Visar alla blogginlägg från: mars 2011

Dylan meets Estelle

Klicka på bilden för att se en intervju av Estelle Morris (fd utbildningsminister i Storbritannien) med Dylan Wiliam om bedömning.

Bilden togs av Erika när Dylan var på konferensen om Bedömning för lärande i Borås förra året.

Hur dokumenterar vi elevers lärande?

Läraren och bloggaren Anna Kaya skriver om svårigheter med att dokumentera elevers lärande i sin läsvärda blogg:

– Jag tror att jag kommer ihåg att skriva ner den lilla iakttagelsen efter lektionen. Det gör jag sällan.

– Jag tror jag kommer minnas exakt vilken uttalsavvikelse en viss elev har. Det gör jag inte.

– Jag tänker att jag ska kopiera en elevs alster men hinner inte förrän det är omarbetat. Jag vill ju dokumentera processen.

– Historiskt har vi varit duktiga på att berätta vad vi har gått igenom (”Jodå, vi har pratat om hösten, rymden och varför vi firar jul!”) men sämre på att dokumentera vad eleverna egentligen har lärt sig.

…och vi ställer frågan: Hur gör du? Har du hittat ett bra sätt att dokumentera lärandet?

Tack Mariaskolan!

Tack Mariaskolan för bra frågor och uppslag och inte minst för chokladen.
Kunskaper som motsvarar MVG eller A (om det fanns mål för analys av kursplaner…) identifierades även ;)
Lycka till i fortsatt implementeringsarbete! /Pernilla

En metod för formativ bedömning

http://www.youtube.com/watch?v=vZJucrGW8pg&feature=related

Exit cards eller application cards kallas det på engelska. Jag brukar ibland ge elever en kort fråga som de får fylla i  i slutet på lektionen för att få en snabb uppfattning om min undervisning resulterat i att elever förstått viktiga processer eller kritiska aspekter som t.ex. att naturligt urval är en passiv process eller delaspekter i kolets kretslopp. Detta så jag kan ge feedback och modifiera undervisningen för att främja lärandet, det som kallas för formativ bedömning eller varför inte formativ undervisning?

PS. Gör en egen film (funkar dock bara på engelska) på www.xtranormal.com

BLoPP träff 3

Här är presentationen till BLoPP träff 3.

Det framkommer att det förekommer ibland att flera lärare…

Skolinspektionens rapport ”Betyg i gymnasieskolan 2011: En kvalitetsgranskning av betygssättning i historia A, kemi A och svenska B” där de granskat betygsättning i 35 skolor skriver bland annat i sin sammanfattning att:

”Mål och betygskriterier inte alltid i fokus.
De flesta lärare som ingått i granskningen ger eleverna möjlighet att visa upp de kunskaper och förmågor som framgår av kursplanens mål och betygskriterier. Det finns dock lärare som inte ger eleverna den möjligheten.  Det förekommer också att vissa lärare värderar elevernas resultat och prestationer på ett sätt som inte överensstämmer med kursplanens betygskriterier för de olika betygsnivåerna. Det förekommer även att lärare inte utgår från  grundläggande principer vid betygssättning och sätter betyg utifrån summerade provpoäng, inte utifrån kunskapsomdömen. Granskningen har visat att lärare ibland sätter betyget G för elever som inte uppfyller samtliga betygskriterier för G, utan att det finns särskilda skäl. Det förekommer också att betygen VG och MVG inte sätts utifrån föreskrifterna. Istället för att väl utvecklad förmåga avseende något eller några betygskriterier kan väga upp brister i ett eller ett par andra betygskriterier ges betygen VG och MVG endast till elever som uppfyller samtliga betygskriterier för dessa betygsnivåer.

Ansvaret delat mellan lärare, rektor, huvudman.
Visserligen har läraren huvudansvaret eftersom det är läraren som sätter betyget, men huvudmannen har ett övergripande ansvar för att rektor och lärare har nödvändiga kunskaper och insikter i de föreskrifter som gäller och att dessa tillämpas. En del brister som framkommit i granskningen kan åtgärdas av den enskilda läraren, exempelvis bristfällig information till de egna eleverna. Trots att fokus för granskningen inte har varit lärarens information till eleverna har det framkommit att flera lärare inte informerar eleverna om hur olika resultat och prestationer värderas i olika uppgifter och prov och vad som förväntas av dem.  Det framkommer också att det kan finnas behov av utbildning och fortbildning då en del lärare i  granskningen förklarat en brist med att de inte är förtrogna med regelverket  kring betygssättning.  Rektorn bör även ta reda på hur lärare sätter sina betyg.”

Som vanligt undrar vi vad de relativa begreppen ”de flesta”, ”ibland”, det ”förekommer” eller ”framkommer” som SI ofta använder betyder…. den informationen är ju värdefull för att kunna tolka granskningen.

Gratisföreläsningar om bedömning 12 april

Bedömning
– riktlinjer i de nya kursplanerna Lgr 11

Natur & Kultur bjuder in dig som är SO- eller NO-lärare till en kostnadsfri fortbildningskväll om bedömning och betygsättning utifrån Lgr11 den 12 april. Mer info här. Arrangerad av ett privat företag får man självklart ta på sig de kritiska glasögonen… NoK presenterar eget material, men även Håkan Andersson och Agneta Hult från Umeå Universitet medverkar.

”We need better assessments” (B. Obama)

Hela Obamas tal hittar du här. Animeringen gjord på http://www.xtranormal.com/

En problematisering av formativ bedömning

Randy Bennett har skrivit en artikel som problematiserar formativ bedömning ”Formative assessment: a critical review”.  Han är inte emot formativ bedömning, men påpekar vikten av att ha en tydlig definition så vi pratar om samma saker och kan beforska dessa, och att summativ och formativ bedömning inte är väsensskilda, som de ibland kan framstå som. Han skriver även om hur ”teaching to the test” kan vara bra om testet och vägen dit är bra och genomtänkt och resultaten används formativt. Han menar att lärarens ämnesdidaktiska kompetens självklart är viktig när frågor och bedömningsunderlag ska formuleras. Vidare är den ämnesdidaktiska kompetensen viktig då framåtsyftande mål ska beskrivas.

-To realise maximum benefit from formative assessment, new development should focus on conceptualising well-specified approaches built around process and methodology rooted within specific content domains.

Definitionen av formativ bedömning, enligt Dylan Wiliam, är ju MYCKET vid: ”Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions they would have taken in the absence of the evidence that was elicited.”

Framtidens lärande?!

Salman Khan, från Khan Academy, pratar på årets TED om matematik i stooor skala.
Vad tänker vi om detta? Kamrater som resurser, ja. Ja till att ha koll på lärandet.
Spel, ja, kanske… men var försiktig med hur ”feedback”  ges …
…här i form av märken eller poäng som visar sig ha stor effekt på lärandet…
Bill Gates ser nöjd ut. Han har ju eget stort skolprojekt på gång.
Klicka på bilden (kan tyvärr inte bädda in TED-klipp)