Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
manilla Ernst

Efterlysning – lärare som vill medverka i en fokusgrupp om kultur i skola och förskola!

flicka_haller_for_oronen

För ganska precis ett år sedan fick vi ett uppdrag; att genom en rapport illustrera hur arbetet med att lyssna till barns och ungas röster om upplevelser av kulturevenemang kan gå till och vidare vilken slags kunskap som kan komma fram genom ett sådant arbete. Det resulterade i rapporten,  Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar.  Arbetet med rapporten var otroligt givande och spännande – som alltid när en får tala med unga om deras tanker och upplevelser. Vi fick flera nya insikter under det arbetet och nu har vi, till vår stora lycka, fått ett uppföljande uppdrag!

 

Skolan är den viktigaste kulturförmedlaren

I rapporten framgår flera intressanta saker, exempelvis att de unga över lag är vana vid att möta estetiska arbetsformer i skolan samt att kommersiell och massproducerad kultur inte uppfattas ha någon större plats i skolarbetet. Det är också tydligt att skolan är den huvudsakliga kulturförmedlaren för många barn och unga i vår studie. Något som väckt frågor hos oss är att de unga upplever sig ha mycket begränsat inflytande över det professionella kulturutbud de möter i skolan samtidigt som de uttrycker oro inför större medbestämmande – hur hänger det ihop? Barnen och ungdomarna i studien efterfrågar större variation och valfrihet i relation till det utbud de möter och mer information om det de får ta del av. De uttrycker också tankar kring kulturens egenvärde i termer av lust, inspiration och utmaning för tanken och poängterar hur givande samtalet och analysen av en utställning eller föreställning kan vara. Samtidigt betonas hur dessa aspekter hotar att tillintetgöras genom den nyttopräglade användningen av kultur de tycker sig möta.

folkoperan061R

 Hur uppfattas förutsättningarna av lärare?

De ungas tankar är mångtydiga och komplexa och studien väckte fler frågor än den gav entydiga svar, för vilka är förutsättningarna och villkoren för kulturen i skolan? Det talas gärna om hur skolan som politiskt styrd institution kan, ska och bör involvera och använda kultur. Men hur uppfattas möjligheterna, förutsättningarna och villkoren av lärare? Det är vad vårt uppföljande uppdrag handlar om. Nu ger vi oss ut och samtalar med lärare om kulturen i förskolan och skolan, med avstamp i den tidigare rapporten, för att få ett ytterligare perspektiv på barns möten med kultur!

 

Är du lärare och intresserad av att vara med i en fokusgrupp med 5-7 av dina kollegor så hör av dig till oss på manilla.ernst@barnkultur.su.se
/Manilla Ernst, Ylva Lorentzon och Moa Wester

 

Missa inte

Missa inte Kulan på  facebook och twitter där finns tips om estetiskt lärande, kultur  och kulturerbjudanden.

På KUL1415 skola finns information om bok- webb och scenprojektet, Mitt Stockholm, där finns också lärarguider och filmer om estetiskt lärande.
KUL1415 i skolan är en öppen facebookgrupp där vi delar med oss av hur vi arbetar med Mitt Stockholm och temat, envishet och mod, långt borta och nära och gränser 

Elisabeth Söder

 

Vad tänker barn och unga om Stockholms kulturutbud?

 

Alla barn och unga som växer upp i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionell kultur. Barn och unga ska också kunna vara delaktiga och påverka det kulturutbud de får ta del av. Detta uttrycks i strategin Kultur i ögonhöjd som har antagits av Stockholms stad. Utgångspunkterna för strategin är hämtade från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen, läroplanerna samt Stockholms förskole- och skolplaner.

Under hösten 2013 vill Kulturförvaltningen inom ramen för Kulan, stadens mötesplats för skola och kulturliv, genomföra en studie för att få en bild av barns och ungas upplevelser och tankar om kulturutbudet i Stockholm. Projektet görs i samarbete med Centrum för barnkulturforskning (CBK), Stockholms universitet, och det är vi, Manilla Ernst, Moa Wester och Ylva Lorentzon, barnkulturvetare på CBK, som fått äran att genomföra studien. Fantastiskt roligt tycker vi! 

Studien genomförs i stadsdelen Rinkeby – Kista. Vi kommer möta barn och unga i förskolan, mellanstadiet och gymnasiet i samband med att de tagit del av olika scenkonstföreställningar. Urvalet har gjorts i samråd med kulturförvaltningen och kommer inte på något sätt avspegla hela Stockholms unga befolkning på ett representativt sätt. Istället får studien ses som ett första led i att få ökad kunskap om barns och ungas upplevelser av professionell kultur och är därigenom ett sätt att undersöka hur den unga publiken i förlängningen skulle kunna engageras i arbetet med Kulans kulturutbud.

 I skrivande stund har vi just genomfört våra första intervjuer med förskolebarn! Vi samtalar med 5 åringarna i anslutning till att de ser dansföreställningen Spåra av Livekonstkollektivet Melo. Spåra är en interaktiv föreställning där barnen bitvis betraktar föreställningen genom att samtidigt befinna sig mitt i verket. De bidrar på så vis till föreställningens helhet och performance. Och det märks i intervjuerna! Spåra har gjort intryck! Flera av barnen dansar oss igenom scen efter scen, energin smittar mellan barnen och intervjuerna blir ofta ett återupplevande av föreställningen i sig.

Initialt handlar denna slags intervjuer ofta om den specifika föreställning barnen sett. Vartefter samtalen utvecklas försöker vi bredda diskussionerna till att omfatta även andra kulturupplevelser som barnen tagit del av. Den aktuella föreställningen blir en gemensam referenspunkt att utgå ifrån, vilket är särskilt relevant i mötet med de mindre barnen.

Om ett par veckor möter vi mellanstadiebarn och gymnasieungdomar! Formerna för dessa möten planeras i skrivande stund. Vilka upplevelser och funderingar väntar då?! Vi väntar med spänning – det är alltid lika spännande att tala med barn och unga om kultur. För en sak är säker, när man talar med barn om hur de ser på världen blir man alltid förvånad. Det kommer alltid nya funderingar och nya sätt att se på saker.

Vid månadsskiftet november – december kommer resultaten av studien presenteras i en rapport. Dessförinnan kommer vi uppdatera hur arbetet fortlider här i bloggen. På återhörande! 

 

/Manilla Ernst, Moa Wester, Ylva Lorentzon från Centrum för barnkulturforskning