Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
sambedömning

Sambedömning – the movie

…och nu kom även filmen om sambedömning, featuring Anders Jönsson, som gjorts som komplement till Skolverkets stödmaterial ”Sambedömning i skolan”.

Sambedömning i skolan

Skolverket har gett ut ett material om sambedömning. Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver även exempel från praktiken och sammanfattar forskningsområdet (då ska vi komma ihåg att forskningen inte är så omfattande och att kunskapsobjektet Sambedömning är komplext).

Forskarna lyfter fram några faktorer som gynnar god sambedömning – gynnsamt är när lärarna:
• fokuserar på att analysera och diskutera konkreta elevexempel
• låter olika åsikter komma fram och alla i gruppen får komma till tals
– avvikande uppfattningar ses som en tillgång snarare än ett hinder
• har en tydlig struktur för själva sambedömningssituationen (t.ex. fasta tider,
lokaler och arbetsgång)
• har ett tydligt ledarskap i sambedömningsgrupperna som håller ihop diskussionerna
• deltar i sambedömning både inom den egna skolan och med andra skolor
• använder pågående elevarbeten i sambedömningen, för att ge diskussionen ett
ökat fokus på bedömningens formativa syfte
• utgår från elevexempel som representerar en stor bredd av prestationer och
elever med olika bakgrund, så att lärarna kan använda sina erfarenheter från
sambedömningen när de bedömer nya elevexempel
• fördjupar diskussionen genom att använda tillgängliga stödmaterial på ett
flexibelt sätt.

Bedömning i framtiden

Professor Richard Kimbell arbetar med att undersöka hur interbedömarreliabiliteten för mer svårbedömda saker kan ökas genom en form av digital adaptiv bedömning. Man brukar säga att en bedömaröverensstämmelse på 0,7 är bra för svårbedömda delar som till exempel elevtexter eller digitala presentationer, men i projekt e-scape har man sett att överensstämmelsen kan vara så hög som 0,95. Försök pågår runt om i världen, bland annat i Sverige….


 

Läs mer här.