Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
skolverket

Nyhet – Allmänna råd om utvecklingssamtalet

Rykande hett från Skolverket – nya (reviderade) Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

20131211-222914.jpg

Inga terminsbetyg i ämnen eleven ej haft undervisning i?

UPPDATERING 20121213: Skolverket har omprövat sitt tidigare svar – http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/betygssattning-1.173341#listAnchor1.183280

______________________________________________

Vi har nu varit i kontakt med både Skolverket och Skolinspektionen i frågan om terminsbetyg när eleven inte haft undervisning i ämnet. 

Skolverket skriver att Det är inte specifikt reglerat hur skolan ska hantera denna situation” och har även kommunicerat att de har hemställt om en förändring i lagen till att betyg ges i de ämnen eleven haft undervisning. Dock är inget beslut fattat om det än. 

Bedömningsexperten på Skolverket resonerar utifrån att syftet med betygen ju är att ge en bild av elevens kunskapsutveckling som information till hemmen. Hur kan man då göra i åk 7 om man ej haft undervisning i t.ex. Religion? Det man kan göra är att utnyttja befintligt kunskapsunderlag (antingen från de delar i k-kraven som kanske ändå berörts genom undervisning i närbesläktade ämnen, och kanske även titta på bedömning från åk 6, då den ska återspegla elevens utveckling mot samma förmågor som i åk 7 (och alla andra årskurser). Det Skolverket avråder från är schablonbeslut som t.ex.  att alla elever får E, men öppnar upp för att man kanske kan göra bedömningen att ingen bedömning varit möjlig. D.v.s. man säger nästan att man kanske inte då behöver sätta ett terminsbetyg, men bara nästan, mer kan man ju inte säga utan stöd i lagen. Viktigt är dock att kommunicera med elev och hemmen vad betygsbeslutet grundas på.

Skolinspektionen svarar (med en text som snart kommer ligga på deras hemsida):

Hur ska 10 kap 16 § skollagen tolkas?

Enligt bestämmelsen (10 kap. 16 § Skollagen) ska betyg sättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 i alla ämnen som inte har avslutats med undantag för språkval. Regeln börjar gälla från och med HT 2012.

Skolverket har tidigare i år skickat en skrivelse till regeringen med förslag om att förtydliga bestämmelsen så att det ska framgå att det endast ska sättas betyg i de ämnen som eleven har haft undervisning i. Skrivelsen bereds för närvarande på utbildningsdepartementet.

Tillämpning
Skolinspektionen tolkar bestämmelsen som att den endast avser de ämnen där eleven har haft undervisning i genom att eleven har inhämtat kunskaper som kan betygssättas. Att bedöma elevens kunskaper och sätta betyg i ett ämne trots att det saknas underlag för bedömningen är inte heller förenligt med övriga bestämmelser om betygsättning.    

Det är huvudmannen som ansvarar för att eleven får undervisning i alla ämnen i enlighet med grundskolans timplan och läroplanens kunskapskrav. Huvudmannens rätt att själv organisera sin verksamhet innebär inte nödvändigtvis att eleven kommer att ha undervisning i alla ämnen i alla årskurser under sin tid i grundskolan.” 

Följer man Skolinspektionens tolkning innebär detta att man inte måste sätta terminsbetyg i ämnen som eleven inte haft undervisning i. Frågan är om de har tolkningsföreträde över Skolverket (och skollagen)?

Med (nödvändig) reservation för förändringar från Skolverket och Skolinspektionen.

Missade du konferensen om betyg i åk 6?

Presentationen och filmerna från konferensen
Presentationen samt filmerna från konferenserna om betyg i åk 6 finns nu att hämta eller streama från Skolverkets webbplats. 

Filmer från konferensen
PowerPoint-presentationen (18,9 MB)

Affischer som information till elever
Under de två närmaste veckorna kommer försändelser med elevaffischer att skickas ut till alla grundskolor med elever i årskurserna 4–6. Affischerna tar upp skyldigheter och rättigheter eleven har när det kommer till bedömning och betyg. Affischerna är tänkta att sättas upp i skolornas lokaler där eleverna vistas.

I försändelsen finns också ett följebrev med information till lärare och rektor. I följebrevet beskrivs det som tas upp på affischerna ytterligare, vilket kan fungera som ett stöd i kommunikationen med eleverna. I brevet finns också hänvisningar till skollag, läroplan och andra bestämmelser för den som vill läsa mer.

Diskutera kunskapskraven

Skolverket har gett ut ett underlag som kan användas för att diskutera kunskapskraven. Materialet hittar du här.

 

Mer begreppsbubblor

Skolverket har nu släppt fler begreppsbubblor (concept cartoons) i NO, där man kan arbeta runt olika uppfattningar av fenomen, och missuppfattningar, för att belysa lärandeobjektet. Info finns här.

Dags för betyg i åk 6

Skolverket har tagit fram en broschyr riktad till föräldrar om betyg i åk 6. Den hittar du här.  

Betygsättningstider

Du har väl inte missat Skolverkets stöd för betygsättning

Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Le AR nouveau est arrivé!

Sent kom det. Det nya Allmänna rådet om IUP. Men nu är det här. Givet den långa tiden hade vi kanske förväntningar på det att vara än mer nytt och annorlunda. Nu bearbetar vi. Och återkommer. 

”Dessa allmänna råd syftar till stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen ska synliggöra hur eleven kan utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen för utbildningen.”

Skolverket om betygsinflation

Skolverket skriver i en rapport om betygsinflationen i Sverige. Som dock är mindre än vad många tror, och olika för olika ämnen. Helena Svensson på Skolverket säger

Det finns inget som tyder på att avvikelserna beror på vilken huvudman som skolorna har, de har heller inte förändrats över tid. Däremot kan vi se att det finns större avvikelser hos små skolor jämfört med stora skolor.

Som helhet har betygsutvecklingen varit måttlig men olika stark i olika ämnen. Starkast indikationer på betygsinflation finns för ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd.

Den bristande likvärdigheten i betygssättningen mellan lärare och mellan skolor är enligt Skolverkets bedömning idag ett större problem än betygsinflation på nationell nivå.

Råd om hur man kan jobba med Allmänna råden

Skolverket har tagit fram ett förslag på upplägg för hur man kan arbeta med Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen på t.ex. en studiedag. Du hittar bland annat ett självvärderingsformulär och diskussionsfrågor. Råden hittar du här. Nedan ett utdrag från diskussionsfrågorna.