Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
bedömning

Bedömningsmanifest

Ååååh. Erika och jag hade pratat om att ta fram just det – ett manifest. Sedan såg jag det igår. Anders Jönsson har översatt ett material av Grant Wiggins. Jag presenterar – bedömningsmanifestet:

__________________________________________________

BEDÖMNINGSMANIFEST

ALLA ELEVER HAR RÄTT TILL:

1. Engagerande, utvecklande och intellektuellt stimulerande uppgifter som motsvarar realistiska problem, roller eller situationer.

2. Tydliga, lämpliga, tillgängliga och konsekvent tillämpade bedömningskriterier samt tillgång till konkreta exempel som åskådliggör olika prestationsnivåer.

3. Maximal öppenhet i bedömning och betygsättning.

4. Rikliga möjligheter att genomföra uppgifter som de kan vara stolta över (och därmed rikligt med möjligheter att inom ramen för undervisningen bedöma och revidera sina prestationer).

5. En allsidig bedömning, dvs. inte bara skriftliga prov, utan flera och olika möjligheter att visa upp och dokumentera vad de kan samt valmöjligheter som innebär att eleverna kan utnyttja sina styrkor.

6. Frihet och tillåtande atmosfär, så att de kan ifrågasätta bedömning och betygsättning utan att vara rädda för repressalier.

7. Möjligheten att förklara och motivera prestationer, vilka bedömts som felaktiga eller av lägre kvalitet, men som av eleven anses vara korrekta eller bra.

8. Konstruktiv återkoppling, dvs. användbar information om styrkor och utvecklingsbehov, samt en noggrann bedömning av deras utveckling mot skolans långsiktiga mål, vilken utgår från en allsidig dokumentation.

9. Bedömning och betygsättning som ger dem incitament och möjligheter att förbättra sina prestationer och utvecklas i förhållande till skolans långsiktiga mål.

______________________________________________________

Skriver du på? Vill du lägga till något?

Källa

/Pernilla Lundgren

…som gör ett tillägg i kommentarsfältet.

Bedömd på rätta grunder

…är namnet på presentationen om Skolinspektionens granskning av hur lärare arbetar med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till de krav på kunskaper som finns i kursplanerna, med fokus på åk 1-3. Den utgår från rapporten ”Vi har inte satt ord på det” som Skolinspektionen publicerade förra året.

 

Klicka på filmen för att komma till startsidan.

”Vi har inte satt ord på det”

 Skolinspektionen har nyligen granskat skolors arbete med bedömning i åk 1-3. Några av de slutsatser de drar är:

• Svårt att bedöma utifrån kursplanerna
Samtliga skolor i granskningen arbetar med att sätta sig in i de nya kursplanerna för att omsätta dem i planering och genomförande av undervisningen. Många av lärarna uttrycker dock att de tycker att det är svårt att helt och hållet förstå hur de olika delarna i kursplanerna ska användas och hur de förhåller sig till varandra. Flera av lärarna menar att de inte är säkra på utifrån vad i kursplanerna elevernas kunskaper ska bedömas.

• Många lärare planerar inte för bedömning
Många av lärarna planerar inte fullt ut för bedömning i samband med att de planerar sin undervisning. Lärarna planerar oftare för vad bedömningen ska handla om än hur den ska gå till och när den ska ske. Den bedömning som ingår i planeringen handlar i huvudsak om bedömning som sker i slutet av ett arbetsområde eller delmoment. Vidare framgår att lärarna inte planerar för hur de ska ge framåtsyftande återkoppling till eleverna, så att bedömningen blir en integrerad del av undervisningen för att synliggöra och stödja lärandet tillsammans med eleverna.

Det saknas ofta en röd tråd i planeringarna, det vill säga att det saknas ett samband mellan målen med undervisningen, undervisningens aktiviteter och bedömningen. Många av lärarna planerar för en undervisning där eleverna ges möjlighet att utveckla de förmågor som beskrivs i kursplanerna. Av planeringarna framgår dock att den bedömning lärarna planerar för främst handlar om fakta och färdigheter, exempelvis genom läxförhör, prov och andra skriftliga arbeten, istället för att även planera för att bedöma hur eleverna använder sina kunskaper så som det uttrycks i kunskapskraven.

• Framåtsyftande återkoppling förekommer i liten utsträckning
Många lärare fokuserar på att summera elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven snarare än att använda bedömning fortlöpande och framåtsyftande i syfte att främja lärandet. Återkopplingen används sällan för att hjälpa eleven att prestera bättre nästa gång de möter likartade uppgifter eller för att utveckla strategier för att visa på olika lösningar på en uppgift. Lärarna ger få exempel på framåtsyftande återkoppling i syfte att synliggöra lärandet för eleverna. De flesta lärarna uttrycker även att den återkoppling de ger till eleverna inte är planerad. Istället sker återkopplingen oftast spontant i stunden och många av lärarna menar att den sker intuitivt, som en ”ryggmärgsreflex”. Ofta är återkopplingen främst uppmuntrande och allmänt hållen utan koppling till ämnet. När koppling till ämnet saknas innebär det att eleverna inte ges tydligt stöd i hur de kan komma vidare i sitt lärande i det aktuella ämnet.

Det finns dock exempel på lärare som försöker fördjupa elevernas förståelse genom dialog och samtal mellan lärare och elever såväl enskilt som i grupp. Läraren använder då framåtsyftande frågor kopplade till ämnet för att ge eleverna redskap i sitt fortsatta arbete och för att synliggöra lärandet för eleverna.

Lärarna delger i varierande grad eleverna vilka kunskaper de ska utveckla och på vilka grunder de bedöms, vilket är en förutsättning i arbetet med att tydliggöra förväntningarna och synliggöra lärandet för eleverna.

• Lärarna bär arbetet i sitt minne
Granskningen visar att lärarna bär mycket av arbetet i det egna minnet. Det handlar i olika grad om bland annat planeringar, bedömningar och det som borde dokumenteras. Det kan vara svårt att överföra det som finns i huvudet till skrift när det är dags för att formulera elevens kunskapsutveckling i skriftliga individuella utvecklingsplaner med omdömen. I många skolor saknas också strukturerat erfarenhetsutbyte mellan lärarna om planering och bedömning.

Få lärare utvärderar planering och genomförande av undervisningen i syfte att identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen, för att ge eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till läroplanen. Däremot förekommer exempel på att lärarna enskilt utvärderar om eleverna tyckte att lektionen var för lätt eller för svår eller om de tyckte att det var roligt.

• Fokus på svenska och matematik
Det är två ämnen – svenska och matematik – som på olika sätt har en framträdande roll i fråga om bedömning av elevernas kunskaper. I svenska och matematik är lärarna mer säkra på att bedöma elevernas kunnande i förhållande till kunskapskraven. Det framgår att lärarna i större utsträckning beskriver elevernas kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i svenska och matematik i de skriftliga individuella utvecklingsplanerna med omdömen och att den framåtsyftande delen nästan enbart handlar om svenska och matematik. I övriga ämnen uttrycker lärarna att de är mer osäkra på vad och hur de ska bedöma.

• Rektor har stor betydelse
I de skolor som kommit längst i sitt arbete med kunskapsbedömning tycks rektorns pedagogiska ledarskap ha betydelse. Rektorerna i dessa skolor är på olika sätt delaktiga och följer upp lärarnas arbete med planering utifrån kursplanerna, genomförandet av undervisning och bedömning utifrån kunskapskraven. I många skolor lämnas dock lärarna ensamma i arbetet med att omsätta de nya kursplanerna i praktiken och i arbetet kring kunskapsbedömning. Det innebär att lärarna själva får utveckla rutiner och former för att planera och genomföra undervisningen utifrån kursplanerna och för att bedöma och dokumentera elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven.

Många av de granskade skolorna  utvärderar och analyserar ej de rutiner och former skolan använder sig av för att planera undervisningen eller för att bedöma och dokumentera elevernas kunskaper. Det innebär att skolorna inte vet om arbetssätten är ändamålsenliga och effektiva, så att eleverna ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kursplanerna.

• Uppföljning av kunskapsresultaten saknas i vissa ämnen
I nästan alla granskade skolor ingår uppföljning av kunskapsresultaten i ämnena svenska, svenska som andra språk och matematik i skolans systematiska kvalitetsarbete. Övriga ämnen ingår sällan i detta arbete och efterfrågas sällan av huvudmannen. Stor vikt läggs vid de summativa omdömena, utan koppling till hur dessa resultat kan användas i ett formativt syfte. Sammantaget är det enbart de summativa resultaten som efterfrågas av rektor och huvudman.

Bedömning i slöjd

Viveca Lindberg, Stockholms Universitet, föreläser 21 november om kunskapsbedömning kopplat till slöjdämnet. Viveca är bland annat medförfattare och en av redaktörerna till böckerna Pedagogisk bedömning (2011) och Kunskapande, kommunikation och bedömning i gestaltande utbildning (2008) samt en av forskarna som deltog i KOMOLÄR-projektet (kommunikation och lärande i slöjdpraktiker).
Info och anmälan.

Diskutera kunskapskraven

Skolverket har gett ut ett underlag som kan användas för att diskutera kunskapskraven. Materialet hittar du här.

 

Vi kan bara bedöma det observerbara

Anne-Marie Körling skriver i ett lååångt blogginlägg om sina tankar om läraryrket och om lärares bedömningar.

– Våra bedömningar idag sker i förhållande till kursplanernas innehåll, läroplanens grund, och den enskilda elevens lärande. Det är lärandet som ska vara i fokus. Det vi vet och kan dela av elevens arbete. Inte det vi inte kan se, alltså det som sker inne i elevens huvud, utan det vi faktiskt kan dela, se och bedöma.

Hässelbygårdsskolan

Jag har idag varit ut till Hässelbygårdsskolan och pratat om Lgr11, planeringar och bedömning.

Tack för trevligt besök, feedback och särskilt tack för blommorna! Hoppas ni hade en fortsatt trevlig och lärande studiedag.

/Pernilla

Bedömning i språk

Mats Oscarson, tidigare professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, pratar om bedömning i språk, särskilt om vilka underlag lärare använder vid sina bedömningar. Enligt Oscarson finns önskemål om fortbildning i bedömning hos språklärare: ”det som rankas högst är just anvisningar och hjälp med frågan om hur man bedömer muntliga och skriftliga färdigheter”.

Diskutera kursplanerna

Skolverket har börjat lägga ut diskussionsmaterial till kursplanerna (Lgr11) för varje enskilt ämne. Hur ska de förstås? Hur ska man arbeta utifrån dem? De ger även förslag på hur man kan tänka när man lägger upp sin planering:

Förankring i kursplanens syfte
• Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
• Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper och vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

Innehåll
• Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet?
• Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen för arbetsområdet?

Konkretisering av mål
• Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet?
• Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Arbetssätt
• Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?
• Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?
• Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?
• Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Bedömning
• Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete?
• Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?

Dokumentation
• Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling?
• Hur kan vi använda dokumentationen för att utvärdera vår undervisning?
• Hur överför vi de erfarenheter vi gör i arbetsområdet till andra arbetsområden?
• Hur delger vi andra kollegor våra erfarenheter?

LPP

Klicka på bilden för en översikt av LPP – Lokal Pedagogisk Planering.