Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
studieresa

Sjöstadsskolan på studieresa i Hongkong och Brunei- Learning study

Postat den 6 december, 2010 av Gunilla Pettersson-Berggren

Sjöstadsskolan är nu inne på sitt tredje år med arbete inom Learning study, LS. För att öka kunskapen och fördjupa förståelsen för LS åker en grupp bestående av Lena Lindblad Petersen, rektor, Bert Johansson, biträdande rektor, Gunilla Pettersson Berggren, arbetslagsledare, utvecklingsansvarig och handledare för LS samt Mait Adegård, utvecklingsansvarig på utbildningsförvaltningen på en studieresa till Hongkong och Brunei.

I Hongkong har man utvecklat och arbetat med LS sedan 2003 och i Brunei hålls den årliga världskonferensen för nätverket i Learning study. Här följer rapporter från studieresan.

Bakgrund:

Ur kvalitetsredovisningen 2010

Vi startade projekt inom Learning study där speciell fortbildning erbjuds lärargrupper hos oss under professionell handledning. I studien arbetar man med att i undervisningen hitta de kritiska aspekterna för lärandet av ett nytt område och med följande frågeställningar: Vad behöver eleven veta för att lära sig nästa steg i kunskapsutvecklingen? Vad är det som i området är det svåra och som måste förklaras och bearbetas av eleven för att eleven ska nå förståelse?

Syftet med projektet är att öka måluppfyllelsen i alla ämnen och för oss med särskilt fokus på ökad måluppfyllelse i matematik både för att öka resultaten inom vår verksamhet och för att det pågår en nationell satsning på att höja måluppfyllelsen för elever i matematik.

Lärare som ingått i studier inom Sjöstadsskolans Learning study-projekt har upplevt att studien inneburit ett ökat fokus på undervisningen. Vikten av att noga planera sin undervisning, ta reda på vad eleverna kan före och efter, presentera mål med lektionen och vara uppmärksam på elevernas frågor och svar är erfarenheter som lärare tar med sig. Det har också medfört en större arbetsglädje och tillfredsställelse att tillsammans med andra få ägna sig åt undervisningens kärna samt en medvetenhet om vikten av att ägna lektionen åt det planerade innehållet utan avbrott och störande inslag.

För övriga lärare har diskussionerna i samband med redovisning av studien, väckt frågor och riktat uppmärksamhet mot undervisningens innehåll. För eleverna har studierna gjort att allas förkunskaper blivit synliga och undervisningen har inriktats på förståelse för alla. Elevernas resultat har förbättrats under studiens gång och det kan skönja att förståelsen har fördjupats.