Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
PISA

Motiverar PISA våra svenska elever?

Resultaten från PISA är oroande. Framförallt den ökade segregationen och den större och större andelen som går ut skolan utan tillräcklig läsförståelse (se bild nedan) vilket inte bara är ett problem för den enskilda individen utan även för ett medborgerligt och demokratiskt samhälle.

Bildkälla

Jag funderar dock lite över det faktum att just svenska elever hoppar över många frågor i PISA. Vad beror det på? Att de inte kunde? Inte vågade utmana sig? Eller bara orkade inte?

Forskaren Hanna Eklöf har studerat hur motiverade svenska elever är när de gör stora internationella kunskapstest som TIMSS (I TIMSS testas elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap). När TIMSS genomfördes 2003 i årskurs åtta angav 24 procent av eleverna att de inte kände sig motiverade, motsvarandet siffra för 2008 var 58 procent. Andelen elever som 2003 angav att provet inte var betydelsefullt var 26 procent medan andelen 2008 var cirka 90 procent (Notera att siffrorna från 2008 gäller gymnasieelever). Sammantaget ger det en bild som visar att elevernas motivation i provsituationen har sjunkit betydligt.

Som kontrast, så brukar Dylan Wiliam berätta om situationen i asiatiska länder där man med flaggor och lyckatill-rop välkomnar de utvalda eleverna, som ser sig som viktiga representanter för sitt land.

Avslutningsvis konstaterar Eklöf att i Sverige är motivation, eller brist därpå, en viktig faktor i provsituationen. ”I synnerhet får detta genomslag när provresultaten inte får några direkta konsekvenser för eleven. I förlängningen är detta allvarligt för de makthavare som fattar beslut om hur skolan ska utvecklas. Tvärsäkra slutsatser om elevernas kunskaper kan vara problematiska.”

Läs mer här.

PISA for Dummies

Inte läst rapporten? Se filmen. PISA made easy.

Landet (lite mindre) Lagom: Resultat från PISA 2009

”I och med PISA 2009 kan Skolverket bekräfta den negativa trend som funnits i andra internationella undersökningar under 2000-talet som Sverige deltagit i”. Läs hela rapporten från Skolverket eller en kortare sammanfattning eller i DN eller SvD. Här hittar ni originalrapporten från OECD och deras analyser.

Sen kan man ju alltid argumentera över vad och hur man mäter i PISA och hur det relaterar till våra kursplaner, men ändå…

Se Björklund prata om rapporten . Vi blev lite nyfikna på hans analys: att det ska bli mindre i svensk skola av en av de två(??) ”metoder” lärare använder – eget arbete (och mer av den andra – katederundervisning…). Tänk om lärande vore så enkelt att jag lär ut från katedern och eleverna lär in det jag lär ut. Det är ju snarare då man hamnar fel tänker jag… Däremot ligger det nog något i det Björklund (och även Skolverket i rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?) menar genom att ”eget arbete” ibland betytt att elever ska forska på giraffer, typ, utan stöd från lärare, kamrater eller andra redskap och utan att förstå vad som ska läras.

En annan reflektion gäller Björklunds hypotes om att resultaten kommer att ha gått ner ännu mer 2012.  (Dels kan man ju  reflektera över dess potentiella förväntanseffekter…) Vissa länder har ju vänt sina fartyg på ganska kort tid t.ex. Tyskland som på tre år höjt sina matematikresultat i PISA väsentligt och Norge som förbättrat läsförståelsen på kort tid. Vad har de gjort? Väsentligt kan även vara att titta i McKinsey rapporten ovan och se vad de skriver om vad som är viktigt att satsa på för att höja sig ett snäpp över medel. Är det de sakerna som vi satsar på idag?

http://www.youtube.com/watch?v=0D-JpL5fFgc[\embed]