Visar alla blogginlägg med kategorin:
Hållbar utveckling

Effekter av Läslyftet?

sv_modul_forklaringSkolverket har gett Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, i uppdrag att utvärdera Läslyftet. Den sjätte delrapporten har nyligen publicerats (här hittar man alla delrapporterna).

Den sjätte rapporten redovisar delresultat från utvärderingen av Läslyftet i grundskolan med fokus på Läslyftets effekter på bland annat kollegialt lärande och lärarnas undervisning för språk-, läs- och skrivutveckling och söker förklaringar till resultaten. 

Forskarna har genomfört  en fallstudie i åtta läslyftsgrupper på olika skolor som deltog under läsåren 2015/16 och 2016/17. Rapporten är baserad på kvalitativa intervjuer med deltagare i Läslyftet och kompletteras med observationer av kollegiala samtal och lektionsbesök. 

Sammantaget utmynnar fallstudien i följande slutsatser:
– Läslyftet har bidragit med insikter och ökad kunskap om hur lärare kan arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär.
– Läslyftet har stärkt det kollegiala lärandet och samarbetet under genomförandet och till en del året efter genomförandet, men Läslyftet har inte bidragit till en varaktig förändrad undervisningskultur.
– Läslyftets effekter på undervisning och kollegialt lärande påverkas av hur Läslyftet genomförts och de förutsättningar som skapats, samt lärarnas tidigare kunskaper och inställning till Läslyftet.

Det verkar alltså vara mycket som är positivt med Läslyftet – samtidigt som det förstås är bekymmersamt att insatsen inte bidragit till en varaktig förändrad undervisningskultur, något som varit ett av målen med Läslyftet.

Inom kort kommer också resultaten från utvärderingen av Läslyftet Stockholm. Utvärderingen har genomförts i samarbete mellan uppföljningsenheten och FoU-enheten på utbildningsförvaltningen. Dessutom har utvärderingen kompletterats med en forskningsinsats. En viktig fråga uppföljningen ställt är just frågan om varaktighet – hur kan vi arbeta med skolutvecklingsinsatser så att effekterna blir hållbara på sikt.

Vi återkommer snart om våra resultat.

/Anna-Maija

Skolledarträff inom Läslyftet

Prästkragar2Den 23 augusti anordnas en informationsträff för skolledare gällande förutsättningar, organisation och genomförande av Läslyftet. Träffen riktar sig både till skolledare som missade Skolverkets inledande konferens i maj (eller utbildningsförvaltningens motsvarande konferens) och till skolledare som vill fördjupa sina kunskaper om Läslyftet eller diskutera dem med andra.

Träffen är på Hantverkargatan 2F i lokalen Insikten kl. 14.30 – 16.30. Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Anna-Maija

Skolinspektionens rapport och Läslyftet

bakomträdhaikuSkolinspektionen har släppt en ny rapport om läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6.

Granskningen visar att skolan måste ge grundskoleelever bättre möjligheter att utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga och därmed också sin förmåga att tänka, kommunicera och lära. Framför allt behövs ett mer aktivt stöd från lärarna.

”Ett mer aktivt stöd från lärarna” betyder att undervisningen måste utvecklas. Det finns förstås många sätt att göra det på, och det är ett långsiktigt arbete. Läslyftet som syftar till att utveckla elevers läsförståelse och skrivförmåga är ett sätt att ge lärare nya verktyg att använda i undervisningen. Skolor kan få statsbidrag i ett år, men det är viktigt att man arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling även efter året med statsbidraget. Skolverkets hemsida innehåller för närvarande tolv olika moduler som behandlar språk-, läs- och skrivutveckling ur olika ämnens och stadiers perspektiv. Läslyftet handlar inte om att reducera ämnena till enbart språk utan det ämnesdidaktiska finns alltid med.

Ta gärna en titt på de olika modulerna på Läs- och skrivportalen!

Anna-Maija

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång

judgment-889219_640Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet, har utvärderat Läslyftets utprövningsomgång. Här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Utvärderingen bygger på fyra övergripande frågor, och jag skriver om en fråga i taget. Sidhänvisningarna syftar på rapporten som finns på Skolverkets hemsida.

1. Är aktiviteterna i Läslyftet ändamålsenliga för att främja elevers språk-, läs- och skrivutveckling? (s. 2-5)

Utvärderingens samlade bedömning är att Läslyftet som helhet är en ändamålsenlig insats, såväl för att främja elevers språkutveckling som för att främja en hållbar fortbildningsmodell för lärare. Teorin bakom Läslyftet (s.k. programteori och inte en empiriskt prövad vetenskaplig teori) bygger på vissa antaganden, bl.a. att om kollegialt lärande utvecklas kommer elevers språk-, läs- och skrivförmåga att successivt förbättras. Dessutom bör ett antal förutsättningar finnas, som att huvudmän och rektorer ger tillräckligt med tid till handledare och lärare att genomföra Läslyftet. Utvärderarnas bedömning av programteorin är att Läslyftet som helhet har stöd i forskning  och att såväl kort- som långsiktiga effekter med Läslyftet kan förväntas uppnås med undantag för förbättrade resultat i internationella mätningar (se s. 4).

2. Vilka förutsättningar bör finnas på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå för at Läslyftets mål och intentioner ska kunna uppnås? (s. 5-7)

Det har visat sig att handledarna på olika skolor fått olika förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, trots det avtal skolorna kan sägas ha ingått med Skolverket i och med att de fått statsbidrag. Utvärderingen bedömer det som en nödvändig förutsättning att rektorerna frigör den avtalade tiden, dvs. frigjord tid i tjänsten  (10% för en grupp på 6-10 lärare) och en möjlighet att delta i handledarutbildningen. Det har också visat sig att lärare fått olika förutsättningar, och det är nödvändigt att rektorerna även frigör tid för lärare så att de kan delta under rimliga förutsättningar. Det betyder att skolorna måste frigöra minst den av Skolverket angivna tiden. Huvudmännen måste koordinera fortbildningen, informera sig om och följa satsningen samt ge medverkande skolor stöd.

3. Hur har Läslyftet fungerat för olika skolor och lärargrupper? (s. 7-9)

Utvärderingen visar att Läslyftet överlag fungerat väl och att skillnaderna i uppfattning mellan olika kategorier av lärare på de flesta punkter var små. Det finns ett behov av att tillsammans reflektera över undervisningen och Läslyftet har fyllt ett sådant behov. Det fanns en viss tendens att lärare på skolor med lägre meritvärden bedömde satsningen något högre än lärare på skolor med högre meritvärden. Lärare i årskurserna F-3 var mer nöjda och bedömde satsningen högre än lärare i högre årskurser. Lärare i svenska bedömde genomgående satsningen som högst och mest relevant men skillnaden till vissa andra ämnen var liten. Lärare i praktisk-estetiska ämnen, idrott, engelska och moderna språk upplevde svårigheter i att pröva ut de föreslagna aktiviteterna i klasserna.

4. Vad behöver eventuellt förändras? (s. 9-13)

Det finns ingenting i utvärderingen som tyder på att själva modellen behöver ändras. De problem som synliggjorts handlar om möjligheter att tillhandahålla tid enligt modellen. Huvudmän och rektorer måste i praktiken frigöra minst den tid som Skolverket kräver av skolorna och något mer tid för att lärare och handledare ska uppleva satsningen som meningsfull, engagera sig och använda Läslyftets fortbildningsmodell och stödmaterial fullt ut. Utvärderingen visar att tempot i fortbildningen upplevts som för högt och föreslår att modulen kortas ner från åtta till sex delar. Då skulle en del kunna genomföras på tre veckor istället för två. Ett långsammare tempo skulle göra att man hinner pröva ut aktiviteterna flera gånger eller med olika elever. Texterna har till viss del varit för långa, och exemplen har till övervägande del varit inriktade på skönlitterära texter.

På sidan 12-13 i rapporten sammanfattas de viktigaste slutsatserna från utprövningsomgången i punktform. Utvärderingen ger också Skolverket, huvudmän och rektorer ett antal rekommendationer inför huvudomgången som startat under hösten 2015. Läs gärna vidare där!

Anna-Maija

Efterlysning: handledare men inget statsbidrag

old-967356_1920Vi söker kontakt med nuvarande och blivande handledare för Läslyftet utan statsbidrag, dvs. handledare som inte fått/får gå Skolverkets handledarutbildning.  Vi som arbetar i projektgruppen för Läslyftet Stockholm har möjlighet att ge stöd i rollen som handledare genom att organisera nätverksträffar på utbildningsförvaltningen. Vårt stödpaket innehåller olika insatser. Det kan handla om att lyfta framgångar och hantera utmaningar i rollen som handledare men även att utbyta erfarenheter med andra handledare.

Hör av dig om du är intresserad.

Kontaktperson

Anna-Maija Norberg

anna-maija.norberg@stockholm.se

Stöd i arbetet med Läslyftet

bakomträdhaikuUtbildningsförvaltningen erbjuder olika former av stöd till skolor som arbetar med Läslyftet med eller utan statsbidrag. Detta inlägg handlar om stödet för skolor utan statsbidrag. Stödet kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

Informationsträffar: Öppna träffar där vi informerar lärare, skolledare, bibliotekarier och andra nyckelpersoner om ”allt”, exempelvis möjliga organisatoriska lösningar och erfarenheter från skolor som deltagit i Läslyftet.

Analysstöd: Hur kan man tänka när man väljer deltagande lärare, modul, samtalsledare, organisation osv.?

Startstöd: Hur kommer man igång på ett bra sätt? Vilka fallgropar ska man undvika i starten?

Samtalsstöd för samtalsledare och andra nyckelpersoner: Samtalsledarrollen, grupprocesser, metoder, övningar.

Uppföljningsstöd: Hur kan man utvärdera insatsen? Har den önskade förändringen skett? Hur går man vidare?

Dessutom planerar vi att anordna föreläsningar om bland annat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi som arbetar med Läslyftet på utbildningsförvaltningen tar gärna emot önskemål om ytterligare former av stöd!

Anna-Maija

Undvik ”activity traps”!

thVAVUMVGWFör någon vecka sedan var jag på Skolverkets handledarutbildning (dag 4 och 5 av sammanlagt 9) för handledare inom Läslyftet. Högskolan Dalarna ansvarar för utbildningen i handledning, men Skolverket är alltid med under åtminstone en dag och informerar och låter sig informeras. Den här gången informerades vi om de nya modulerna som kommer till vårterminen (se tidigare inlägg). Vi fick också veta att 8000 lärare är involverade i Läslyftet detta läsår. 63 procent av dem är lärare i svenska och/eller svenska som andraspråk. Förhoppningsvis blir det fler och fler lärare i alla ämnen de kommande åren.

Syftet med Läslyftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Det finns en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska uppnå sådana effekter. Enligt forskning tar det fem till åtta år att skapa en varaktig förändring. Det betyder att skolor måste fortsätta med läs- och skrivutvecklande insatser efter året med  statsbidraget. Modulerna på Skolverkets läs- och skrivportal är ett utmärkt material att arbeta med, och modellen som bygger på kollegialt samarbete fungerar väl enligt Skolverkets utvärdering av provomgången.

Det gäller alltså att satsa på ett långsiktigt utvecklingsarbete istället för det tyvärr alltför vanliga misstaget att hoppa från den ena insatsen till den andra. Dessutom är det viktigt att undvika ”activity traps”, dvs. att hoppa in på åtgärder direkt utan att tillräckligt med tid lagts på att analysera vad som är rätt åtgärd. Något annat som huvudman/rektor bör tänka på om man vill få till en varaktig skolutveckling är att ge lärare förutsättningar att utvecklas såväl enskilt som kollegialt. Den enskilda utvecklingen är en starkt motiverande faktor.

Anna-Maija

Informationsträff om Läslyftet i Stockholm

Läslyftet en möjlighet för alla lärare!

Läslyftet är i gång på ett flertal skolor över hela landet och nästa läsår finns även möjlighet för gymnasieskolan att delta. Är du lärare eller skolledare och vill  veta mer om  hur Läslyftet organiseras och genomförs i Stockholms stad och om hur man kan delta, både med statsbidrag och utan är du välkommen till våra informationsträffar.

Tisdag den 13 oktober:

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14

Tid: 15.30-16.30

Måndag den 2 november:

Plats: Kungliga Myntet, Hantverkarg 2 f

Tid: 15:00-16:00

Om ni har några frågor om läslyftet kan ni kontakta oss:

laslyftet@Stockholm.se

Anmäl dig till det datum som passar bäst:

Tisdagen den 13/10

eller

Måndagen den 2/11

Gå gärna in på Läs- och skrivportalen och läs mer:

Läs- och skrivportalen

Kristina Ansaldo