Visar alla blogginlägg med kategorin:
Teknik

Förmågor och formativ bedömning i naturvetenskapliga ämnen och teknik

Är du lärare i Stockholm på grundskolan eller gymnasiet?

Är du nyfiken på att undersöka och utveckla den egna undervisnings- och bedömningspraktiken?

Funderar du på frågor som:

  • Vad innebär det att kunna argumentera och ta ställning i viktiga samhällsfrågor som relaterar till naturvetenskap och teknik? Eller, hur kan man i undervisningen utveckla förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö?  Hur kan vi genom vår bedömning främja och fånga elevers fömågor att i framtiden och utanför skolan kunna granska information, kommunicera och ta ställning i viktiga frågor?
  • Vad innebär det att utveckla förmågor till systematiskt undersökande? Är det bara att skriva labbrapport? Vad kan en elev som kan tolka och kritiskt granska naturvetenskapliga undersökningar? Hur kan vi genom vår bedömning främja och fånga denna förmåga?
  • Vad innebär det att kunna använda naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara olika samband utan att det bara handlar om ordkunskap? Hur är det möjligt att  försätta eleverna i undervisnings- och bedömningssituationer där de får möjlighet att utveckla sin användning av naturvetenskapliga eller tekniska begrepp? Hur kan vi genom vår bedömning främja och fånga denna förmåga?

I detta projekt  funderar vi över de ämnesspecifika förmågornas betydelse och hur vi synliggör elevernas kunnande i relation till dessa och genomför sedan ett eget FoU-projekt på den egna skolan. Vi ser gärna att ni är två lärare eller fler från samma skola. Handledningsträffar är på fredag eftermiddagar och sker ca var tredje vecka. Vetenskaplig ledare är docent Maria Andrée från Stockholms universitet. Ersättning till skolan utgår med 10.000 kronor per lärare och termin.

Mejla intresseanmälan till pernilla.lundgren@stockholm.se senast 1 april.

Bedömning i teknik

 KTH och Tekniklyftet anordnar en 3-poängskurs i bedömning i teknik. Målen för kursen är att efter genomgången kurs ska studenten kunna:

diskutera elevers förväntade kunskaper och kunskapsutveckling i ämnet teknik på grundskolan i relation till aktuella styrdokument,

konstruera lärandemål för undervisning i teknik på grundskolan utgående från gällande läroplan och aktuell forskning, samt utifrån dessa lärandemål

  • Designa metoder för formativ bedömning som stöder eleverna i deras lärande,
  • Konstruera bedömningsstöd (bedömningsexempel, matriser e.d.)
  • Ha en utvecklad strategi för att kommunicera dem till elever och föräldrar

beskriva etablerade svenska betygsystem (historiska och samtida) och diskutera deras för- och nackdelar i en internationell kontext, samt

motivera betyg med stöd i gällande läroplan och tillhörande kommentarmaterial.

Låter det intressant? Läs mer här och anmäl dig genom att mejla till Ewa Erixson-Carlqvist (mailadress ewaec@kth.se).

Kommentarmaterial till k-kraven i teknik

Nu finns även kommentarmaterial till kunskapskraven i teknik.

 Materialet ska:
• vara ett stöd i att tolka kunskapskraven
• underlätta för lärare att diskutera bedömningsfrågor
• underlätta kommunikationen med elever och vårdnadshavare om elevernas arbete

Materialet ska däremot inte:
• ge en helhetsbild av kunskapskraven
• sätta kravnivåer och definiera betygsgränser på det sätt som till exempel ett nationellt prov gör

 

Lärare i NO och/eller Teknik 1-6?

Naturvetenskap och teknik – konferenser om de nya kursplanerna

Skolverket anordnar hösten 2011 konferenser om kursplanerna i naturvetenskap och teknik, som riktar sig till lärare som undervisar i åk 1-6.

Konferensen i Stockholm är 26 oktober och pågår mellan kl 09.00 och ca kl 16.00. Skolverket bjuder på förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Under dagen berörs till exempel:

  • Nyheter i kursplanerna för naturvetenskap och teknik
  • Vilka stöd för undervisning och bedömning som Skolverket och andra erbjuder
  • Vem är behörig att undervisa och vilka möjligheter till fortbildning finns

Målgrupp
Varje grundskola får anmäla en lärare per påbörjat tiotal lärare som undervisar 1-6.
Exempel:
En skola med 1 – 10 lärare i åk 1-6 får skicka 1 lärare.
En skola med 11 – 20 lärare i åk 1-6 får skicka 2 lärare osv.

Mer info och hur du anmäler dig/er hittar du här.