Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
anders jönsson

Bedömningsmanifest

Ååååh. Erika och jag hade pratat om att ta fram just det – ett manifest. Sedan såg jag det igår. Anders Jönsson har översatt ett material av Grant Wiggins. Jag presenterar – bedömningsmanifestet:

__________________________________________________

BEDÖMNINGSMANIFEST

ALLA ELEVER HAR RÄTT TILL:

1. Engagerande, utvecklande och intellektuellt stimulerande uppgifter som motsvarar realistiska problem, roller eller situationer.

2. Tydliga, lämpliga, tillgängliga och konsekvent tillämpade bedömningskriterier samt tillgång till konkreta exempel som åskådliggör olika prestationsnivåer.

3. Maximal öppenhet i bedömning och betygsättning.

4. Rikliga möjligheter att genomföra uppgifter som de kan vara stolta över (och därmed rikligt med möjligheter att inom ramen för undervisningen bedöma och revidera sina prestationer).

5. En allsidig bedömning, dvs. inte bara skriftliga prov, utan flera och olika möjligheter att visa upp och dokumentera vad de kan samt valmöjligheter som innebär att eleverna kan utnyttja sina styrkor.

6. Frihet och tillåtande atmosfär, så att de kan ifrågasätta bedömning och betygsättning utan att vara rädda för repressalier.

7. Möjligheten att förklara och motivera prestationer, vilka bedömts som felaktiga eller av lägre kvalitet, men som av eleven anses vara korrekta eller bra.

8. Konstruktiv återkoppling, dvs. användbar information om styrkor och utvecklingsbehov, samt en noggrann bedömning av deras utveckling mot skolans långsiktiga mål, vilken utgår från en allsidig dokumentation.

9. Bedömning och betygsättning som ger dem incitament och möjligheter att förbättra sina prestationer och utvecklas i förhållande till skolans långsiktiga mål.

______________________________________________________

Skriver du på? Vill du lägga till något?

Källa

/Pernilla Lundgren

…som gör ett tillägg i kommentarsfältet.

Stöd för att diskutera bedömningens kvalitet

Anders Jönsson delar med sig av mycket tips om bedömning på sin hemsida. Nu är även materialet Lgr 11 uppdaterat. Nedan ett formulär som kan användas för diskussioner runt bedömningens kvalitet. 

Veckans boktips: Lärande bedömning 2.0

Anders Jönssons bok Lärande bedömning har kommit ut i en andra upplaga, anpassad till Lgr 11. I boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Den visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor: 

Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

Med hjälp av praktiska exempel visas flera olika sätt att bedöma elevernas prestationer. I denna andra upplaga är alla exempel anpassade till kursplanerna i Lgr11.

Bedömning av och i Borås

Fina statyer? Check!

Trevliga boråsianer? Check!

Givande konferens? Check!

På konferensen pratade Anders Jönsson om sin och andras forskning om formativ bedömning och satte det i ett IUP-perspektiv och relaterade till kursplaner, skriftliga omdömen och betygsättning. Anders refererade till dagens strävansmål som ”Kinderägg”mål – det finns minst tre mål i ett…  Vissa av målen har ju 6-7 olika aktiva verb och det har varit oklart hur man som lärare förhåller sig det. Vår tolkning är att det inte går att ta med alla dessa viktiga verb i varje pedagogisk planering då det är viktigt att ha ett fokus, och så länge man behåller den grundläggande tanken i strävansmålen och arbetar med de olika delarna vid olika tillfällen så är allt ok.

Dylan Wiliam gav en inspirerande presentation för cirka 500 deltagare på konferensen i hur man kan arbeta praktiskt med formativ bedömning i ”the black box”, dvs klassrummet. Se hans presentation här. Dylan pratar mycket om att aktivera alla elever, att ställa bra frågor/påståenden och skapa förutsättningar för att man ska kunna se alla elevers lärande, och inte bara de som kanske räcker upp handen. Mycket av dessa tankar känner vi igen från Olga Dysthes ”Det flerstämmiga klassrummet”.

Lärare, elever och utvecklingsledare från Borås berättade sedan om arbetet med TLC (teaching and learning communities) som alla stadens gymnasielärare har arbetat utifrån under 1,5 års tid, och som nu även satts igång i grundskolorna. Lärarna träffas i grupper om 8-10 stycken varje månad och har ett strukturerat möte där man pratar om vad som händer inne i ”den svarta boxen”. Samtalen leds av en samtalsledare och lärarna gör planer för vad man ska utveckla i klassrummet och sedan diskuterar man utfallet.

På konferensen presenterade även doktorander från forskarskolan i pedagogisk bedömning sina avhandlingsarbeten. Davis Rosenlund från Malmö pratade om sin studie där han samlat in bedömningsuppgifter från lärare i Historia A. Han konstaterar att det finns en låg ”constructive alignment” dvs förhållande mellan mål och bedömning, och att det finns en stor skillnad mellan lärare. Han konstaterar att flera av de lärare som hade en god koppling mellan mål och bedömning även undervisar i ett ämne som har nationella prov; något som han tror leder till att lärare diskuterar bedömning i högre utsträckning, och att det därmed kan ”spilla över” till andra ämnen.  Slutsatsen är att bedömning därmed kan betraktas som till stora delar allmändidaktisk och inte alltid så knuten till ämnesdidaktik. Åsa Hirsch rapporterade om sin studie om IUP och vi fick bland annat höra att över 90 % av det som skrivs som handlar om att elever ska ändra beteenden (vilka mål de nu utgår ifrån?) riktar sig till killar. Andreia Balan från Malmö berättade om resultat från hennes kommande lic-avhandling där hon sett att arbete med kamratbedömning tillsammans med matris och elevexempel kan ge stor positiv effekt på elevers problemlösande i matematik. Andra doktorander berättade om hur tekniken blir ”diskriminerad” i skolan, hur elever ser på bedömning och annat spännande.