Visar alla blogginlägg från: augusti 2012

Lika för alla?

Skolinspektionen kom ut med en ny rapport om omrättning av nationella prov. Deras slutsatser är:

 • Skolverkets bedömningsanvisningar behöver bli tydligare och mer tillgängliga framförallt i de delar som gäller de högre betygsstegen.
 • Lärare som ska bedöma elevers prestation på de nationella proven bör få en god grund- och fortbildning i att bedöma.
 • Skolorna bör i så stor utsträckning som möjligt använda sig av sambedömning, där mer än en lärare i samråd rättar samma prov. Denna bedömningsform lämpar sig särskilt väl för essäfrågor och uppsatsskrivande.
 • Ett rättningsförfarande där elevens identitet inte är känd för läraren som rättar proven bör införas. Det hindrar inte att läraren vid senare tillfälle kan ta del av elevens lösning i full vetskap om vems den är.
 • Skolinspektionen ser stora vinster med att proven på sikt skulle kunna genomföras elektroniskt. Det skulle underlätta möjligheten att avidentifiera dem, underlätta kontroll- och omrättning samt möjligheten att använda sig av sambedömning inom skolan och mellan skolor. Det skulle därtill förenkla arkiveringen av dem.

Vi återkommer när vi läst in oss mer. En sak slår oss vad gäller vissa delar av analysen och det är, som Astrid Pettersson säger, att  ”Det är viktigt att göra det väsentliga bedömbart, och inte det lätt mätbara det väsentligaste.”

 

En bild av IUP

Vi har tagit fram ett nytt Stödmaterial för elevdokumentation som skickas ut till rektorer och läggs in i Stockholm skolwebb. Framtaget av oss (läs: vår grafiska expert Erika) är även en ny bild av IUP-processen (såsom Skolverket kallade det förut).

Bedömningsmatriser i svenska

Har du sett att alla bedömningsmatriser från ”Språket på väg” även finns som wordfiler som man själv kan bearbeta?

Förmågor i fokus

Fröken Ann har gjort en ”förmågevägg” i sitt klassrum där hon samlat förmågor från alla ämnen, och grupperat och ibland förkortat dem något.

”En stor fördel med färgerna är att väggen verkligen hamnar i blickfånget och förmågorna blir en central del av klassrummet. Förhoppningsvis vilar många elever ögonen där ofta, så att förmågorna blir en stor del av deras studiegång även när vi inte arbetar med dem direkt.”

Ett långt blogginlägg om betyg

Siffran anger hur många av eleverna (i procent) som fick ett högre slutbetyg i årskurs 9 än resultatet på nationella provet i matematik för Stockholms alla kommunala grundskolor.

 Matematiken avviker här mer än andra ämnen med nationella prov, vilket är intressant i sig. Sedan avviker ju skolor mycket mellan varandra. Kanske även inom? Vad tror ni?

Betyg åk 6 – information till vårdnadshavare

Skolverket har gett ut en liten broschyr riktad till föräldrar vars barn ska få betyg i åk 6. Den hittas här.

”I grundskolan har betygsskalan sex steg: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt. Betyg ska sättas efter hela betygsskalan. Ditt barn har alltså möjlighet att få betyget A redan i årskurs 6. Om det inte går att sätta ett betyg för att ditt barn har varit borta för mycket från skolan markeras det med ett streck.”

PS. Har ni anmält deltagare till konferensen i höst som Skolverket arrangerar om betyg åk 6?

Skapa frågor och uppgifter i NO i relation till Lgr11

Arbetsgruppen för Nationella prov vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, inbjuder till en kurs i uppgiftskonstruktion och bedömning i biologi, fysik respektive kemi riktat till lärare i grundskolans senare del. Kursen utgår från de nya kursplanerna enligt Lgr11 och hålls på Quality Hotel Winn i Haninge, Stockholm den 30-31 oktober 2012. Kursen startar tisdagen den 30 oktober kl. 09.30 och avslutas den 31 oktober kl. 15.30.

 

Några mål för kursen är att fördjupa insikten i

 • Konstruktion av provuppgifter och bedömningsanvisningar
 • De nya ämnesplanerna i biologi, fysik respektive kemi för grundskolan
 • Några principer vid konstruktion av uppgifter i respektive ämne
 • Olika uppgiftstyper och bedömningsmodeller
 • Bedömning i teori och praktik

Information och anmälan.

 

Sambedömning eller annan(s) bedömning?

Vad säger ni? Talar syftet med de nationella proven för att lärare:

1) Bedömer dessa själv,
2) Bedömer tillsammans, eller
3) Låter någon annan bedöma proven?

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

 • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
 • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Skolverket stödspurtar

Nu: bedömningsstöd även i Idrott och hälsa.

Var är vi? Vart är vi på väg? Hur kommer vi dit?

Skolverket har publicerat en skrift om läroplansreformen ett år efter införandet. Hur går det? Intervjuade är bland annat lärare och rektorn på Mariaskolan.