Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
handledarroll

Vad gör man om någon tar hela talutrymmet?

Mellan hägg och syren, den 19 maj var det dags för den sista handledarträffen för modersmålslärare som handleder i läslyftet. Vi har haft fem träffar som löpt parallellt med att lärarna handlett sina grupper i läslyftet på Språkcentrum. Målet med dessa träffar har varit:

Att få: kunskap om rollen som samtalsledare

            kunskap om att leda samtal

Genom att: testa olika samtalsmetoder

            reflektera och metasamtal

            utgå från sina tankar, frågor och erfarenheter

            utföra aktiviteter mellan träffarna à analys och reflektion

För att: känna sig tryggare i sitt uppdrag som samtalsledare inom Läslyftet. 

IMG_1542 (2)

 De två sista tillfällena har vi knutit ihop vår metahandledning genom att läslyftshandledarna fått turas om att agera samtalsledare för de övriga och välja någon av de samtalsmetoder som vi har provat på under träffarna.

Till sista tillfället var aktiviteten att reflektera över de samtalsmetoder som de testat med sina läslyftsgrupper under terminen. Detta gjorde vi i mindre grupper och varje grupp fick som aktivitet att försöka visualisera sina tankar kring vad de provat och vad de sett för effekter i en tankekarta.

IMG_1555

Vi samlades sedan runt tankekartorna för att ta del av varandras     erfarenheter, ställa klargörande frågor och diskutera erfarenheter av framgångar och utmaningar. Det blev livliga diskussioner och utbyten av hur man har hanterat olika dilemman som exempelvis ledarrollen i sin grupp. Vad gör man när det finns informella ledare i gruppen till exempel? Eller när någon deltagare gärna vill ta hela talutrymmet medan andra inte alls vill ta ordet?

IMG_1549

Därefter gick vi tillbaka till ”blomman” med olika kronblad av förutsättningar för ett kollegialt lärande. Varje deltagare ”pluppade” vilket kronblad de såg som mest angeläget att prata om för att fortsätta utvecklas som samtalsledare och fördelade sig sen i grupper efter diskussionsämne.

Till sist tittade vi tillbaka på den överenskommelse vi gjorde vid första tillfället. Frågan vi ställde till gruppen var:

  • I vilken utsträckning har vi hållit oss till den?
  • Tror ni att det påverkade vårt arbete att vi gjorde en överenskommelse? I så fall hur påverkade det?

Vårt syfte var att det kan vara relevant att lyfta upp överenskommelsen med sin läslyftsgrupp och stämma av på ett liknande sätt efter ett tag. En av våra deltagare avslutade terminens sista träff med att läsa upp en dikt från Uzbekistan, både på modersmålet och på svenska!

Vi som har handlett denna grupp av modersmålslärare gick därifrån med en känsla av tacksamhet att vi har fått vara med i processen att stötta dem i deras samtalsledarroll. Det öppna samtalsklimatet och de livliga diskussionerna och att få en inblick i modersmålslärarnas arbete är verkligen något vi tar med oss.

 Annica Gärdin och Anna-Lena Ebenstål

”jag har med mig nya samtalsverktyg och ny energi för arbetet”

Citatet är från tillfälle två i samtalsledarutbildningen för Språkcentrums handledare i läslyftet. Vi startade med att läsa igenom förslaget till överenskommelsen igen för att se om alla ansåg att de förväntningar på varandra och samtalsledarna som formulerats vid förra tillfället var rimliga och därefter fastställde vi gruppens överenskommelse. Tanken är att de blivande läslyftshandledarna skall kunna göra en liknande överenskommelse med sina läslyftsgrupper. Vi lyfte även att det kan vara en bra idé att ta upp frågan om användning av mobiler och datorer under mötena, vikten av tidspassning samt hur man tänker kring dokumentation av det som sägs. Det är inte alltid detta kommer upp spontant när man gemensamt ska skriva en överenskommelse men om det visar sig att det inte fungerar längre fram  kan det vara bra kunna relatera till att man har kommit överens om det.

Att ha med sig ett batteri av reflekterande, öppna frågor som samtalsledare för att tydliggöra det som sägs, utmana deltagarna och se saker ur flera olika perspektiv är ett stöd i samtalsledarrollen . I syfte att känna sig mer trygg med att ställa frågor fick deltagarna öva tre och tre. En  ställde frågor, en pratade och en observerade. Observatören fick sedan återge för de andra två  vad han/hon lagt märke till. En av iakttagelserna som gjordes var att den som pratar kommer med stöd av de reflekterande frågorna oftast framåt av sig själv och finner lösningar på eventuella dilemman. En utmaning för den som ställer frågor är att hålla tillbaka den egna agenda och sina egna förslag till lösningar.

Vi lyfte därefter gruppers olika utvecklingsfaser utifrån Susan Wheelans modell med utgångspunkt från hur samtalsledarrollen kan förändras över tid beroende på var gruppen befinner sig. Genom att konkret prova samtalsmodellen ”Fyrklövern” fick lärarna både besvara och ställa frågor kring vad de såg som sina styrkor och utmaningar i rollen som samtalsledare samt vad man skulle vilja uppnå med sin läslyftsgrupp. Modellen är ett sätt att snabbt hämta in gruppens tankar kring vissa specifika frågeställningar för att se vad man vill utveckla vidare. Avslutningsvis lyfte vi några vanliga utmaningar i rollen som samtalsledare och delgav våra erfarenheter hur vi som lärarcoacher brukar försöka bemöta dessa utmaningar.

Vid nästa tillfälle kommer alla ha startat med sina läslyftsgrupper och vi ser fram emot ett erfarenhetsutbyte av såväl framgångar som utmaningar. Som några av deltagarna formulerade i sin avslutande Exit note: ”att komma med nya erfarenheter från verkligheten, få feedback och ta mig ytterligare ett steg i min utveckling av samtalsledarskapet”.

Anna-Lena Ebenstål

Lyxigt, engagerande

Måndagen den 30/11 hade vi årets sista handledarträff . Vi var några tappra som lyckats slita oss från våra skolor trots att det lackar mot jul med allt vad det innebär på skolorna. Dagens upplägg byggde på de förväntningar som lyftes vid den förra handledarträffen och precis som tidigare träffar var tanken att de samtalsmodeller vi prövar på under mötet ska kunna användas i arbetet med läslyftsgrupperna.

Vi inledde med att alla deltagare fick berätta om något man i nuläget, utifrån arbetet med läslyftet, tyckte var positivt. Att börja ett möte med något bra ger god energi i rummet. Vi fortsatte med att titta närmare på handledares olika roller; vägvisare, supporter, avvaktare och opponent. Som vägvisare har man ansvaret för att vara tidshållare, se till att alla kommer till tals och att fokus på ämnet hålls. Rollen som avvaktare innebär att man som handledare lyssnar aktivt, både till det som sägs och det som inte sägs. Här kan man spegla och summera för att lyfta deltagares reflektioner. Supporter innebär att man bekräftar och stöttar. Syftet här är att alla ska känna att man har en viktig roll för gruppen och att ens erfarenheter har betydelse. Ibland kan man även behöva vara opponent, att ställa utmanande frågor för att mana till reflektion och fördjupning av diskussionerna. Rollerna kan växla över tid men även under ett enda möte. Var och en av deltagarna fick i en individuell kortskrivning reflektera över sin egen handledarroll i nuläget. Reflektionsfrågorna var följande:

Vem är du oftast i din handledarroll?

Hur vet du det?

Vilken av rollerna tror du att din grupp skulle beskriva dig som?

Vilken typ av handledare behöver din grupp just nu?

Finns det någon roll som du skulle behöva utveckla?

Efter kortskrivningen fick varje deltagare lyfta sina tankar i en runda. Vi presenterade även en samtalsmodell kallad ”Vattenhjulet”, en metod där ett par i taget får diskutera utifrån ett givet ämne under en begränsad tid medan de övriga lyssnar. Därefter tar nästa par vid, antingen genom att bygga vidare på det man nyss lyssnat på eller börja på en ny tråd. Hjulet fortsätter runt bordet tills paren fått diskutera. Samtalsmodellen kan användas i flera olika sammanhang för att få ett aktivt deltagande av hela gruppen. Diskussionen kan till exempel handla om något man läst eller utifrån någon aktivitet man har haft med elever. Vi var inte tillräckligt många för att kunna genomföra Vattenhjulet den här gången, så vi sparar den övningen till vårterminen.

Några utmaningar i handledarrollen som lyftes av deltagarna var hur man får ett aktivt deltagande av alla i läslyftsgruppen, hur man kan stärka motivationen för läslyftet hos deltagarna och hur man kan synliggöra lärandet som skett hos läslyftsgruppen efter den första modulen. Fler didaktiska samtalsmodeller var ett önskemål, något som vi tar med oss till planering av vårterminens handledarträffar.

Vi avslutade handledarträffen med en ettordsrunda, det vill säga att var och en fick beskriva dagens möte med ett enda ord. Vi kommer att maila ut den Powerpoint vi använde till handledarträffen till samtliga handledare samt information om datum för vårens handledarträffar. Hoppas vi ses!

Anna-Lena Ebenstål