Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
samtal

Läslyftet – lärare i utveckling

På många skolor har Läslyftet nu kommit igång, antingen en första omgång med statsbidrag eller en fortsättning i egen takt. Läsårets handledarutbildning började med en första dag i juni och den 6-7 september är det dags för tillfälle 2. Den första av de två dagarna handlar om didaktik, bland annat med tre spännande föreläsningar: Per Blomqvist talar om skrivundervisning på gymnasiet, Gudrun Svensson om andraspråkselever och didaktik och Elisabeth Jennfors om critical literacy.

I ett tidigare inlägg skrev jag om en studie om Läslyftet som presenterades på Skriv! Les! -konferensen i Trondheim i början av maj. Nu återkommer jag till konferensen och Prästkragar2presenterar en studie av lärares arbete med Läslyftet.

Kristina Danielsson och Ewa Bergh Nestlog från Linnéuniversitetet har följt en grupp lärare som arbetar med modulen Skriva i alla ämnen (som Linnéuniversitetet arbetat fram). De har studerat interaktionen lärare emellan under gruppsamtalen och mellan elever och lärare under pröva på-lektionerna. De har också undersökt vad i inspirationsmaterialet som lärarna tar fasta på och hur det kommer till uttryck i klassrummet. Dessutom har de tittat på eleverna, bland annat vad som kännetecknar de texter som eleverna skapar under lektionerna.

Resultaten visar till exempel att lärarnas samtal om två artiklar i modulen (artikel 5 och 6) blir markant olika. När lärarna samtalar om artikel 5, uppvisar de främst associativ textrörlighet, dvs. hamnar utanför texten i samtalet. När de däremot samtalar om artikel 6, uppvisar de framför allt transaktiv men även textbaserad textrörlighet: de samtalar om texten och kopplar den till undervisningen. Samtalet om artikel 6 blir alltså ”bättre” ur ett Läslyftsperspektiv, och det intressanta är varför denna skillnad uppstår. Har det möjligen med de olika artiklarna att göra? Är vissa artiklar alltför teoretiska? Eller beror det på hur handledaren leder de olika samtalen? Alla vi som varit handledare (eller deltagare) i Läslyftet vet att det är viktigt att ”få till det” under samtalen, både när det gäller samtalet om den lästa artikeln och samtalet om den genomförda undervisningsaktiviteten.

Vi på FoU-enheten vill önska alla skolor ett givande läsår med Läslyftet. Kontakta oss gärna om ni har synpunkter på exempelvis moduler som ni vill tipsa andra om!

Anna-Maija

Utmanande frågor

3526522573_8f40a675b6Ett av målen med Läslyftet är att deltagarna ska bli bättre på att ifrågasätta sin undervisning, vilket kan vara rätt så knepigt. Man kanske har hittat en modell som fungerar och som man tycker bygger på beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet är en svårdefinierad term, och det här inlägget ska inte handla om det. Istället ska det handla om handledarens roll i de kollegiala samtalen.

Ett vanligt ”misstag”, eller nybörjarfel kanske, är att vara alltför lösningsinriktad – bättre vore att lyssna mer. Under en föreläsning på handledarutbildningen fick vi höra att en handledare skulle vara interested, snarare än onterested. Det är deltagarna som ska hitta vägar och inte handledaren. Man ska försöka fånga deltagarna där de är just nu och försöka göra olikheterna i gruppen till en styrka istället för ett hinder. Viktigt är också att vara medveten om olika slags trådar som gruppen kan bli intrasslad i. Det handlar om både samtalstrådar och relationstrådar.

Ett viktigt verktyg för en handledare är utmanande frågor. Och då kommer vi tillbaka till det jag började inlägget med, nämligen att ifrågasätta sin undervisning. Det är dock en utmaning i sig att ställa utmanande frågor utan att kritisera, tycker jag. Det bästa och mest effektiva är kanske om deltagarna själva börjar ställa utmanande frågor till varandra och framför allt till sig själva. Men hur uppnår man det?

På utbildningsförvaltningens handledarträffar prövar vi modeller för samtal (se tidigare inlägg). Dessutom kan man genom erfarenhetsutbyte får exempel på fungerande verktyg.

Anna-Maija

Positiva kollegor ger energi i Läslyftet

Torsdagen den 15 oktober hade vi det andra tillfället av handledarträffar i en av utbildningsförvaltningens lokaler. Några av handledarna hade varit med på första handledarträffen den 2 september medan några kom för första gången.

Efter att alla försett sig med kaffe och frukostmacka visade vi exit notes från förra träffen om önskemål inför den här träffen.  Det som lyftes då var bland annat behovet av att få prata dilemman. Vikten av att alla skulle hinna få lyfta sina utmaningar var även ett önskemål samt att inte fastna i sådant man inte kan påverka som handledare, t.ex. rektors ansvar.

Vår utgångspunkt vid det här tillfället liksom förra gången var att utbyta erfarenheter, både framgångar och utmaningar men även att formerna för samtalen ska vara något man ska kunna använda sig av i sin egen läslyftsgrupp. 

Vi startade med en individuell riktad kortskrivning utifrån två frågeställningar:

  • Vad är du nöjd med i arbetet med din grupp just nu?
  • Vilken utmaning, som du har just nu, skulle du vilja lyfta under träffen?

Därefter fick respektive lärare kort presentera sig och lyfta något man var nöjd med. Det som framträdde tydligast var att man upplevde att kollegorna var så positiva, ”alla är motiverade och går därifrån med lätta steg”. En del berättade att vissa kollegor varit en smula skeptiska inledningsvis, men nu säger ”Det här var roligt! Det här kommer jag att kunna använda i arbetet med eleverna!”. Någon ser stor utveckling i och med att kollegorna börjar ta till sig de teorier de läser om och vågar ifrågasätta sina gamla sanningar. Några påpekade också att det är en intensiv period i skolan nu men att ”de kämpar fast de är trötta”. Härligt att höra!

Vi presenterade därefter en modell för att lyfta dilemman i grupp och få en kortare respons från varje deltagare. Modellens form kommer från TLC (teacher learning communities) eller helt enkelt ”Dilemma i grupp”. Tanken bakom vårt val av modell var att alla skulle få möjlighet att lyfta ett dilemma, att få alla delaktiga samt att fördela talutrymme mellan alla deltagare. Samtalsmodellen är en strukturerad form av att få lyfta sitt dilemma, att besvara frågor från de övriga för att vid behov klargöra dilemmat mer samt få reflektioner från övriga deltagare för att hitta olika sätt att hantera dilemmat. En begränsad tid för varje runda är viktig så att allas dilemman hinns med. Vi hann med sju dilemman på en timme.

Deltagarnas reflektioner efteråt var att man fick många nya tankar och idéer för att lösa sitt dilemma, både utifrån respons på sitt eget dilemma men även av de övrigas dilemman; många nickade igenkännande när andra presenterade sina dilemman. Det var spännande att få ta del av den fantastiska kompetens som visade sig i gruppens samlade erfarenheter! Ettordsrundan som vi avslutade vår träff med visade att deltagarna gick därifrån inspirerade, lättade och med energi! Tänk vilken kraft som finns i olika former av kollegialt lärande!

Framgångar och utmaningar är något som flera säkert skulle vilja dela. Hör gärna av er till oss om ni vill lägga upp ett blogginlägg här på Pedagog Stockholm och dela med er av era erfarenheter som läslyftshandledare.

Sista handledarträffen för höstterminen blir måndagen den 30 november kl 15.00-16.30. Vi hoppas att många kommer då!

Anna-Lena Ebenstål

Exit notes från handledarträffen

IMG_0001 (3)Nästa handledarträff för skolor som fått statsbidrag är den 15 oktober. Vad tyckte deltagarna  om den första träffen då? Det som de flesta verkade uppskatta mest var att ventilera erfarenheter med andra handledare och få tips och idéer. Att deltagarna delades in i mindre grupper sågs också som positivt, liksom metoden med rundor där man först fick tänka för sig själv och sedan dela med sig av sina tankar. Det är något att använda med sin grupp på skolan.

Många tyckte att det är bra att träffarna infaller på olika dagar och tider, även om morgontiden är svår för några. Tiden (1,5 tim) upplevdes som lagom, men den borde ha fördelats så att smågruppsdiskussionerna fått mer tid. Allt som togs upp hann inte diskuteras ordentligt, bland annat på grund av en Power Point-presentation i början av träffen.

Önskemål inför kommande träffar var följande:

  • Viktigt att få prata ”problem” varje gång.
  • Inte fastna i sådant man inte kan påverka.
  • Mer fritt prat och inte så styrt.
  • Sitta tillsammans med dem som arbetar med samma modul.

Vi tar lärdom av synpunkterna inför nästa träff!

Anna-Maija