Visar alla blogginlägg med kategorin:
Idrott och hälsa

Kammarrätten i Sundsvall kör över Skolverket

Kammarrätten i Sundsvall kör över Skolverket (och skolan och förvaltningsrätten) och ger tre laestadianska flickor i Norrbotten rätt att slippa skolans dansundervisning. Dans finns som centralt innehåll, och även i kunskapskraven i Idrott och hälsa: ”I danser..anpassar eleven sina rörelser…”.   Att HELA kunskapskravet måste vara uppfyllt för att få även det lägsta godkända betyget (E) vet alla i skolvärlden, och även att undantag endast får ges om en elev har ett funktionshinder som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven. Skolplikten till trots, och att domen faktiskt innebär att eleverna då ej kan få ett godkänt betyg i ämnet, så kör kammarrätten alltså över skollagen.

Kammarrätten hade även synpunkter på att skolan inte gjort tillräckligt för att eleverna skulle kunna få ett godkänt betyg, men det är ju knepigt när eleverna inte varit med på dansundervisningen och att just dans är explicit utskrivet i kunskapskravet…

Man kan nog anta att domen överklagas. Kanske kan personer med andra livsåskådningar annars komma att använda domen för att vilja ha undantag från undervisning som ansetts vara så viktig att de skrivits in i kunskapskraven, som ”Evolutionsteorin” (biologi), ”Förintelsen och andra folkmord” (historia), ”Sexualitet” (biologi) eller ”Demokratiska rättigheter och skyldigheter” (samhällskunskap).

Läs mer här.

Även DN skriver om det (20130812) och håller delvis med domstolen om att just dans, ”att bemästra en bugg”,  ”är väsensskilt från lektioner i evolutionslära, sexualundervisning och även i någon mån simlektioner, för att ta tre exempel som kan vara föremål för konflikt i skolan”.

The Big Eleven

De verb som förekommer 50 gånger eller mer i förmågorna i grundskolans alla kursplaner är:

 • analysera
 • använda
 • kommunicera
 • värdera
 • reflektera
 • formulera
 • anpassa
 • förstå
 • granska
 • skapa
 • tolka

Jämför gärna med ”The Big Five” – skillnader/likheter?

Vilka fördelar/nackdelar kan finnas med att använda samma förmågebegrepp i undervisningen?

Finns det ämnen eller årskurser (elevgrupper?) där detta passar bättre/sämre?

Skolverket stödspurtar

Nu: bedömningsstöd även i Idrott och hälsa.

Idrottslärare?

Vi hittade detta tips på PedagogStockholm (OBS extern arrangör)

LGR 11: Idrott och hälsa

Tid: 15 juni kl. 09:1515:30
Plats: Bromma Montessoriskola

Hur utvecklas ämnet Idrott och hälsa med LGR 11?

Tillämpningen av nya styrdokument börjar nästa läsår och många känner sig osäkra inför den förändringen. Det är viktigt att idrottslärare tillsammans diskuterar och utvecklar en gemensam grundsyn för vad idrott och hälsas unika bidrag till skolan är och vilken betydelse de olika formuleringarna i kursplanen får i undervisningen.

Kent Andersson. Ämnesexpert för Skolverket och Lärarförbundet, samt Årets idrottslärare 2008.

Peter Göttinger. Informatör, Nationellt centrum för främjande
av god hälsa hos barn och ungdom. Kontakt: peter.gottinger@​oru.se

9.15- 10.00 frukost
10.00- 12.00 Presentation av process och diskussion bakom nya kursplanen följs av gruppdiskussioner.
12.00-13.00 lunch
13.00-13.45 kamplekar på ett lekfullt sätt (ombyte)
14.00-15.30 diskussionen fortsätter, redovisas och avslutas.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad
100 kr för lunch och fika

Anmälan
ninni.kysela@​brommamontessori.se

Kontakt
Peter Göttinger
peter.gottinger@​oru.se

Fler kommentarmaterial

Nu finns även kommentarmaterial i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, modersmål, samiska, engelska för döva och hörselskadade och moderna språk för döva och hörselskadade att köpa eller ladda ner här.  

Kommentarmaterialet, som riktar sig till lärare och skolledare, ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.