Visar alla blogginlägg från: november 2013

Praktik och skapande i läran om livet

Ämnesintegrerat läroprojekt
För ca ett år sedan sökte vi pengar från Skapande Skola för att driva ett
ämnesintegrerat läroprojekt. Jag ville så gärna visa eleverna ett
praktisk-estetiskt förhållningssätt till lärandet som ett alternativ till det
teoribaserade arbetet som ofta får prägla klassrummet då man utgår ifrån
läromedel som går i arv från klass till klass, lärare till lärare.

Samarbete med dans- och fimpedagoger
Resultatet blev ett sammarbete med danspedagogen Amanda Norlander och filmpedagogen Helene Berg. Tillsammans planerade vi och genomförde ett kunskapsprojekt där lärandet levandegjordes av många praktiska moment och ämneskunskaper förankrades genom  estetiskt skapande

Reflektera över livsfrågor
Projektarbetet i Sticklinge skola var en del av undervisningen i ämnet religion. Syftet var att eleverna skulle utveckla sina kunskaper om och få möjlighet att reflektera över livsfrågor, levnadsvillkor och betydelsen av olika religioners roll för människan.

Man tog avstamp i de stora världsreligionerna men även naturreligioner, forntida religioner och folksagor och berättelser kom upp under arbetet.  Kulturbidraget från Skapande Skola söktes för att få samarbeta med en dans- och en filmpedagog som inom ramen för kunskapstemat kom ut till skolan och arbetade fram ett filmmaterial tillsammans med eleverna där elevernas texter och tankar omsattes i koreografier och filmades.

Så här blev det
Resultatet blev en film ”Meningen med livet”, om barns tankar kring livet på jorden, vårt uppdrag här och allt mellan ”början och slutet”. Filmen visades för föräldrar och elever vid en gemensam avslutning i Lidingö Stadshus den 30 januari 2013.  En mer utförlig pedagogisk planering finns att ta del av.

Skapande process viktig för lärandet
Att arbeta ämnesintegrerat är ett naturligt förhållningssätt för mig personligen då
min pedagogiska grund står rotad i en lärarutbildning med praktisk- esteiska
läroprocesser som inriktning. Inriktningen levde under några år i början av
2000-talet på Lärarhögskolan i Stockholm och var unik då den gav en bred
metodisk grund där barnet och lärprocessen var i centrum. Ett pedagogiskt
förhållningssätt som Lgr 11 lyfter fram med sina uppmaningar om att eleverna ska
ges möjligheter att arbeta entreprenöriellt och utveckla skapande förmågor
samtidigt som akademiseringen av lärarutbildningen cementerar den traditionella
kunskapssynen där återigen teorin går före praktiken. Min förhoppning är att
genom att genomföra och inspirera andra med vårt arbete nå förståelse för hur
viktig den skapande processen är för lärandet och hur man kan integrera
undervisningen med skapande inslag, både i stort och smått.

 

Kädi Reemets, Sticklinge skola Lidingö åk 4-6

Här kan ni följa arbetet i klassens blogg

I ett tidigare blogginlägg berättar Kädi  om vilka mål som uppnås och bedömningsgrunder. 

 

/Elisabeth

Vad lär eleverna sig och hur skall det bedömas?

Varför arbeta med ett dans och filmprojekt i religionskunskap?

Läraren Kädi Reemets delar med sig med ett konkret upplägg i religionskunskap,  hur hon tänkt, vad eleverna skall lära sig och hur färdigheter och kunskaper skall bedömas:

Genom arbetet med de skapande aktiviteterna ska eleverna utveckla sin förmåga att diskutera filosofiskt och få möjlighet uttrycka sig genom poesi, bildskapande, dans och film. De intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska ägna sig åt. Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Det här kommer du att få undervisning om:
Du kommer att få jämföra olika religioners uppfattningar om hur livet uppkommit på jorden och ges möjligheter att uttrycka egna tankar och funderingar kring detta.
Du ska få undervisning om religioners roll för människan ur ett historiskt perspektiv och sätta det i relation till dagens samhälle.
Du ska få undervisning om hur samhällen har utvecklats och vilken roll religion kan ha för människor i olika kulturer och i olika delar av världen.
Du kommer att ges möjligheter att reflektera över och ge uttryck för egna tankar kring ämnet religion.
Du kommer att ges möjlighet att utveckla din skapande förmåga genom att erbjudas olika former av material och skapande arbetssätt för att uttrycka dina tankar och sammanfatta dina kunskaper.

 Det här ska du lära dig:
Du ska lära dig om religioners betydelse för människor i olika kulturer.
Du ska förstå religioners uppkomst och betydelse för människor i historien.
Du ska lära dig att uttrycka egna tankar kring frågor om livet på jorden och varför människor väljer att tänka olika kring sådana frågor.
Du ska lära dig att alla människor har rätt att tänka olika kring frågor som gäller religion, att man inte ska diskrimineras för sin tro, att man ska respektera andra i din omgivning även om man inte alltid delar uppfattning med varandra.
Du ska lära dig att berätta och uttrycka dina tankar genom bild och andra konstnärliga uttrycksmedel som dans, poesi och film.

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att diskutera begrepp som livet på jorden och olika sätt att tänka kring betydelsen av att vi lever och existerar i ett samspel med natur och samhälle. Då det inte finns något ”rätt” eller ”fel” när man uttrycker åsikter om religioner ska vi arbeta med att ta del av varandras tankar och utveckla förståelse för människors rätt till egna åsikter.

Tanken är att arbetet ska få eleverna att diskutera filosofiskt och uttrycka sig genom poesi, bildskapande, dans och film. Vi kommer att arbeta med dans och film samt animationer i projektform i samarbete med dans och filmpedagogerna Amanda Nordlander(WithinArt) och Helene Berg (Crate Motion 123).

Bedömning
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
Din delaktighet i aktiviteter och diskussioner är viktig och grunden till att bli godkänd i detta moment. Inga åsikter kommer att bedömas men ditt arbete behöver visa att du tagit till dig kunskaper och utvecklat din förmåga att uttrycka egna tankar kring ämnet. Det kan man visa genom att vara delaktig i diskussioner, skriva en dikt som speglar vad vi diskuterat, skapa en bild utifrån uppgiftens karaktär och delta och bidra till idéer i de dans/film-aktivitet som ingår i projektet.

Du ska efter arbetets slut kunna ge exempel på vilken roll religion kan ha i människans liv, både i historien och i nutid. Du ska också kunna ge exempel på hur olika religioner har uppkommit och varför vissa religioner har blivit stora medan andra nästan försvunnit. Du ska också kunna uttrycka förståelse för människors rätt till att ha olika uppfattning i religiösa frågor.

 Hur blev det?
Ta del av Kädis senaste blogginlägg där hon berättar om upplägget
och hur samarbetet med dans- och musikpedagogerna utformades

Bilden
Bilden föreställer en grupp barn bakom en kamera då de filmar en aktivitet med collage, de går i åk 5. De har under temaarbetets gång blivit presenterade läroplansmålen med ett mer anpassat språk.

Kädi Reemets
Sticklinge skola, Lidingö

 

/Elisabeth Söder

Tankar från barn och unga om Stockholms kulturutbud

Utforskandet av barns och ungas upplevelser och tankar om kulturutbudet i Stockholm fortsätter!

Nu har vi träffat 45 förskolebarn och kan konstatera att föreställningen Spåras  icke-linjära handling återspeglas i barnens sätt att berätta. Somliga moment i föreställningen har satt djupa spår och minnesbilder återges in i minsta detalj, ofta med hela kroppen till hjälp. Andra delar är mer diffusa, barnen är inte alltid överens om vad som utspelats och de olika scenerna återberättas som fragment, ibland utan inbördes relation och ibland med. Men det är påtagligt att känslan av att vara en del i föreställningen verkligen gjort intryck! Det är också tydligt att tidigare kulturupplevelser påverkar barnens förväntningar på föreställningen, och att det i varje upplevelse skapas nya, inför kommande kulturevenemang.

Nu är vi ute och träffar mellanstadiebarn. Under höstlovsveckan spelades Dotterbolagets föreställning Håll mitt hjärta på ungdomsgårdarna i Husby, Rinkeby och Kista. Håll mitt hjärta är en clownföreställning om kärlek och vänskap och barnen tycker också att den handlar om händer, arghet, dans, döden och stress. De uttrycker vidare att teaterföreställningen även handlar om att ha tålamod och att våga säga det man egentligen känner. Hittills har vi samtalat med ett trettiotal barn. Majoriteten av dem har flera positiva erfarenheter av tidigare kulturevenemangen som de mött, både på sin fritid och under skoltid. De har många tankar om kulturens betydelse och varför man ska ta del av exempelvis teater. Intressanta diskussioner har förts mellan barnen både om hur utbudet väljs och hur det skulle kunna väljas. Under samtalen har barnen därtill berättat om hur evenemang, som de ska få ta del av, presenterade för dem och barnen uttrycker tydliga önskemål och funderingar om vad mer de skulle önska angående detta. Snart börjar sammanställnings- och analysarbetet. Det ska bli spännande – vi har fått så mycket klok input från barnen!

/Manilla Ernst, Moa Wester och Ylva Lorentzon – Centrum för barnkulturforskning

 

Här kan du läsa Manillas , Moas och Ylvas  tidigare  blogginlägg om barn och ungas tankar om kultur.   De har fått i uppdrag av Kulan  att genomföra en studie för att få en bild av barns och ungas upplevelser och tankar om kulturutbudet i Stockholm. Projektet görs i samarbete med Centrum för barnkulturforskning (CBK), Stockholms universitet.

Dotterbolaget har också skrivit ett intressant blogginlägg  på Kulan om en resa till Burma för att tillsammans med Clowner utan gränser  spela föreställningar på ett barnhem. Hur kommunicerar man när man inte har något gemensamt språk med publiken?

/Elisabeth

Lärare i samtal med svettiga skådespelare

  

Tänk att efter en Dramaten-föreställning se skådespelarna komma ut på scenen i tofflor eller morgonrock, knappt avsminkade eller med det egna hårsvallet inknölat på skulten bakom något som närmast kan liknas vid en nätstrumpa… Jo, det var precis vad jag hade framför mig häromkvällen efter att ha sett De oskyldiga på Dramatens Lilla scen! Och varför det då?

Som en av ett 50-tal lärare hade jag fått möjligheten att se föreställningen med ett efterföljande samtal i teatersalongen med föreställningens regissör och ensemble. Kanske kul tänkte jag på vägen dit – men efter att ha deltagit – gärna igen, och förstås allra helst också med elever. Men om detta nu inte kan bli möjligt så är det i alla fall väldigt roligt att kunna få berätta för en klass vad man varit med om och på så sätt skapa lite positiva förväntningar inför föreställningen – om man nu bestämmer sig för att ta med klassen på just kanske De oskyldiga.

Man får förstås inte berätta för mycket, men som jag gjorde idag i den klass jag lyckades ”sälja in” föreställningen hos, återge de olika uppfattningar ensemblen hyste för en och samma rollkaraktär var något som ökade på deras intresse – vi hade förra veckan ett boksamtal som jag kunde referera till; de hade ju läst samma bok men även efter det att vi diskuterat boken så kvarstod många skillnader vad gäller hur bokens karaktärer uppfattats.

Föreställningen då? Fantastiskt – eller för att använda en annan klyscha – jag grät. Och om klassen inte kommer att gilla föreställningen?  Okey, då. Jag är väl den skyldige då…

 

Mats Rendahl, lärare vid Bromma gymnasium

P.S. Större delen av en av mina klasser nappade och betalade själva – ”djävligt förbannade” i pausen på en av karaktärerna i pjäsen och lämnade föreställningen entusiastiska! D.S.

 

Erbjudande från Dramaten: Alla lärare  och klasser har möjlighet att se De oskyldiga på Dramatens Lilla scen för 50 kr biljetten under perioden oktober t o m december,
 för datum . Läs mer  om föreställningen 
BILJETTER: Boka via gruppbokningen på telefon 08 – 667 06 80

De oskyldiga
Ett rykte är lätt att starta, men svårare att stoppa. I Lillian Hellmans klassiska thriller (som filmatiserades 1961 med Audrey Hepburn och Shirley MacLaine) möter vi väninnorna Karen och Martha. De har satsat allt på sin internatskola för flickor, och äntligen går skolan så bra att Karen vågar tänka på att gifta sig med sin fästman. Men då har de inte räknat med överklassflickan Mary, som inte drar sig för att ljuga för att få sin vilja igenom. Avslöjad och förödmjukad av sina lärarinnor bestämmer hon sig för att krossa dem. 
Snart går ett rykte om att Karen och Martha är mycket mer än bara vänner. Och det får omvälvande konsekvenser.  

De oskyldiga är en spännande pjäs om kvävande normer, längtan efter kärlek och lögnens makt. Den utspelar sig på en flickskola under första halvan av 1900-talet.  Författaren Lillian Hellman (1905-84) skrev De oskyldiga (The children´s hour) redan 1934, och pjäsen blev en omedelbar skandalsuccé. På grund av det lesbiska temat förbjöds dock pjäsen på flera håll. Hellman är inte bara känd för sin dramatik, utan också för hur hon öppet gjorde motstånd mot kommunistjakten i 1950-talets USA. 

 Teater med samtal med ensamblen efter föreställningen är ett av de många erbjudanden som gått ut genom Kulan. ( Dramaten bekostade biljetterna)
Alla kulturombud får automatiskt  ett veckobrev från Kulan.  Du behöver inte vara kulturombud för att prenumerera på veckobrevet.
Snabbast uppdatering får du genom Kulans twitter och facebook . Lärare i Stockholms kommun kan också läsa om erbjudandet på Fronter

/Elisabeth