Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
dans i skolan

Praktik och skapande i läran om livet

Ämnesintegrerat läroprojekt
För ca ett år sedan sökte vi pengar från Skapande Skola för att driva ett
ämnesintegrerat läroprojekt. Jag ville så gärna visa eleverna ett
praktisk-estetiskt förhållningssätt till lärandet som ett alternativ till det
teoribaserade arbetet som ofta får prägla klassrummet då man utgår ifrån
läromedel som går i arv från klass till klass, lärare till lärare.

Samarbete med dans- och fimpedagoger
Resultatet blev ett sammarbete med danspedagogen Amanda Norlander och filmpedagogen Helene Berg. Tillsammans planerade vi och genomförde ett kunskapsprojekt där lärandet levandegjordes av många praktiska moment och ämneskunskaper förankrades genom  estetiskt skapande

Reflektera över livsfrågor
Projektarbetet i Sticklinge skola var en del av undervisningen i ämnet religion. Syftet var att eleverna skulle utveckla sina kunskaper om och få möjlighet att reflektera över livsfrågor, levnadsvillkor och betydelsen av olika religioners roll för människan.

Man tog avstamp i de stora världsreligionerna men även naturreligioner, forntida religioner och folksagor och berättelser kom upp under arbetet.  Kulturbidraget från Skapande Skola söktes för att få samarbeta med en dans- och en filmpedagog som inom ramen för kunskapstemat kom ut till skolan och arbetade fram ett filmmaterial tillsammans med eleverna där elevernas texter och tankar omsattes i koreografier och filmades.

Så här blev det
Resultatet blev en film ”Meningen med livet”, om barns tankar kring livet på jorden, vårt uppdrag här och allt mellan ”början och slutet”. Filmen visades för föräldrar och elever vid en gemensam avslutning i Lidingö Stadshus den 30 januari 2013.  En mer utförlig pedagogisk planering finns att ta del av.

Skapande process viktig för lärandet
Att arbeta ämnesintegrerat är ett naturligt förhållningssätt för mig personligen då
min pedagogiska grund står rotad i en lärarutbildning med praktisk- esteiska
läroprocesser som inriktning. Inriktningen levde under några år i början av
2000-talet på Lärarhögskolan i Stockholm och var unik då den gav en bred
metodisk grund där barnet och lärprocessen var i centrum. Ett pedagogiskt
förhållningssätt som Lgr 11 lyfter fram med sina uppmaningar om att eleverna ska
ges möjligheter att arbeta entreprenöriellt och utveckla skapande förmågor
samtidigt som akademiseringen av lärarutbildningen cementerar den traditionella
kunskapssynen där återigen teorin går före praktiken. Min förhoppning är att
genom att genomföra och inspirera andra med vårt arbete nå förståelse för hur
viktig den skapande processen är för lärandet och hur man kan integrera
undervisningen med skapande inslag, både i stort och smått.

 

Kädi Reemets, Sticklinge skola Lidingö åk 4-6

Här kan ni följa arbetet i klassens blogg

I ett tidigare blogginlägg berättar Kädi  om vilka mål som uppnås och bedömningsgrunder. 

 

/Elisabeth

Vad lär eleverna sig och hur skall det bedömas?

Varför arbeta med ett dans och filmprojekt i religionskunskap?

Läraren Kädi Reemets delar med sig med ett konkret upplägg i religionskunskap,  hur hon tänkt, vad eleverna skall lära sig och hur färdigheter och kunskaper skall bedömas:

Genom arbetet med de skapande aktiviteterna ska eleverna utveckla sin förmåga att diskutera filosofiskt och få möjlighet uttrycka sig genom poesi, bildskapande, dans och film. De intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska ägna sig åt. Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Det här kommer du att få undervisning om:
Du kommer att få jämföra olika religioners uppfattningar om hur livet uppkommit på jorden och ges möjligheter att uttrycka egna tankar och funderingar kring detta.
Du ska få undervisning om religioners roll för människan ur ett historiskt perspektiv och sätta det i relation till dagens samhälle.
Du ska få undervisning om hur samhällen har utvecklats och vilken roll religion kan ha för människor i olika kulturer och i olika delar av världen.
Du kommer att ges möjligheter att reflektera över och ge uttryck för egna tankar kring ämnet religion.
Du kommer att ges möjlighet att utveckla din skapande förmåga genom att erbjudas olika former av material och skapande arbetssätt för att uttrycka dina tankar och sammanfatta dina kunskaper.

 Det här ska du lära dig:
Du ska lära dig om religioners betydelse för människor i olika kulturer.
Du ska förstå religioners uppkomst och betydelse för människor i historien.
Du ska lära dig att uttrycka egna tankar kring frågor om livet på jorden och varför människor väljer att tänka olika kring sådana frågor.
Du ska lära dig att alla människor har rätt att tänka olika kring frågor som gäller religion, att man inte ska diskrimineras för sin tro, att man ska respektera andra i din omgivning även om man inte alltid delar uppfattning med varandra.
Du ska lära dig att berätta och uttrycka dina tankar genom bild och andra konstnärliga uttrycksmedel som dans, poesi och film.

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att diskutera begrepp som livet på jorden och olika sätt att tänka kring betydelsen av att vi lever och existerar i ett samspel med natur och samhälle. Då det inte finns något ”rätt” eller ”fel” när man uttrycker åsikter om religioner ska vi arbeta med att ta del av varandras tankar och utveckla förståelse för människors rätt till egna åsikter.

Tanken är att arbetet ska få eleverna att diskutera filosofiskt och uttrycka sig genom poesi, bildskapande, dans och film. Vi kommer att arbeta med dans och film samt animationer i projektform i samarbete med dans och filmpedagogerna Amanda Nordlander(WithinArt) och Helene Berg (Crate Motion 123).

Bedömning
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
Din delaktighet i aktiviteter och diskussioner är viktig och grunden till att bli godkänd i detta moment. Inga åsikter kommer att bedömas men ditt arbete behöver visa att du tagit till dig kunskaper och utvecklat din förmåga att uttrycka egna tankar kring ämnet. Det kan man visa genom att vara delaktig i diskussioner, skriva en dikt som speglar vad vi diskuterat, skapa en bild utifrån uppgiftens karaktär och delta och bidra till idéer i de dans/film-aktivitet som ingår i projektet.

Du ska efter arbetets slut kunna ge exempel på vilken roll religion kan ha i människans liv, både i historien och i nutid. Du ska också kunna ge exempel på hur olika religioner har uppkommit och varför vissa religioner har blivit stora medan andra nästan försvunnit. Du ska också kunna uttrycka förståelse för människors rätt till att ha olika uppfattning i religiösa frågor.

 Hur blev det?
Ta del av Kädis senaste blogginlägg där hon berättar om upplägget
och hur samarbetet med dans- och musikpedagogerna utformades

Bilden
Bilden föreställer en grupp barn bakom en kamera då de filmar en aktivitet med collage, de går i åk 5. De har under temaarbetets gång blivit presenterade läroplansmålen med ett mer anpassat språk.

Kädi Reemets
Sticklinge skola, Lidingö

 

/Elisabeth Söder