Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Allmänna råd om planering

Självvärdering

Vad behöver du/skolan fokusera på nästa termin? Kanske kan Skolverkets självvärderingsverktyg vara till hjälp?

Är dina planeringar jämställdhetssäkrade?

Bloggkollegorna har satt igång ett konkret arbete där man utgår från lärarens planering som verktyg för ett fokuserat arbete med jämställdhetsfrågor. Lärarna i projektet säger att:

”Genom ett medvetet val av bilder i LPP:n kan vi utmana elevers föreställningar om kön i relation till ämnet. I ämneslagen kan vi problematisera våra didaktiska urval i respektive moment. Kan vi hitta material som både pojkar och flickor identifierar sig med? Om vi har material som innehåller stereotypa bilder av kön, hur kan vi lyfta dessa till diskussion med eleverna?”

Om behovet kan man man läsa mer om på bloggen Jämställd undervisning, och stöd i styrdokumenten hittar man bland annat här:

Lgr 11
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”

”Läraren ska…//…verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen…”

 

Allmänna rådet för planering och genomförande av undervisningen
”Utmana elevernas föreställningar i förhållande till såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap samt till normer, värderingar och olika perspektiv.”

”Analysera i vilken utsträckning planeringen och genomförandet av undervisningen har gett eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen.”

”Identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningenför att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen.”

 

(Bildkälla: ETC)

Råd om hur man kan jobba med Allmänna råden

Skolverket har tagit fram ett förslag på upplägg för hur man kan arbeta med Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen på t.ex. en studiedag. Du hittar bland annat ett självvärderingsformulär och diskussionsfrågor. Råden hittar du här. Nedan ett utdrag från diskussionsfrågorna.

Allmänna råden – the movie

Se radarparet Ulrika och Niklas från Skolverket presentera delarna i Allmänna råden om planering och genomförande av undervisningen. Filmerna kan även laddas hem och fås textade här.

 Mer om planeringar

Lyssna på Ulrika Lundqvist från Skolverket när hon pratar om planeringar (LPP). Klicka på bilden!

 

Planering

Denna presentation får man gärna använda som underlag för information och diskussion om planeringar. Mycket av texten kommer från Allmänna rådet för planering och genomförande av undervisningen.

 

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning 2.0

Skolverket har nu kommit med en ny version av Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning , som även kan beställas i tryckt form. En ändring som vi uppmärksammat är (i den nya versionen på s. 34 och i den gamla s.26) att meningen:

”Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de får god insyn i vilka mål och vilket innehåll undervisningen ska behandla samt hur undervisningen kommer att utformas.”

ändrats till

”Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de får god insyn i vilka mål och vilket innehåll undervisningen ska behandla och vad bedömningen kommer att inriktas mot samt hur undervisningen kommer att utformas.”

 

Att planera eller inte – är det ens en fråga?

Artiklar i Lärarnas nyheter och Skolvärlden har skapat en förvirring hos vissa lärare vad gäller planering av undervisning. Nu reder vi ut det.

1. Lärare SKA planera sin undervisning (Lgr 11, s. 18 )

2. Man får kalla sin planering för vad man vill ”LPP”, ”Planering”, ”Pedagogisk planering” eller något annat.

3. LPP (Lokal pedagogisk planering) har aldrig varit ett författningsstyrt begrepp. Det tillkom i samband med införandet av skriftliga omdömen. Skolverket frångår nu begreppet av olika orsaker. En orsak är sammanblandning med lokala kursplaner och lokala arbetsplaner. Det sistnämnda har det funnits krav på att skolor ska ha, men är nu bortttaget i nya skollagen. Det var ett begrepp som skulle beskriva hur skolan arbetade för att eleverna skulle nå målen, men har ibland använts som begrepp för planeringar. Några skolor har även, enligt Niklas Westin på Skolverket, använt begreppet LPP för lokala kursplaner.

4. I det Allmänna rådet för planering och genomförande av undervisning används begreppet BÖR. Det betyder i juridiska termer i princip att det som står som allmänna råd ska följas, såvida inte skolan ”handlar på ett annat sätt som gör att kravet i bestämmelserna uppfylls” (AR, s. 4). Om lärares planeringar står bland annat att:

”Lärare bör vid planeringen av undervisningen

• tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven

• identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper,

• skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete,

• välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del,

• utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,

• utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen” (AR, s. 8-9)

5. Så långt lärarens planering, som blir levande inom ramen för undervisningen. En planering är en tankeprocess där man utifrån läroplanens alla delar, allt jag kan och vet om undervisning och lärande, utifrån forskning och min egen beprövade erfarenhet, och utifrån elevgruppen och vad de behöver utveckla formulerar mål för vad eleverna ska utveckla för kunnande inom arbetsområdet. Vilket inflytande kan eleverna ha? Vilka begrepp ska de behärska? Vilka frågor ska de kunna besvara på ett bättre sätt? Hur ska undervisningen se ut för att eleverna ska utveckla de förmågor som står i fokus? Vad är hållbar kunskap som jag vill att eleverna får med sig i livet? De klassiska didaktiska frågorna är i fokus: Vad? Hur? Varför? Vilka?

6. Planeringen blir levande inom ramen för undervisningen, och dessutom står i Allmänna råden att delar av lärarens planering BÖR kommuniceras med elever och vårdnadshavare.

”Lärare bör

• dokumentera sina planeringar och uppföljningar så att de ger stöd för att … kommunicera med elever och vårdnadshavare vad som är syftet med undervisningen och hur den ska genomföras… och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygsättning.” (AR, s. 25)

Vidare kan man läsa i kommentardelen

”Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de får god insyn i vilka mål och vilket innehåll undervisningen ska behandla samt hur undervisningen kommer att utformas. På så sätt kan elever och vårdnadshavare bli förtrogna med vilka krav som ställs i undervisningen och för att få olika betyg.” (AR, s. 26)

6. Bortsett från att vi SKA planera undervisningen så är det självklart även så att om en lärare har en genomtänkt tanke med vad som ska utvecklas, utmanar och motiverar eleverna, samtidigt som man följer utvecklingen och anpassar undervisningen efter elevernas lärande så lär sig eleverna mer. 

7. Sammanfattning

Saker vi INTE SKA göra 2011 som lärare:

• lokala kursplaner

• lokala kriterier/kunskapskrav

• lokala arbetsplaner

Saker vi fortfarande SKA göra 2011:

• Planera vår undervisning  och informera elev och vårdnadshavare

Allmänna rådet hittar du här

Lgr 11 finns här

PS. Om man stöter på någon som fortfarande inte är övertygad om att man som lärare måste planera och formulera mål för undervisningen utan ”bara vill undervisa” så är det bra att påminna sig om vad Skollagens definition av undervisning är:

”Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.”

Dagens Allmänna råd

Lärare bör…

- skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete,

- kontinuerligt ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans kunskapsutveckling och tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare.

I kommentardelen kan vi läsa:

”För att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver bedömningen vara en integrerad del i undervisningen där den enskilda eleven kontinuerligt kan få återkoppling på vad han eller hon hittills har utvecklat, vad eleven behöver utveckla för att nå kunskapskraven samt hur undervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla detta. Läraren behöver därför skapa en struktur i undervisningen, bland annat genom att med jämna mellanrum se tillbaka och sammanfatta det som pågår. Elevernas arbete och lärande blir då synligt och kan utgöra ett underlag för en dialog mellan lärare och elever och mellan elever om det som sker i undervisningen och undervisningens innehåll.”

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisning.