Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Skola2011

Hur skiljer sig ett enkelt resonemang från ett välutvecklat?

I kunskapskraven i Lgr 11 beskrivs progressionen i kunnandet med relativa begrepp som till exempel enkla eller välnyanserade. Hur kan man förstå dem? När man diskuterar dess betydelse bör man självklart ha med sig elevexempel, och man kan även titta i Kommentarmaterialet för att få stöd. Där står längst bak förklaringar till progressionsorden, t.ex. om skillnaden mellan enkla – utvecklade – välutvecklade (t.ex. resonemang) att:

”Uttrycken används för att ange kvalitet i flera olika sammanhang, till exempel kvali­teten på beskrivningar, sammanfattningar, textbindningar, redogörelser, omdömen, motiveringar, dokumentationer eller resonemang. Begreppet enkla används alltid för att ange graden av komplexitet och inte för att ange att något är lätt att göra.

Graden av utveckling kan kännetecknas av olika saker beroende på sammanhang. I frasen eleven kan ge enkla omdömen … används till exempel värdeorden för att beskri­va hur utvecklad förmåga att utvärdera något som eleven visar. Med enkla omdömen avses då att omdömena grundar sig på basala analyser, är övergripande till sin karaktär och har tydliga inslag av subjektiva värderingar. Mer utvecklade omdömen grundar sig på djupare analyser och de är mer specifika till sin karaktär. De kännetecknas också av att värderingarna är sakliga snarare än subjektiva.

Ett annat exempel på hur de här värdeorden används är att de ibland anger med vilken kvalitet eleven motiverar olika ställningstaganden och val, exempelvis eleven formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar. Enkla motiveringar känneteck­nas ofta av att de är allmänt hållna och baseras mer på subjektiva värdeomdömen än på utvecklade argumentationer. Mer utvecklade motiveringar kännetecknas av att de väger in flera olika aspekter och baseras på allt mer tydliggjorda argumentationer och tankegångar.

Värdeorden enkla/utvecklade/välutvecklade används ofta för att ange kvaliteten på elevens resonemang, som i exemplet eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman … Mer utvecklade resonemang kan till exempel inne­fatta flera olika kopplingar, längre resonemangskedjor eller en avvägd balans mellan detaljer och helhet. I samband med resonemang kombineras de här värdeorden ofta med uttryck som beskriver hur underbyggda elevens resonemang är.”

Genom det lokala arbetet på skolan, och genom elevexempel från Skolverket kommer det att utvecklas en praxis runt dessa progressionsord, på samma sätt som det gjort i domstolsväsendet. Där har man genom att pröva och ompröva domar fått en praxis som gör att man har ”exempel” som särskiljer t.ex. ringa misshandel, från misshandel och grov misshandel. Viktiga prejudikat kommer vi att få, hoppas jag, från Skolverket.

En sådan praxis kommer att utvecklas även för kunskapsbedömningar i skolan, men det kommer att ta lite tid…

Tack Sundbyskolan…

…där jag (Pernilla) var igår och pratade om planering och bedömning utifrån Lgr 11. Vi diskuterade bland annat begreppet formativ bedömning. Vad är det? Vad är det inte? Vi pratade om hur vi  fattar beslut om den fortsatta undervisningen, och att vi kanske inte alltid utgår från vad eleverna faktiskt kan eller har förstått. Ibland kan man ju gå på ”magkänsla” eller att några elever svarar ”Ja” om man frågar om de hänger med…  ”Man” kan vi vara alla,  till och från, vi har ju aldrig fullständig koll på var alla elever befinner sig i sitt lärande… Vi pratade om lite olika tekniker som gör att man dock ganska snabbt kan se om eleverna har förstått och kan använda viktiga begrepp eller processer. Detta för att få bättre koll på var eleverna befinner sig i sitt lärande så vi kan fatta bättre beslut om nästa steg i undervisningen. Lycka till i fortsatt implementeringsarbete!

(PS. Ordmolnet skapat med www.wordle.net från skolans hemsida)

Info till föräldrar om Skola 2011

Skolverket har gett ut en broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till vårdnadshavare med barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Det finns även en ljudsatt powerpoint  (grundskolans ser du nedan) som kan användas på exempelvis föräldramöten.

Hela läroplanen

Nu finns hela läroplanen i vårt komprimerade format. Kap 1 och 2 tillsammans med kursplanerna.

Ett grönt äpple för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Och ett rött äpple för grundsärskolan.

Klicka på bilderna för att se dokumenten. Som också finns som pdf:er på första sidan i Stockholm Skolwebb.

Tack Långbrodalsskolan…

…för en härlig förmiddag på er fina skola. Vi pratade om fördelar med Lgr 11 jämfört med Lpo 94, kom fram till att det är bättre att använda HUR-tricket (än ATT-tricket) för att koppla ihop mål och bedömning och talade om hur det vore om piloter skulle flyga så som vissa lärare bedömer, utan att anpassa kursen till förhållandena.

Vi enades även om att Anders Jönssons citat från hans bok ”Lärande bedömning” är tänkvärt:

”Det är mer lärorikt att lyckas med hjälp, än att inte lyckas alls”

Tack för frågor och fin feedback (och Korv Stroganoffen). /Pernilla

Gy 11

Den här boken presenterar gymnasieskola 2011 (Gy 2011). Den vänder sig i första hand till lärare, men till exempel studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken. Syftet är att ge en god förståelse av gymnasieskola 2011 och av de överväganden som ligger bakom reformen.

Den första delen av materialet kommenterar övergripande gymnasieskola 2011, bland annat kan man läsa mer om de progressionsord som finns i kunskapskraven.

Den andra delen innehåller examensmål och programstruktur för vart och ett av de arton nationella programmen samt kommentarer till dessa.

Programstrukturerna är ofullständiga eftersom programfördjupningarna kan förändras. Det aktuella innehållet i programfördjupningarna publiceras därför endast på Skolverkets webbplats.

Kommentarer till de olika ämnesplanerna kommer att börja publiceras på Skolverkets webbplats under hösten.

Klicka på boken!

Nyheter från Skolverket

Läs det senaste nyhetsbrevet om Skola 2011 här.

Kan du bli legitimerad lärare – med rätt att undervisa?

Har du förmågan att kunna:

1. bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, så att varje elev utvecklas så lång det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen eller kursplanen och kunskapskraven,

2. utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner eller kursplaner och kunskapskrav,

3. kommunicera med eleven vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla under undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras,

4. göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära, såväl självständigt som tillsammans med andra,

5. utveckla elevens förmåga att upptäcka problem och att finna lösningar till dessa,

6. visa tillit till elevens förmåga, och

7. följa upp, bedöma, kommunicera och dokumentera elevens kunskapsutveckling och därigenom stödja eleven till ett allt mer medvetet lärande.

8. leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete,

9. visa förståelse för värdet av mångfald och respekt för skillnader och genom detta utveckla elevernas sociala och medborgerliga kompetens,

10. kunna avgöra när det finns behov av stöd från en annan lärare eller yrkesgrupp med specialkompetens,

11. eftersträva en god relation till eleverna som karakteriseras av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt,

12. skydda varje elev mot skada, kränkningar och trakasserier, och

13. låta eleverna utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet.  

14. vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed kunna uppfattas som rättvis av elever,

15. ha ett nära samarbete med kolleger och föräldrar,

16. delta i skolans kontakter med samhället i övrigt,

17. delta i skolutvecklingen i den skolenhet där läraren är anställd,

18. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i den dagliga verksamheten, och

19. förstå och följa den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på samt diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden.

20. på ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra,

21. bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och anpassa undervisningen därefter,

22. tillägna dig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

23. bedöma ditt eget behov av kompetensutveckling.

…ja, först då kan du bli leg. lärare.  

 

 

Lärare i NO och/eller Teknik 1-6?

Naturvetenskap och teknik – konferenser om de nya kursplanerna

Skolverket anordnar hösten 2011 konferenser om kursplanerna i naturvetenskap och teknik, som riktar sig till lärare som undervisar i åk 1-6.

Konferensen i Stockholm är 26 oktober och pågår mellan kl 09.00 och ca kl 16.00. Skolverket bjuder på förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Under dagen berörs till exempel:

  • Nyheter i kursplanerna för naturvetenskap och teknik
  • Vilka stöd för undervisning och bedömning som Skolverket och andra erbjuder
  • Vem är behörig att undervisa och vilka möjligheter till fortbildning finns

Målgrupp
Varje grundskola får anmäla en lärare per påbörjat tiotal lärare som undervisar 1-6.
Exempel:
En skola med 1 – 10 lärare i åk 1-6 får skicka 1 lärare.
En skola med 11 – 20 lärare i åk 1-6 får skicka 2 lärare osv.

Mer info och hur du anmäler dig/er hittar du här.

Lgr 11: samlade resurser

Skolverket

Lgr 11

Diskussionsmaterial
Syftet med diskussionsunderlagen är att sätta fokus på den nya läroplanens uppbyggnad och struktur samt att visa hur den kan användas för planering av undervisningen i ämnena.

Kommentarmaterial
Materialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Ämnesfilmer
Filmerna går igenom de nya kursplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav samt presenterar tillhörande kommentarmaterial och diskussionsunderlag.

Presentation från kursplanekonferens

Filmer om Lgr 11 och diskussionsfrågor

Allmänt råd om kursplaner och kunskapskrav (kommer i augusti)

Skolan förändras och utvecklas – Skolverket ger rektorn stöd

Fler implementeringsresurser hittas på http://www.skolverket.se/sb/d/4371 

Övrigt

Kursplaner och kunskapskrav i stockholmsformat

Bloggen ”Lärande bedömning” skriver om Lgr 11

Bloggen Skola 2011

Essingeskolans loggbok

Lärande bedömning (Anders Jönsson)

Bedömning för lärande (Christian Lundahl)

Tipsa gärna om andra bra resurser!