Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
modul

Stöd i arbetet med Läslyftet

bakomträdhaikuUtbildningsförvaltningen erbjuder olika former av stöd till skolor som arbetar med Läslyftet med eller utan statsbidrag. Detta inlägg handlar om stödet för skolor utan statsbidrag. Stödet kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

Informationsträffar: Öppna träffar där vi informerar lärare, skolledare, bibliotekarier och andra nyckelpersoner om ”allt”, exempelvis möjliga organisatoriska lösningar och erfarenheter från skolor som deltagit i Läslyftet.

Analysstöd: Hur kan man tänka när man väljer deltagande lärare, modul, samtalsledare, organisation osv.?

Startstöd: Hur kommer man igång på ett bra sätt? Vilka fallgropar ska man undvika i starten?

Samtalsstöd för samtalsledare och andra nyckelpersoner: Samtalsledarrollen, grupprocesser, metoder, övningar.

Uppföljningsstöd: Hur kan man utvärdera insatsen? Har den önskade förändringen skett? Hur går man vidare?

Dessutom planerar vi att anordna föreläsningar om bland annat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi som arbetar med Läslyftet på utbildningsförvaltningen tar gärna emot önskemål om ytterligare former av stöd!

Anna-Maija

Rätt förutsättningar för Läslyftet

sv_modul_forklaring”Rätt förutsättningar” kanske kan betyda olika saker för olika skolor eller lärargrupper. Här utgår jag dock från Skolverkets skrivningar om vad som gäller när man får statsbidrag för att genomföra Läslyftet.

När det gäller de deltagande lärarna, behöver de tid för förarbete (att läsa texter och se filmer) och för de kollegiala träffarna. Man ska läsa två moduler på ett läsår. En modul (se bilden) består av åtta delar, och varje del av fyra moment. Varje del, dvs. fyra moment, tar två veckor i anspråk. En modul tar alltså 16 veckor i anspråk. Enligt Skolverket behövs 45-60 min för förarbetet till en del (moment A), och jag skulle vilja rekommendera en timme. Texterna kan vara ganska krävande och innehåller en hel del nya begrepp. Man ska också kommentera texterna/filmerna inför träffen med de andra deltagarna. Det betyder alltså cirka en timmes förarbete varannan vecka. Efter att man läst texten och sett filmer träffas man i lärargruppen och diskuterar texterna/filmerna och planerar en elevaktivitet (moment B). För detta bör 90-120 min reserveras. Elevaktiviteten (moment C) genomförs i klassrummet. Veckan efter träffas man igen och diskuterar resultatet av elevaktiviteten (moment D). För det behövs 45-60 min.

Läslyftet har interna handledare, dvs. lärare på den egna skolan. Handledaren ska vara en legitimerad lärare eller förskollärare med minst fyra års erfarenhet av undervisning. Handledaren ska vidare ha behörighet att undervisa i svenska eller svenska som andraspråk eller på annat sätt ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Dessutom ska handledaren ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra. För en handledare med en grupp på sex till tio lärare ska tid frigöras motsvarande tio procent av en tjänst. Statsbidraget motsvarar tio procent av en genomsnittlig lärarlön. (Skolan kan få tjugo procent om man har två handledare eller om handledaren har två grupper.) Utöver detta får handledaren delta i Skolverkets handledarutbildning om sammanlagt nio dagar. Rektor får en utbildning på två dagar.

För att Läslyftet ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt att rektor prioriterar insatsen genom att dels ge rätt förutsättningar, dels visa engagemang och intresse. Det är inte att rekommendera att planera in andra krävande utvecklingsinsatser för de deltagande lärarna.

Anna-Maija