Inga krav på skriftliga åtgärdsprogram?

 Idag onsdag presenterar utbildningsminister Jan Björklund och utredare Thomas Persson förslag till förändringar i regleringar om stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram som ska presenteras i en kommande Ds om lärares administrativa arbete.

- Lärare ska undervisa, inte administrera. För att vända resultaten i svensk skola krävs det skickliga lärare som får utrymme att undervisa i klassrummet, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Förändringarna som föreslås:

  1. Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen.
  2. Om en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen ska detta anmälas till rektorn. Om eleven är i behov av särskilt stöd ska han eller hon skyndsamt ges sådant stöd. Beslut i fråga om särskilt stöd ska fattas av rektorn.
  3. De formella dokumentationskraven avseende särskilt stöd minskas så att tid frigörs till undervisning och stödinsatser. Krav på att upprätta åtgärdsprogram avskaffas. Om föräldrarna begär det ska det särskilda stödet dock dokumenteras i form av ett åtgärdsprogram.
  4. Motsvarande möjligheter som idag finns för att överklaga beslut om särskilt stöd och innehåll i det särskilda stödet kvarstår.
  5. Skolverket bör ges i uppdrag att revidera sina allmänna råd med kommentarer om åtgärdsprogram samt att utarbeta stödmaterial om stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Även rektors ansvar för resursfördelning och stödinsatser för att eleverna ska nå målen ska ses över.

Förslaget kommer inom kort att skickas på remiss och efter riksdagsbehandling är det tänkt att förslagen ska kunna träda ikraft under våren 2014.

/Pernilla Lundgren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.