Kan du bli legitimerad lärare – med rätt att undervisa?

Har du förmågan att kunna:

1. bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, så att varje elev utvecklas så lång det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen eller kursplanen och kunskapskraven,

2. utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner eller kursplaner och kunskapskrav,

3. kommunicera med eleven vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla under undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras,

4. göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära, såväl självständigt som tillsammans med andra,

5. utveckla elevens förmåga att upptäcka problem och att finna lösningar till dessa,

6. visa tillit till elevens förmåga, och

7. följa upp, bedöma, kommunicera och dokumentera elevens kunskapsutveckling och därigenom stödja eleven till ett allt mer medvetet lärande.

8. leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete,

9. visa förståelse för värdet av mångfald och respekt för skillnader och genom detta utveckla elevernas sociala och medborgerliga kompetens,

10. kunna avgöra när det finns behov av stöd från en annan lärare eller yrkesgrupp med specialkompetens,

11. eftersträva en god relation till eleverna som karakteriseras av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt,

12. skydda varje elev mot skada, kränkningar och trakasserier, och

13. låta eleverna utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet.  

14. vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed kunna uppfattas som rättvis av elever,

15. ha ett nära samarbete med kolleger och föräldrar,

16. delta i skolans kontakter med samhället i övrigt,

17. delta i skolutvecklingen i den skolenhet där läraren är anställd,

18. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i den dagliga verksamheten, och

19. förstå och följa den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på samt diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden.

20. på ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra,

21. bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och anpassa undervisningen därefter,

22. tillägna dig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

23. bedöma ditt eget behov av kompetensutveckling.

…ja, först då kan du bli leg. lärare.  

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.