi har kurser flera gånger per termin kring digitala hjälpmedel för läsning. Vi erbjuder också kurser i ”Att skriva sig till läsning”. Cirkulationsbiblioteket lånar ut alla sina titlar som talbok. Skoldatateket har ett nätverk för specialpedagoger där man bl.a informerar om ny teknik. Alla lärare i den kommunala grundskolan har möjlighet att i Skoldatateket få kunskap om kompensatoriska verktyg för elever i behov av särkilt stöd. Vi anordnar visningar och kurser flera gånger per termin.

Kurser och seminarier våren 2011

Alla dessa kurser, seminarier, workshops annonseras och beskrivs i Uppdragsavdelningens vårutbud 2011 och på Mediotekets hemsida. www.stockholm.se/medioteket Observera att det mesta av utbudet är kostnadsfritt för stadens kommunala grundskolor. Vi på Uppdragsavdelningen hoppas nu att debatten får fler pedagoger att ta del av den kunskap vi förmedlar!

Du kan också hitta informationen i Kalendariet på Pedagog Stockholm www.pedagogstockholm.se

Använd de programvaror som finns i datorerna på skolorna

I skolornas datorer finns datorprogram tillgängliga för att underlätta elevernas lärande, t.ex.  talsyntes, ordlistor, ordböcker på flera språk och rättstavningsprogram. Där finns också ett antal databaser som kan användas av alla elever på olika nivåer.

Kontakta oss

Om du blir intresserad av att veta mer gå in på http://www.stockholm.se/uppdragsavdelningen och kontakta oss på  uppdragsavdelningen på telefon 08 508 33 745.

Anna Engström