Visar alla blogginlägg från: maj 2011

Konferens om kursplanen i teknik för grundsärskolan

Konferenser om den nya kursplanen i teknik för grundsärskolan i Stockholm 7 och 8 november

Skolverket erbjuder under hösten 2011 fördjupat implementeringsstöd av kursplanen i teknik för lärare som undervisar i årskurs 1-6 alternativt 7-9 i grundsärskolan.

Under dagen berörs:

  • Kursplanen i teknik: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.
  • Exempel på projektarbeten i teknik för grundsärskolan.
  • Att planera undervisning i teknik utifrån kursplanen.

Konferenserna pågår mellan kl 09.00 och kl 16.00. Skolverket bjuder på förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Konferenserna riktar sig till lärare som undervisar i ämnet teknik i grundsärskolan.
Varje skola med årskurserna 1-6 får anmäla en lärare som undervisar i teknik,
varje skola med årskurserna 7-9 får anmäla en lärare som undervisar i teknik och
varje skola med årskurserna 1-9 får anmäla 2 lärare som undervisar i teknik. Inbjudan bör ha nått rektor i mitten av vecka 22.

Anmälan öppnar den 30 maj 2011.

Kontakt
Frågor som rör anmälan och bekräftelse, datum och orter, dagsprogram och tider ställs till Skolverkets konferensservice: skolverket@reachem.se eller 08-410 301 50. Frågor som rör konferensens innehåll kan ställas till Eva Blomdahl, eva.blomdahl@skolverket.se eller 08-527 332 81.

Lgr 11 – the short version

Här kan du ladda ner Lgr 11 ´s kursplaner ämnesvis i stockholmsformat.

Lgr11 KURSPLANERNA (alla i samma dokument)

3.1 Bild

3.2 Engelska

3.3 Hem- och konsumentkunskap

3.4 Idrott och hälsa

3.5 Matematik

3.6 Moderna språk

3.7 Modersmål

3.8 Musik

3.9 Biologi

3.10 Fysik

3.11 Kemi

3.12 Geografi

3.13 Historia

3.14 Religionskunskap

3.15 Samhällskunskap

3.16 Slöjd

3.17 Svenska

3.18 Svenska som andraspråk

3.19 Teckenspråk för hörande

3.20 Teknik

En till chans…

…att se Skolverkets kursplanekonferens om Lgr 11 hittar du här. Nedan en sekvens om bedömning med Thomas Krigsman.

Nya nationella prov

Now we know! Skolverket har svarat  (på twitter där de just blivit aktiva!) och säger att det ska bli en provomgång med nya nationella prov i NO och SO i sexan och SO i nian 2013 och skarpt från våren 2014. Uppdraget kommer från ett regleringsbrev från regeringen.

”Skolverket ska utarbeta samt förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 7 i specialskolan i biologi, fysik och kemi (NO) samt i geografi, historia, religion och samhällskunskap (SO). Skolverket ska vidare utarbeta och förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan och i årskurs 10 i specialskolan i geografi, historia, religion och samhällskunskap. En obligatorisk utprövningsomgång ska genomföras för samtliga prov under 2013. Proven ska börja användas från och med vårterminen 2014. En elev ska endast göra ett prov i SO respektive ett prov i NO per årskurs och år.”

Nyheter från Skolverket

Läs det senaste nyhetsbrevet om Skola 2011 här.

Kan du bli legitimerad lärare – med rätt att undervisa?

Har du förmågan att kunna:

1. bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, så att varje elev utvecklas så lång det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen eller kursplanen och kunskapskraven,

2. utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner eller kursplaner och kunskapskrav,

3. kommunicera med eleven vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla under undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras,

4. göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära, såväl självständigt som tillsammans med andra,

5. utveckla elevens förmåga att upptäcka problem och att finna lösningar till dessa,

6. visa tillit till elevens förmåga, och

7. följa upp, bedöma, kommunicera och dokumentera elevens kunskapsutveckling och därigenom stödja eleven till ett allt mer medvetet lärande.

8. leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete,

9. visa förståelse för värdet av mångfald och respekt för skillnader och genom detta utveckla elevernas sociala och medborgerliga kompetens,

10. kunna avgöra när det finns behov av stöd från en annan lärare eller yrkesgrupp med specialkompetens,

11. eftersträva en god relation till eleverna som karakteriseras av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt,

12. skydda varje elev mot skada, kränkningar och trakasserier, och

13. låta eleverna utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet.  

14. vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed kunna uppfattas som rättvis av elever,

15. ha ett nära samarbete med kolleger och föräldrar,

16. delta i skolans kontakter med samhället i övrigt,

17. delta i skolutvecklingen i den skolenhet där läraren är anställd,

18. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i den dagliga verksamheten, och

19. förstå och följa den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på samt diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden.

20. på ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra,

21. bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och anpassa undervisningen därefter,

22. tillägna dig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

23. bedöma ditt eget behov av kompetensutveckling.

…ja, först då kan du bli leg. lärare.  

 

 

Lärare i NO och/eller Teknik 1-6?

Naturvetenskap och teknik – konferenser om de nya kursplanerna

Skolverket anordnar hösten 2011 konferenser om kursplanerna i naturvetenskap och teknik, som riktar sig till lärare som undervisar i åk 1-6.

Konferensen i Stockholm är 26 oktober och pågår mellan kl 09.00 och ca kl 16.00. Skolverket bjuder på förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Under dagen berörs till exempel:

  • Nyheter i kursplanerna för naturvetenskap och teknik
  • Vilka stöd för undervisning och bedömning som Skolverket och andra erbjuder
  • Vem är behörig att undervisa och vilka möjligheter till fortbildning finns

Målgrupp
Varje grundskola får anmäla en lärare per påbörjat tiotal lärare som undervisar 1-6.
Exempel:
En skola med 1 – 10 lärare i åk 1-6 får skicka 1 lärare.
En skola med 11 – 20 lärare i åk 1-6 får skicka 2 lärare osv.

Mer info och hur du anmäler dig/er hittar du här.

Lærerne mister troen på nasjonale prøver

I Norge pågår tydligen en diskussion om skolan fokuserar för mycket på nationella provet och låter dessa styra prioriteringarna i skolan. 66 % av lärarna och 40 % av rektorerna ansåg det i en studie som nyss genomförts av det norska Utdanningsforbundet. 80 % av lärarna ansåg inte att de nationella proven hade en positiv effekt på elevernas motivation.

Steffen Handal, styrelsemedlem i Utdanningsforbundet, säger:
– Prøvene er ment som et middel for å hjelpe elevene, men middelet har i økende grad blitt målet. Alt fokus er på resultatene, ikke på utviklingen til den enkelte elev. Det gjør at lærerne har begynt å miste troen på disse testene.

Vi har hört ett rykte…

…om att det från 2013 (testomgång, skarpt från 2014) även ska bli nationella prov (NP) i NO och SO i sexan. Sedan tidigare finns ju ett nästanmeränrykte att det ska bli NP i SO i nian. Vi efterlyser dock beslut på detta, svart på vitt. Någon som vet? Vi avvaktar svar från Verket. Återkommer om det.

Från regeringens hemsida kan vi annars läsa angående Skola 2011: ”Till vissa ämnen ska det kopplas obligatoriska nationella prov. I årskurs 3 gäller detta svenska, svenska som andraspråk och matematik. I årskurs 6 gäller det svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. I årskurs 9 gäller det svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska samt NO-ämnena biologi, fysik och kemi.”

Erika hann först!

Det har börjat dimpa ner läroplaner på Stockholms skolor har vi hört.
Nu har Erika och hennes kollegor på Enskede skola fått sina ex!