Visar alla blogginlägg från: augusti 2010

Now you know

Hollands National Institute for Educational Measurement (Cito) har presenterat flera gånger under konferensen. Vi har varit på två, hittills. Cito, med sin fräsiga slogan – now you know.

Henk Moelands från Cito presenterade ”Computerized Adaptive Testing in the Monitoring av Evaluation System for Primary Schools in the Netherlands”.

Cito har använt CAT (computer monitoring testing) för att ta fram ett sätt för skolor att testa och visa progression över elevers kunskaper, samt på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå analysera resultat.

IRT (Item Response Theory) har använts för att bygga upp en provbank av frågor. Varje elev konstruerar själva sitt prov beroende på de svar de ger. Svarar eleven rätt på första frågan, så får den en ny med högre svårighetsgrad. Svarar eleven fel får den på samma sätt en ny fråga, med lägre svårighetsgrad. Och så fortsätter provet att skapas och svaras på tills elevens kunskaper och utvecklingsområden ringats in.

I Holland kan proven användas i alla skolor. Tester görs två gånger per läsår och meningen är att testerna ska göras under hela primary school, för att tydligt kunna följa elevernas progression och på så sätt bedöma elevernas kunskap. Vad kan du nu och vad behöver vi jobba vidare med?

På samma sätt kan skolan på organisationsnivå analysera vilken kunskapsnivå skolans elever har och lärarna kan utifrån testresultaten planera sin fortsatta undervisning.

Men vad är skillnaden mellan CAT och ett vanligt diagnostiskt prov?  Enligt Henk så effektiviserar inte bara CAT provresultaten och utan gör dem dessutom säkrare, då provet verkligen blir anpassat efter individen. Dessutom behöver eleven svara på färre frågor med CAT än vid en vanlig diagnos, utan att för den delen minska tillförlitligheten på bedömningen av resultatet.

Citat vi gillade: ”Adapting education to the needs of the individual learner”. (Henk Moelands, IAEA 2010)

Reflektion vi gjorde: Vid demon av programmet som Henk visade så fick vi se ett test som gjorts för Finland. Kommer Finland också att använda CAT som test- och utvärderingsverktyg?

Summering dag två

Antal besök på Starbucks idag: 1

Citat vi gillade:
”Assessment is good” (Alexis Lopez, IAEA 2010)

TLC i Hong Kong

I Rita Berrys, Hong Kong Institute of education, presentation ”Making a change to teachers readiness to use assessment for learning for classroom teaching”  fick vi veta mer om hur de, influerade av Dylan Wiliam, arbetar med fortbildning för lärare i TLC (teacher learning communities) grupper. Hon tog upp en kommande artikel av Gardner et al. ”Teachers are important to reform success” och hade utgått från förslagen i denna artikel för att framgångsrikt bedriva lärardriven skolutveckling: att ha fortbildning kombinerat med att undersöka lärandet i den egna praktiken och få tillgång till bra idéer och modeller om bedömning. Berry har även skrivit en bok ”Assessment for learning”. De arbetar med lärarna under ett år utifrån 10 ”guiding principles” sprungna ur Black & Wiliams arbete, som hon beskriver i boken. De har nu startat upp nya grupper och arbetar med att analysera resultat från lärarintervjuer, elevintervjuer, klassrumsbesök och lektionsplaneringar. Vi ser fram emot att höra mer om detta då det känns mycket relevant för vårt arbete med BLoPP.

Lite om läroplaner

Edmund Song och Kim Koh från Singapore presenterade resultat från en studie där de tittat på hur lärares uppfattningar om hur lärande går till påverkar deras bedömningspraktik. De såg att lärare som såg eleverna som aktiva deltagare i lärandet och som även tyckte att det var viktigt att utveckla elevers metakognitiva förmåga var mer benägna att använda formativ bedömning som en integrerad del i undervisningen.

De pratade även om det pågående arbetet med att planera för Singapores nya läroplan som ska implementeras först 2015. Det är bra med framförhållning. I läroplansarbetet har man utgått mycket från pedagogisk forskning och en viktig inspirationskälla i arbetet med att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande är ”Aligning assessment with long-term learning” (Boud & Falchikov, 2006).

Nästa talare var Gavin Brown som presenterade en studie från Nya Zealand. Deras läroplan som infördes 2007 liknar i vissa delar grundskolans kommande ”Skola 2011″ där man i kursplanerna har med både ”content knowledge”, centralt innehåll och ”cognitive demand”, långsiktiga mål. I undersökningen tittade man på hur lärares bedömningar överensstämde med innehållet och målen i läroplanen och man såg bl.a. att få bedömningsuppgifter  hamnade i de högre kognitiva nivåerna.

Även i Nya Zealand diskuterar man vad syftet med bedömning är. Skolministeriets policy där är :

”The primary purpose of assessment is to improve teaching and learning as both student and teacher
respond to the information that it provides”.

Andra syften är ju för utvärdering, administration, planering och rapportering. När man där frågade lärarna vad syftet med bedömning är var det vanligaste svaret att det var för att utvärdera skolor, vilket förvånade Brown.

Månkaka och luftkonditionering

Mellan sessionerna hinns annat med.

Till kaffet serverades speciella kakor, mooncakes vilket är passande då det är mooncakefestival här nu.

Erikas summativa bedömning av den blå kakan i ett palmblad var 12 och konstig.

Dagens kom-ihåg:

- Ta med en sjal imorgon. Även fast det är varmt ute i Thailand är det kallt inne i AC-land.

- Var rädd om dina fötter.

Antal besök på Starbucks idag: 0

Assessment for the future generations

Dagens och konferensens första föreläsning var professor William F Boyle´s keynote ”Assessment for the future generation: the struggle to ensure a balance between accountability and comparability based on a testocracy and the developement of humanistic individuals through assessment”.

I sin föreläsning utmanade han åhörarna genom att hävda att han sällan sett bra exempel på bedömning i klassrum och berättade  bl.a. en historia om hur han efter ett klassrumsbesök fick frågan från klassens lärare

– So what do you think about the lesson?
– You didn´t need the child. You took no notice of the learning, svarade Boyle.

Han sa att ”diversity in children requires diversity in teaching”,  och pratade mycket om att lärande är sociokulturellt.

Citat vi gillade:

”Assessment has to be integrated into teaching and learning” (William F Boyle, IAEA 2010)

IAEA invigning

Den 36:e årliga konferensen om pedagogisk bedömning arrangerades i år av IAEA (International Association for Educational Assessment) i Bangkok. Konferensen med tema ”Assessment for the future generations” invigdes av organisationens president Dibu Ojerinde.

Konferensen hålls i dagarna fem i hjärtat av Bangkok, med keynotes, föreläsningar och workshops hela dagarna.

De 500 deltagarna kommer från 40 länder, varav två är från Sverige.

På väg till Bangkok

Nu åker vill till Thailand för en veckas konferens. Temat är Assessment for the future generations. Och Starbucks.

På besök i Norra Ängby

Vi var ute på Norra Ängby Skola idag och pratade om bedömning och lokal pedagogisk planering.

Konferera mera

Vi vill tipsa om konferenser om bedömning under hösten.

I Borås arrangeras 28-30 september en konferens om ”Bedömning för lärande” där forskarna Dylan Wiliam, Anders Jönsson och Christian Lundahl medverkar tillsammans med doktorander och lärare från Borås. Läs mer här. Vi och några av Stockholms lärare och skolledare kommer att deltaga på denna konferens.

Forskarskolan i pedagogisk bedömning anordnar 20-21 oktober den tredje årliga konferensen, nu med temat ”Ökat tryck på bedömning och dokumentation – vad får det för konsekvenser”. Läs mer om konferensen här. Stockholms alla kontaktpersoner i bedömning & betyg får möjlighet att delta gratis under en dag på denna konferens.

Den 4-6 november anordnar AEA (Association for Educational Assessment-Europe) sin elfte konferens om pedagogisk bedömning, denna gång med temat ”Managing Assessment Processes: Policies and Research ”. Läs mer här.

Storebror till föregående konferens är IAEA (International Association for Educational Assessment) som anordnar en konferens om bedömning med start nästa vecka i Bangkok. Läs mer här. Erika och Pernilla har sökt och fått stipendium och kommer att deltaga! På lördag bär det av… På Pedagogstockholm kan du läsa om hur du kan söka pengar för att t.ex. åka på konferens.