Visar alla blogginlägg med kategorin:
Skolforskning

Aktuell forskning om bedömning

Andreia Balan och Anders Jönsson har precis publicerat en kunskapsöversikt BEDÖMNING FÖR LÄRANDE – EN VÄGLEDNING UTIFRÅN AKTUELL FORSKNING

Översikten är uppdelat utifrån de fem nyckelstrategierna

  • Förtydliga och förstå lärandemål och bedömningskriterier
  • Skapa situationer som gör lärandet synligt
  • Nyanserad och framåtriktad respons
  • Aktivera eleverna som resurser för varandra
  • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen

Det professionella lärandets inneboende kraft

Helen Timperleys bok ”The power of professional learning” finns nu utgiven på svenska – ”Det professionella lärandets inneboende kraft”. Från teori till praktik med beskrivningar av fantastiska resultat som nåtts i hennes stora utvecklingsprojekt, samt tips och råd om vad man kan tänka på, och vad man inte får glömma.

”Lärares professionella utveckling betraktas ofta som ett universalmedel för att förbättra skolan, men faktum är att det sällan fungerar. I denna bok utvecklas ett perspektiv på professionellt lärande som har motiverat lärare och resulterat i stora förbättringar av elevers lärande, särskilt i traditionellt lågpresterande elevgrupper.

Timperley redogör för vad ledare, i såväl som utanför skolan, kan göra för att främja lärares lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna. Kärnan i boken är en undersökande och kunskapsbyggande cykel för lärare, som utgör ett viktigt redskap för att frigöra det professionella lärandets inneboende kraft. Boken innehåller en mängd konkreta exempel som bygger på verkliga erfarenheter.

Timperley vänder sig främst till lärare som vill ta kontroll över sitt eget professionella lärande på ett sätt som gör skillnad för eleverna, och till skolledare som har till uppgift att främja lärares och elevers lärande.”