Visar alla blogginlägg från: april 2012

Tack Högalidsskolan!

Tack Fredrick & Mattias för inbjudan att komma och prata på ert pedagogiska café. Många välbekanta ansikten från olika sammanhang. Fick feedback och ny input (kortlek!). Och en överblick över lärarnas kunskaper om naturligt urval (?). Tack för blommorna!

 

 

Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Le AR nouveau est arrivé!

Sent kom det. Det nya Allmänna rådet om IUP. Men nu är det här. Givet den långa tiden hade vi kanske förväntningar på det att vara än mer nytt och annorlunda. Nu bearbetar vi. Och återkommer. 

”Dessa allmänna råd syftar till stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen ska synliggöra hur eleven kan utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen för utbildningen.”

Är dina planeringar jämställdhetssäkrade?

Bloggkollegorna har satt igång ett konkret arbete där man utgår från lärarens planering som verktyg för ett fokuserat arbete med jämställdhetsfrågor. Lärarna i projektet säger att:

”Genom ett medvetet val av bilder i LPP:n kan vi utmana elevers föreställningar om kön i relation till ämnet. I ämneslagen kan vi problematisera våra didaktiska urval i respektive moment. Kan vi hitta material som både pojkar och flickor identifierar sig med? Om vi har material som innehåller stereotypa bilder av kön, hur kan vi lyfta dessa till diskussion med eleverna?”

Om behovet kan man man läsa mer om på bloggen Jämställd undervisning, och stöd i styrdokumenten hittar man bland annat här:

Lgr 11
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”

”Läraren ska…//…verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen…”

 

Allmänna rådet för planering och genomförande av undervisningen
”Utmana elevernas föreställningar i förhållande till såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap samt till normer, värderingar och olika perspektiv.”

”Analysera i vilken utsträckning planeringen och genomförandet av undervisningen har gett eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen.”

”Identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningenför att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen.”

 

(Bildkälla: ETC)

Slöjd & Bedömning

Lärarnas Nyheter har en bedömningsspecial med fokus på slöjd. Läs artiklar av bland annat Viveca Lindberg som är lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, Kajsa Borg som är docent i pedagogiskt arbete och slöjdlärarna Titti Biström Buske och Helena Ottander Bjerkesjö, som har hjälp av matriser respektive loggbok i sin bedömning.

En hållbar tacokväll

Skolverket erbjuder ett bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för grundskolan årskurs 7-9. Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Bedömningsstödet innehåller två prov med tillhörande stöd för bedömning. En av uppgifterna heter ”En hållbar tacokväll” och en del av stödet ses nedan. Man kan även beställa en film som hör till.

PS. Vi är dock lite förvånade över att de i exemplet ovan utvecklat kunskapskraven, men behållt betygsstegen. Betyg sätts i relation till kunskapskraven, såsom de är.

Roligt Rätta Rätt

Bloggkollegan Magnus Blixt skriver klokt på Skollyftet om hur de sambedömer ämnesproven i åk 3 på skolan och vilka vinster de ser.

Den gemensamma rättningen gör absolut att likvärdigheten ökar, rättssäkerheten för eleverna på ett helt annat sätt kan garanteras. Det är dessutom riktigt roligt, det bjuds faktiskt mången skratt runt bordet. Dessutom gör det att alla lärare får bättre koll på vad som förväntas i år tre, med en jämnare arbetsbelastning över åren. Detta är också riktig kompetensutveckling, där vi konkret pratar om sådant som kunskapssyn, förmågor, mål, visioner, bedömning, undervisning utifrån det konkreta och utan alltför mycket vackra och till intet förpliktigade ord.

Hur arbetar ni med nationella proven på din skola?

Tack Solbergaskolan!

Tack Sami och gänget på Solbergaskolan för inbjudan och utvecklande diskussioner om bland annat elevaktiva klassrum och dokumentation. Och tack för ägg och blomma!

Glad Påsk till alla läsare!

20120405-121244.jpg

Kontaktpersonsmöte ”Bedömning & Betyg”

På mötet 28 mars presenterade vi nyheter från Skolverket, Utbildningsförvaltningen och omvärlden. Som vanligt bjöds även på trevligt fika. Har din skola en kontaktperson? Anmäl annars till bedomning@stockholm.se.

Skolverket om betygsinflation

Skolverket skriver i en rapport om betygsinflationen i Sverige. Som dock är mindre än vad många tror, och olika för olika ämnen. Helena Svensson på Skolverket säger

Det finns inget som tyder på att avvikelserna beror på vilken huvudman som skolorna har, de har heller inte förändrats över tid. Däremot kan vi se att det finns större avvikelser hos små skolor jämfört med stora skolor.

Som helhet har betygsutvecklingen varit måttlig men olika stark i olika ämnen. Starkast indikationer på betygsinflation finns för ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd.

Den bristande likvärdigheten i betygssättningen mellan lärare och mellan skolor är enligt Skolverkets bedömning idag ett större problem än betygsinflation på nationell nivå.