Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
learning study

”Att främja hälsa, vad innebär det i idrott och hälsas rörelsepraktik?”

sabinaJag heter Sabina Vesterlund och är antagen vid Gymnastik- och idrottshögskolans forskarskola i ämnet idrott och hälsas didaktik. Jag forskar på halvtid sedan november 2014 och arbetar halvtid som lärare i idrott och hälsa på Ösbyskolan i Värmdö kommun. Hösten 2018 ska jag vara klar med min licentiatuppsats, som har arbetsnamnet ”Att främja hälsa, vad innebär det i idrott och hälsas rörelsepraktik?”

Jag och mina två kollegor Daniel Hamilton, lärare i idrott och hälsa och Anders Lagerqvist, svenska och matematiklärare har nyligen satt igång en Learning Study med lärandeobjektet:

”Innebörden av Känsla av sammanhang (KASAM) vid genomförandet av en dansuppgift.”

KASAM är ett begrepp som jag länge har velat göra till analysredskap för hälsa i rörelseuppgifter.
Hur ska jag och mina kollegor få elever att förstå begreppets innebörd och kunna tillämpa det? Jag vill att elever ska kunna använda KASAM som värderingsverktyg för uppgifter i rörelse, för att sedan att kunna planera rörelseuppgifter som främjar hälsa.

Vi genomför projektet med skolans tre nior. Nedanstående cykel upprepas i de tre klasserna.
Vår Learning Study cykel består av

  1. förtest med dans och reflektion,
  2. lektion ett med dans och reflektion
  3. samt eftertest med reflektion.

Hälsar

Sabina Vesterlund
Ösbyskolan Gustavsberg

(mer…)

Sjöstadsskolan- WALS-konferens dag 2

Postat den 10  december, 2010 av Gunilla Pettersson-Berggren

Ännu en intensiv dag, dock med en liten arrangerad rundtur efter lunchen då vi hann se en glimt av regnskog, vattenstaden på pålar och några gyllene kupoler.

Vi har lyssnat till flera Learning studies från HongKong, Brunei, Indonesien och Singapore. Gemensamt är att de söker vägar att förbättra undervisningen och resultaten samtidigt som de strävar efter att eleverna ska bli delaktiga i sitt eget lärande, kunna uttrycka sig, ställa frågor och samarbeta. Det som slår en är hur oerhört effektiva de är i att organisera och strukturera sina lektioner och sitt arbete och hur de med stor självklarhet bygger sitt arbete på teorier och beprövad kunskap. Naturligtvis har dessa länder oerhört föreskrivande kursplaner ända ner på lektionsnivå, men den gängse lärarrollen ifrågasätts och vi har sett många exempel på hur elevers lärande stärks av ett ändrat perspektiv. Den svenska skolan  kanske befinner sig i andra änden av skalan, vi efterfrågar mer samordning och struktur och våra resultat pekar väl också på att en förändring måste ske. Vi kan mötas i  de frågor vi ställer kring vår undervisning och våra elevers lärande, vilket känns mycket inspirerande.  Slående är med vilken entusiasm alla deltagare talar om lärande, undervisning och innehållsfokus. Dagen har också bjudit på många möten, framför allt med skolfolk från HongKong och Sverige, men även Singapore och England. Det vidgar våra perspektiv och stärker vår övertygelse om att delade erfarenheter och kunskap utvecklar våra skolor .

Sjöstadsskolan- WALS-konferens 2010

Postat den 9 december, 2010 av Gunilla Pettersson-Berggren

Vi anlände till Brunei och Bandar Seri Begawan i går kväll. Fuktig värme slog emot oss, mörkret föll på fem minuter, men på hotellet är det kallt av all aircondition. Imorse hämtades vi med buss 6.55 och transporterades till universitetet som i dagarna fyller 25 år. Staden är utspridd, det ligger lite hus här och var efter trafiklederna och det är påfallande stilla när man lämnar köpgatorna.

Efter en pampig ceremoniell invigning av konferensen, med alla högheter inom utbildning och universitet närvarande, förbön och diverse artigheter utbytta, tog ett gediget program vid.

 Här är många människor  från Asien; Japan  som har hållit på i hundra år med kollektivt lärararbete för att förbättra undervisningen ; Vietnam, Indonesien, Singapore, Brunei som bestämt sig för att satsa nationellt på Lesson Study med blickarna vända mot den japanska modellen. Man bevakar resultat i framgångsrika länder, tar intryck av läroplaner och kursplaner runt om i världen och designar lektioner och upplägg där samarbete, elevaktiva arbetssätt, olika lärstilar och individuell uppmärksamhet finns med som viktiga utvecklingsområden.

Här är också folk från USA, England, Schweiz och Sverige  som också vittnar om behovet av förbättring av undervisningen och ser vinster med det kollektiva lärararbetet. Naturligtvis är våra skolsystem olika, men att det är bra många frågeställningar som är gemensamma och att vi närmar oss varandra, är vi övertygade om efter dagens program.  Vi lyssnade på två föredrag om Public lessons, ett från Hong Kong, ett från Singapore.  Intresserade föräldrar, lärare och andra bjuds in att observera en öppen lektion, välplanerad förstås och kanske på stor scen! Efteråt diskuterar en panel med åhörarna om vad man sett, frågar, föreslår förbättringar  och utvärderar vad eleverna lärt sig. Slut på det stängda klassrummet alltså…

Flera presentationer vittnar om Learning study som professionell utveckling för lärare. De svenska forskarna Ulla Runesson, Angelika Kullberg och Ingrid Carlgren undersöker hur man kan utveckla Learning study genom att använda resultat från andra LS. En grupp svenska lärare tog avstamp i resultat från studier i Hongkong i sin granskning av elevers förståelse av det som ska läras. Det är spännande att se hur vi kan använda och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper.

Sjöstadsskolan- Skolbesök i Hongkong

Postat den 7 december, 2010 av Gunilla Pettersson-Berggren

Idag har vi varit på besök hos rektor Teddy CK Tang på The Hong Kong Management Association K S LO College. Detta är en secondary school i ett barnrikt område i utkanten av staden, tätt bebyggt med 40-våningshus. Skolan har ca 1100 elever, alla i skoluniform  och 40 st i varje klassrum!  Mattelektionen som vi besökte var på engelska och handlade om vinklar och gick i ett rasande tempo med alla elevers fulla uppmärksamhet!  Klassrummet var stort och kalt med dålig akustik, men tekniskt välutrustat med datorkanon och mikrofon. Eleverna var aktiva med att finna lösningar på de uppgifter de fick, läraren gav ledtrådar och några lösningar lyftes fram.

De första uppgifterna var lätta men blev svårare och mer abstrakta efterhand. De elever som hade goda resultat kunde få undervisning på engelska i andra ämnen, annars var all undervisning på kinesiska som var elevernas modersmål.Man hade en ”Open Classroom-policy” , eleverna var vana vid besökare, uppträdde obekymrat och frimodigt och  brydde sig inte särskilt mycket om att vi var närvarande eller att vi filmade.

Vi var imponerade av elevernas koncentration trots att de var så många i rummet. Vi fick också höra om deras pågående arbete med Learning study som var mycket gediget och genomtänkt. Skolan gjorde flera studier varje år och hade sett att undervisningen och elevresultaten höjts påtagligt.

Vi blev oerhört väl mottagna, hann prata mycket om skola, skolsystem, Learning Study , Hong Kong versus Kina,  och blev också bjudna på Dim Sum innan vi utväxlade visitkort, gåvor och adresser. Fyllda av intryck lämnar vi denna denna lilla jättestad!

Sjöstadsskolan på studieresa i Hongkong och Brunei- Learning study

Postat den 6 december, 2010 av Gunilla Pettersson-Berggren

Sjöstadsskolan är nu inne på sitt tredje år med arbete inom Learning study, LS. För att öka kunskapen och fördjupa förståelsen för LS åker en grupp bestående av Lena Lindblad Petersen, rektor, Bert Johansson, biträdande rektor, Gunilla Pettersson Berggren, arbetslagsledare, utvecklingsansvarig och handledare för LS samt Mait Adegård, utvecklingsansvarig på utbildningsförvaltningen på en studieresa till Hongkong och Brunei.

I Hongkong har man utvecklat och arbetat med LS sedan 2003 och i Brunei hålls den årliga världskonferensen för nätverket i Learning study. Här följer rapporter från studieresan.

Bakgrund:

Ur kvalitetsredovisningen 2010

Vi startade projekt inom Learning study där speciell fortbildning erbjuds lärargrupper hos oss under professionell handledning. I studien arbetar man med att i undervisningen hitta de kritiska aspekterna för lärandet av ett nytt område och med följande frågeställningar: Vad behöver eleven veta för att lära sig nästa steg i kunskapsutvecklingen? Vad är det som i området är det svåra och som måste förklaras och bearbetas av eleven för att eleven ska nå förståelse?

Syftet med projektet är att öka måluppfyllelsen i alla ämnen och för oss med särskilt fokus på ökad måluppfyllelse i matematik både för att öka resultaten inom vår verksamhet och för att det pågår en nationell satsning på att höja måluppfyllelsen för elever i matematik.

Lärare som ingått i studier inom Sjöstadsskolans Learning study-projekt har upplevt att studien inneburit ett ökat fokus på undervisningen. Vikten av att noga planera sin undervisning, ta reda på vad eleverna kan före och efter, presentera mål med lektionen och vara uppmärksam på elevernas frågor och svar är erfarenheter som lärare tar med sig. Det har också medfört en större arbetsglädje och tillfredsställelse att tillsammans med andra få ägna sig åt undervisningens kärna samt en medvetenhet om vikten av att ägna lektionen åt det planerade innehållet utan avbrott och störande inslag.

För övriga lärare har diskussionerna i samband med redovisning av studien, väckt frågor och riktat uppmärksamhet mot undervisningens innehåll. För eleverna har studierna gjort att allas förkunskaper blivit synliga och undervisningen har inriktats på förståelse för alla. Elevernas resultat har förbättrats under studiens gång och det kan skönja att förståelsen har fördjupats.