Visar alla blogginlägg från: juni 2011

Thomas Perssons sommarhälsning

 

Hej!

Låt mig först önska er alla en trevlig sommar! Jag hoppas att ni får en härlig ledighet!

Förändringar i organisationen

När vi ses eller hörs i augusti har en del förändringar i förvaltningens organisation genomförts. Förvaltningen består då av sex avdelningar och förvaltningsledning.

Grundskole- och gymnasieavdelningarna driver stadens egna skolor. På den sk Ekonomi-, kvalitets- och tillhandahållaravdelningen har vi samlat de arbetsuppgifter som rör både fristående och kommunala skolor. Dessa tre avdelningar ansvarar för kärnverksamheten i förvaltningen, dvs. de arbetar med barns och ungdomars lärande.

I den nya organisationen finns också tre avdelningar vars uppgift är att på olika sätt stödja de tre kärnverksamheterna – personalavdelningen, administrativa avdelningen samt uppdragsavdelningen kring lärande och elevhälsa.

Förvaltningsledningen består av förvaltningschef, avdelningschefer och en nyinrättad ledningsstab. Ledningsorganisationen inom gymnasieskolan ändras i syfte att förbättra förutsättningarna för den pedagogiska verksamheten på skolorna. Inom grundskolan har ett arbete med att utveckla ledningsstrukturen på skolorna samt arbetsfördelningen mellan skolor och central förvaltning påbörjats.

Syftet med de genomförda förändringarna är att

- underlätta arbetet på skolorna

- renodla egenregi- och tillhandahållarfrågor

- förstärka ledningen inom grund- och gymnasieskolan

- förstärka förvaltningsledningen

underlätta relationerna mellan stöd- och kärnverksamheter

- öka kontakterna med fristående förskolor och skolor.

Justeringarna i organisationen har gjorts utifrån utvärderingar, de erfarenheter som gjorts under 2007-2010 och det vi förväntas åstadkomma de närmaste åren.

Förväntningar som finns på oss

Med risk för att bli för långrandig vill jag då också nämna något om vilka förväntningar som våra uppdragsgivare har på oss den kommande perioden.

Förvaltningens centrala delar förväntas utveckla relationerna till och kommunikationen med de fristående anordnarna. I det ingår att förbättra uppföljningen och att ge relevant information till medborgarna inför deras utbildningsval.

När det gäller grund- och gymnasieskolorna är det fortsatt fokus på elevernas lärande och utveckling. Det handlar om att skolornas verksamhet ska vara välskött och att vi får en positiv utveckling av måluppfyllelse/resultat. Till förväntningarna hör också att vi ska utveckla arbetet med skollokaler, dvs. både bygga nytt och avveckla utifrån de behov som vi ser i prognoserna för befolkningsutvecklingen.

Sist, men inte minst, handlar det om att genomföra de statliga reformbesluten – allt ifrån nya läro- och kursplaner, till lärarlegitimation och förändringar i lagstiftningen. Jag vet att många redan nu gör ett fantastiskt arbete med dessa förändringar. En stor eloge till er alla!

De viktigaste strategierna för förvaltningens ledning för att kunna motsvara dessa förväntningar är att på olika sätt stödja skolorna så de fungerar väl, att utveckla sätt att använda forskning som grund för skolors verksamhet och utveckling (FoU), att följa resultat och kvalitet samt att genomföra regelbundna dialoger med skolorna.

Vi behöver bli ännu bättre på att på olika sätt lyfta fram verksamhet som fungerar väl. Med de förväntningar på förbättrade elevresultat och ökad rättsäkerhet för eleverna, som våra uppdragsgivare uttalar t ex i besluten från skolinspektionen och i nya skollagen, ökar kraven på uppföljning och att vi snabbt också vidtar åtgärder när allt inte fungerar som det ska. Här behöver vi utveckla fler verktyg och nya stödfunktioner.

Nu tillbaka till sommaren!

Syrenerna har slagit ut. För mig betyder det skolavslutningstid. Trafiken i Stockholms innerstad kärvar betänkligt. Det betyder också skolavslutningstid. Och att det snart är sommar. Då vill jag återigen säga: Tack för dina insatser under läsåret! Och ha en trevlig sommar och ledighet!

Jag vill passa på att särskilt tacka alla medarbetare inom vuxenutbildningen, eftersom ni vid halvårsskiftet flyttar till den nya arbetsmarknadsförvaltningen. Tack för goda insatser i syfte att staden har en vuxenutbildning i världsklass, tack för gott samarbete och lycka till!

Thomas Persson

Utbildningsdirektör

PS. Du kan se fram emot att i september svara på stadens medarbetarenkät! Den är ett viktigt underlag för att kunna bedöma behov av olika typer av förbättringar i förvaltningen. I år svarar vi på enkäten direkt i datorn. Utbildningsförvaltningen goes modern! DS.