Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
corpse bride

Att göra skrivprocessen explicit – Syftet med att skriva tillsammans

Vi har jobbat en del med att tolka budskap. Nu ska vi nästa lektion börja göra en gemensam omskrivning (när man använder mönstret i exempeltexten men byter ut innehållet).

Eleverna har röstat och valde att skriva om Lion King. I slutet av lektionen diskuterade vi vilka budskap som Lion King har. Under min planeringstid förberedde jag hur vi kan skriva texten gemensamt.

movie review joint re-writing

movie review joint re-writing 2 movie review joint re-writing 3 movie review joint re-writing 4 movie review joint re-writing 5

Det är viktigt att förbereda sig noggrant innan gemensam omskrivning annars riskerar man bara att lotsa fram eleverna och bidrar inte till större förståelse för hur man skriver och därigenom större självständighet. Därför är det viktigt att knyta tillbaka till exempeltexten och visa på hur vi kan byta ut ordgrupperna när vi skriver och tydliggöra när vi inte kan byta rakt av som i exemplet nedan:

ex lion king

Jag poängterar att i Corpse Bride är det två personer som är desperata medan det i Lion King endast finns en son till kungen, därför fortsätter historien på ett annat sätt. Poängen med gemensam skrivning är att göra skrivprocessen explicit så att eleverna kan se hur en bättre skribent tänker, vilka avvägningar den gör osv. Det viktiga är att visa att även en bra skribent utgår från exempeltexter eller texter den blivit inspirerad av. Det är själva nyckeln – att lära eleverna att använda texter som de möter för att skriva egna texter så att de till slut kan göra detta arbete på egen hand.

Att tolka budskap – Corpse Bride – filmrecension

Recensioner tillhör familjen evaluerande texter. Författaren talar om vilket budskap den fann i filmen eller boken och på slutet talar den om vad den tyckte. Precis som i argumenterande text kännetecknas recensioner av att författaren uttrycker sina åsikter i genom värdering i form av ord som uttrycker känslor och åsikter. Det kan vara både känslor och åsikter som författaren har men också ord som författaren använder för att skapa spänning i texten.

Att skriva recensioner är krävande eftersom eleven måste tolka mediets budskap. I början av detta tema försökte jag göra eleverna medvetna om hur processen med tolkning av budskap går till. Jag vet inte om det gav dem någonting förutom att synliggöra vilken tankeverksamhet som krävs. Vi fyllde i tabeller med vad som hände och vad vi av de händelserna kan dra för slutsatser av vad filmmakarna vill tala om för oss.

Sedan översatte jag texten för dem genom att läsa hela texten detaljerat, och tog då ut ord som de inte var bekanta.

Dagens lektion ägnade vi åt att först repetera frågeord (de syns bakom mig på tavlan) sedan läste vi de första två styckena detaljerat. Då strök eleverna under orden/ordgrupperna som vi kan bygga upp en text tillsammans med, alltså de ord som är byggstenarna i en recension.

Här är orden för värdering markerade med rosa.

Corpse bride - review - värdering

De grönmarkerade orden är de ord som är betydelsebärande i recensionen.

Såhär gick den detaljerade läsningen till.

Det är sedan i den gemensamma skrivningen som vi tillsammans tolkar budskapet i en film som eleverna vill göra den gemensamma omskrivningen av. Då kommer ytterligare tillfällen att diskutera och visa hur man tolkar och hur den tolkningen sedan sätts i ord.

Att sammanfatta – Filmens genresteg

I mitt förra inlägg skrev jag om att sammanfatta och hur viktigt det är att veta vilken genre man ska sammanfatta eftersom det viktiga i en text (talad, visuell eller skriven) är olika för olika genrer.

Detta inlägg kommer att handla om genrestegen som förekommer i film. Genrestegen är

  • Akt 1 (början) – Anslag och presentation.
  • Akt 2 (mitten) – Fördjupning och konfliktupptrappning.
  • Akt 3 (slutet) – Konfliktförlösning och avtoning

I filmen Corpse Bride av Tim Burton är genrestegen följande: (tidsangivelserna är från Netflix)

Corpse bride 1 corpse bride 2 corpse bride 3Fördelarna med att jobba med film är att man kan visa alla genresteg i filmen. Det bidrar till att exemplet blir väldigt tydligt.

Nu ska eleverna lista alla händelser i Trust som vi såg nyligen och vi ska tillsammans placera in dem i de olika genrestegen.